Skip to content
Vaegnägijatele

Nõukogu ja auditikomitee

KIKi kõrgem juhtimisorgan on nõukogu, kes kavandab organisatsiooni tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogus on üheksa liiget, kellest neli nimetab Riigikogu oma otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul ja neli liiget määrab keskkonnaminister, kellest üks määratakse rahandusministri ettepanekul. Keskkonnaminister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgi.

Nõukogu koosseis:

 • Madis Kallas
 • Andrus Umboja
 • Kalvi Kõva
 • Merike Saks
 • Rait Pihelgas
 • Valeri Korb
 • Kaido Höövelson
 • Erkki Keldo
 • Üllar Saaremäe

KIKi auditikomitee nõustab nõukogu raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise, eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomitee juhib siseauditi funktsiooni tööd.

Auditikomiteesse kuuluvad: 

 • Heli Jalakas (esimees)
 • Erkki Keldo
 • Kaido Höövelson

Nõukogu ja auditikomitee töötasud:

Nõukogu liikme töötasu kuus on 295,59 €. Nõukogu esimehele töötasu ei maksta.

Nõukogu liikmetele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga.

Auditikomitee liikme töötasu on 70,30 € ja auditikomitee esimehe tasu on 105,45 €.

Nõukogu liikmete töötasud 2021. aastal.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.