Skip to content
Vaegnägijatele

Merekeskkonna programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi.

2024. aasta merekeskkonna programmi taotlusvoor on suletud. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15.04.2024. 

 

 

Merekeskkonna programmi eesmärk on toetada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist.

Toetame uuringuid ja arendustöid, merestrateegia meetmekavas toodud tegevusi ning muid tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks. Lisaks toetame sadamate reostustõrjeplaani täitmiseks investeeringute tegemist ning laevadest ja sadametest lähtuva reostuse tõrjealaseid tegevusi.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.

 

2023.a taotlusvoorus rahastati 14 projekti kogusummas 575 tuhat eurot. KIK toetas 2023.aastal kaheksat projekti, millega suurendatakse reostustõrje valmisolekut sadamates ja Eesti rannikualadel. Uuringute ja arendustööde alamprogrammist toetatakse kuute projekti, mille raames tehakse mereprügi seiret, uuritakse Eesti sadamatest lähtuvat reostuskoormust ja selle mõju elustikule, hinnatakse meriheina koosluste taastamise vajadusi. Positiivse rahastamisotsuse sai veel projekt, mille raames tegeletakse kaasaegsete mereseire tehnoloogiate ja rakendusi tutvustavate õppematerjalide ja -vahendite väljatöötamisega ning  projekt, kus osaletakse rahusvahelises koostöös, et tagada parem Läänemere  keskkonnaseisund.