Skip to content
Vaegnägijatele

Tegevussuunad ja valdkonnad

KIKi tegevus jaguneb kolmeks strateegiliseks suunaks: 1) proaktiivne meetmete väljatöötamine, 2) täiendavate koostöö- ja rahastusvõimaluste leidmine, 3) asjalik teenusepakkumine keskkonna- ja kliimavaldkonnas. 

Tegevussuunad

KIKi toetatavad tegevused jagunevad nelja valdkonda:

  1. Energeetika ja liikuvus: atmosfääriõhu kaitse, tänavavalgustuse uuendamine, ettevõtete ressursitõhususe investeeringud, ressursiauditite läbiviimine, kaugküttesüsteemide investeeringud, soojusmajanduse, arengukavade koostamine, biometaani tootmine ja tarbimine, elektrisõidukite, sh elektribusside soetamine, rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis ning elektri, gaasi ja kaugküttesoojuse hinnatõusu hüvitamine.
  2. Elurikkus ja kliima: kalandus, looduskaitse, metsandus, veemajandus, merekeskkond, siseveekogude tervendamine, üleujutusohu riskide maandamine, kliima- ja energiakavad, rohetehnoloogiad, arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide saavutamine.
  3. Ringmajandus, ressursisääst ja keskkonnateadlikkus: jäätmete ringlussevõtt, jäätmete liigiti kogumise lahendused kohalikes omavalitsustes, ringmajandus, keskkonnateadlikkus, kaasrahastamine.
  4. Metsandus: alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid KIK ja Erametsakeskus. See tähendab, et KIKi teemade alla lisandus metsanduse valdkond ning KIK asub arendama erametsandust ja jagama metsanduse toetusi.
KIKi valdkonnas