Skip to content
Vaegnägijatele

Kes me oleme?

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiame koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakume asjalikku teenust ning viime projekte ellu.

KIKi kollektiiv

KIK asutati aastal 2000 ning selle aja jooksul oleme olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Meie kaasabil on erinevate rahastusallikate toel ellu viidud üle 27 tuhande keskkonnaprojekti enam kui 2,9 miljardi euroga. KIKi toetuste panus keskkonda on väga mitmekülgne - alates puhta joogivee kättesaadavaks tegemisest ja reovee puhastamisest, erinevate loodusobjektide korrastamisest, taastuvenergeetika ning ringmajanduse projektide elluviimisest kuni erinevate uuringute rahastamise, keskkonnateadlikkuse suurendamisega seotud tegevuste ning näiteks loodusmatkade korraldamiseni.  

Viimase 23 aasta jooksul oleme erinevate rahastusallikate (nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikud fondid) toel aidanud ellu viia Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi tegevusi.

Uuel rahastusperioodil 2021-2027 viime ellu erinevaid tegevusi 60 sekkumise raames kogumahus 546,6 miljonit eurot. Täpsemalt leiab KIKi toetuste kohta infot kodulehelt siit ja rahastatud projektide kohta siit

Toetuste rahastaja ja järelevalvaja ülesannete kõrval oleme koos heade partneritega asunud ka ise erinevaid projekte käivitama ja vedama, et vajalikud praktilised tegevused ära teha ning tuua lisaraha Eesti keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks. KIKi elluviidavate projektide kohta leiab täpsemat infot kodulehelt siit. Arendustöödes pakume sisendit poliitikaloomesse ja uuringutesse, panustame  partnerlusse ja strateegilisse koostöösse, sh rahvusvahelisse ning levitame Euroopa Liidu otsetoetuste infot ja kirjutame projektitaotlusi.  

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid KIK ja Erametsakeskus ning KIKi teemade alla lisandus ka erametsanduse toetuste jagamine ning erametsanduse arendamine. Täpsemalt leiab metsanduse info erametsaportaalist. 

KIK kuulub Kliimaministeeriumi haldusalasse.