Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avab kalanduse, merekeskkonna, metsanduse ja veemajanduse taotlusvoorud

Toetus/taotlusvoor
Sabatihane Foto: Mait Hendrikson

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab täna keskkonnaprogrammi taotlusvoorud, kust saab toetust küsida kalanduse, merekeskkonna, metsanduse ja veemajanduse valdkonna tegevustele. 

Keskkonnaprogramm hõlmab üheksat valdkondlikku programmi, mille eesmärk on toetada keskkonnaalaseid tegevusi, kaitstes ja säilitades seeläbi looduslikku mitmekesisust ning meid ümbritsevat elukeskkonda. “Täna avame taotlusvoorud keskkonnaprogrammi esimeses neljas programmis, kuid plaanime esimese kvartali jooksul avada voorud ka atmosfääriõhu kaitse, kaasrahastamise ja looduskaitse programmides,” selgitas KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg. “Teises kvartalis avanevad keskkonnateadlikkuse programmi taotlusvoorud, kolmandas kvartalis plaanime avada kaasrahastamise ning looduskaitse programmide teise taotlusvooru ning aasta viimasesse kvartalisse jääb ringmajanduse programmi taotlusvoor.”

Kalanduse programmist saab toetust taotleda kalandusalaste uuringute läbiviimiseks, kudealade või elupaikade taastamiseks,  harrastuskalapüügi taristu arendamiseks, oluliste kalaliikide asustamiseks, järelevalve, koostöö ja teadlikkuse projektide  läbiviimiseks. Uuringuprojektide toetuse summa on kuni 60 000 eurot, taristuobjekte toetatakse  riigi- või munitsipaalmaal.  Paisude likvideerimise või looduslähedase kalapääsu ehituse korral peab toimuma veetaseme oluline langetamine. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Merekeskkonna programmi taotlusvooru on oodatud kõik projektid, millega soovitakse tagada või säilitada Eesti mereala hea keskkonnaseisund. Toetust saab taotleda uuringutele, seiretele, arendustöödele, mere kestlikku kasutamist võimaldava tehnoloogia arendamiseks ja kasutuselevõtuks. Samuti on taotlemiseks avatud erinevad tõrjealased tegevused laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse likvideerimiseks ning ennetamiseks. Taotlusvooru eelarve on 450 000 eurot. Toetusmeetme sihtgrupiks on mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, teadusasutused ja kohalikud omavalitsused. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Kalanduse ja merekeskkonna programmi taotlusvoorude infotund toimub 19. märtsil kell 15 Teamsi vahendusel. Infotunnis osalemiseks registreeri ennast hiljemalt 15. märtsil siin.

Metsanduse programmis toetatakse metsandusalaseid koolitus-, teavitus-, ja kommunikatsiooniprojekte, uuringuid ja erametsaomanike koolitamist. Jahinduse alamprogrammist toetatakse ainult ulukikahjude hüvitamist. Sel korral eelistatakse uuringuid, mis on suunatud püsimetsandusele ülemineku võimaluste uurimiseks ja mittemetsamaal intensiivse puidukasvatuse läbiviimise uurimiseks. Kommunikatsiooniprojektidel on toetuse maksimaalne suurus 70 000 eurot projekti kohta. Taotlusvoor on suunatud eelkõige metsanduslikku kõrgharidust pakkuvatele teadusasutustele ning mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kuid toetust saavad küsida ka kohalikud omavalitsused ja ettevõtted. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Metsanduse programmi taotlusvooru infotund toimub 20. märtsil kell 11 Teamsi vahendusel. Infotunnis osalemiseks registreeri ennast hiljemalt 18. märtsil siin.

Veemajanduse programmi taotlusvooru eelarve on 3 607 500 eurot, mis jaguneb viie tegevuse vahel. Kõikide veemajanduse programmi toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel siin.

Seekordses voorus toetatakse joogiveevarustuse ja reoveekäitluse valdkonnas olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rekonstrueerimist ja üle 500 inimekvivalendi (ie) suurustel reoveekogumisaladel uute ÜVK süsteemide väljaehitamist ning ÜVK-ga ühendatud tööstus- ja tootmisettevõtte eelpuhasti ehitamist. Jätkub väikeste reoveekogumisalade (kuni 100 ie) piires ÜVK rekonstrueerimis- ja rajamistoetus, sh toetatakse ka ÜVK-ga ühendatud tööstus- ja tootmisettevõtte eelpuhasti ehitamist. Samuti toetatakse jääkreostuse likvideerimist ning reostuskollete ohutustamist. Toetust saab ka kehtivate veemajanduskavade meetmeprogrammis ette nähtud uuringute teostamiseks ning muudeks riikliku tähtsusega veemajanduse valdkonna arendustöödeks. Siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis toetame tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada veekogude head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali. 

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2024 kell 17.00

Parim viis avanevate taotlusvoorudega kursis olemiseks on liituda KIKi uudiskirjaga, seda saab teha SIIN.

 

Kontakt
Toetuste info