Skip to content
Vaegnägijatele

Projektide elluviimine

Siit leiad projekti elluviimise lühiselgituse. NB! Täpsed nõuded tulenevad õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

Alustage projekti elluviimist rahastusotsuses määratud tähtajal, kuid mitte enne taotluse esitamist. Rahastusotsus ja seal toodud tingimused on projekti elluviimise alus. Soovitame otsuse põhjalikult läbi lugeda, kuna see täpsustab toetuse kasutamise tingimusi teie projekti elluviimisel

Projekti elluviimine koosneb:

  • vajadusel hangete plaani ja maksete prognoosi esitamine
  • hangete läbiviimine
  • kuludokumentide esitamine ja toetuse maksmine
  • aruandlus
Hangete läbiviimine

Hangete plaani ja maksete prognoosi vormid leiate siit. Täpsemad juhised on rahastusotsuses.


Ühtekuuluvusfondi (ÜF), taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) ja teiste rahastusallikate puhul:


Keskkonnaprogrammi (KP) puhul:

 

 

Juhis toetuse saajale hankelepingu korrektseks täitmiseks
 

Ehitustööde, kaupade ja teenuste hankimisel järgige riigihangete seadust (RHS). Mittehankijana järgige RHS §-is 3 kirjeldatud üldpõhimõtteid: Juhis hanke läbiviimiseks RHS § 3 alusel.

KIKil on õigus kontrollida hankedokumente enne hanke välja kuulutamist. Pärast hankelepingu sõlmimist võib KIK kontrollida hanke õiguspärasust.

Kui teete hanke riigihangete registris, esitage enne hanketeate avaldamist KIKile üle vaatamiseks hanke alusdokumentide eelnõud. Selleks lisage KIKi projektikoordinaator riigihangete registris vastava hanke juurde kui „vaatleja“. Hankeleping sisestage kohe pärast sõlmimist e-toetuse keskkonda.

Projekti muudatused

Kui projekti elluviimise käigus tekib vajadus projekti tegevuste, kestuse või muude muudatuste sisseviimiseks, siis pöörduge viivitamata KIKi projektikoordinaatori poole. Enne hankelepingu muutmist esitage KIKile üle vaatamiseks muudatuse eelnõu.

Kuludokumentide esitamine

Kuludokumendid esitage E-toetuse keskkonna kaudu. Maksetaotluse sisestamisel on abiks väljade juures olev abiinfo. Sõltuvalt toetuse andmise tingimustest on võimalik toetust maksta ettemaksena, väljamaksena täielikult tasutud kuludokumendi alusel või väljamaksena osaliselt tasutud kuludokumendi alusel.

Kuludokumentide, ettemaksetaotluse ja ettemakse kasutamise tõendamise menetlemise aeg on kuni 30 kalendripäeva nõuetele vastava dokumendi E-toetuses esitamisest arvates. Kui esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator teiega E-toetuse postkasti kaudu ühendust ja teavitab teid puudustest. Kirja näete E-toetuse keskkonda sisse logides. Kuludokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua dokumente parandate.

Riigikassa maksab toetuse välja toetuse saajale või töövõtjale.

Enne viimast makset esitage projekti lõpparuanne. KIK peab lõpparuande heaks kiitma ja kinnitama enne, kui viimase makse aktsepteerib. Sõltuvalt projekti kestusest ning toetuse andmise tingimustest võib olla vajalik projekti vältel vahearuandeid esitada. Vajalike aruannete tähtpäevad on rahastusotsuses ja E-toetuses.

Keskkonnaprogrammi lõpparuande kohustuslikud lisad leiate siit.

NB! KIKil on õigus küsida kõiki täiendavaid dokumente, mis tõendavad töö tegemist, kulu tekkimist ja tasumist.

Kuludokumentide esitamise juhendid

Esimeses juhendis on ülevaade moodulist. Teised juhendid annavad suunised, kuidas erinevate toetuse maksmisviiside korral andmeid sisestada. 

  • Mooduli ülevaade – taotlus toetuse väljamaksmiseks saab alguse kulu või tegevuse andmete sisestamisest. Seejärel esitab allkirjaõiguslik või volitatud isik need toetuse andjale.
  • Dokumendi liik: kuludokument – tõendatakse tekkinud kulu ja selle täies mahus tasumist. Toetuse väljamakse tehakse tekkinud kulude alusel.
  • Dokumendi liik: osaliselt tasutud kuludokument – tõendatakse tekkinud kulu ja selle omafinantseeringu ulatuses tasumist. Toetuse väljamakse tehakse tekkinud kulude alusel, kuid nõuab hilisemat kulu täies mahus tasumise tõendamist.
  • Ettemakse taotlus – toetuse väljamakse tehakse enne kulu tekkimist või tegevuse elluviimist. Nõuab hilisemat tekkinud kulude või tehtud tegevuste tõendamist.