Skip to content
Vaegnägijatele

Merekeskkonna programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi.

2024. aasta merekeskkonna programmi taotlusvoor oli avatud 11.03 - 15.04.2024.

2024.a taotlusvoorus rahastati 12 projekti kogusummas 523 669,90 tuhat eurot. KIK toetas 2024.aastal nelja projekti, millega suurendatakse reostustõrje ja eluslooduse pääste valmisolekut sadamates ja Eesti rannikualadel. Uuringute ja arendustööde alamprogrammist toetatakse kaheksat projekti, mille raames tehakse mereprügi, bioloogiliste mõjude ja pringli seiret Eesti merealal, kaasajastatakse rannikuseire metoodikaid ning luuakse mere zooplanktoni liikide võrdlusandmebaas. Positiivse rahastamisotsuse sai veel pilootprojekt, mille raames luuakse uudseid tehnilisi lahendusi, mis võimaldab kahe suurvetikaliigi kultiveerimist Liivi lahes, ning  projekt, kus osaletakse rahusvahelises koostöös, et tagada Läänemere tegevuskava eutrofeerumise valdkonna eesmärkide kaasajastamine.

 

Merekeskkonna programmi eesmärk on toetada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist.

Toetame uuringuid ja arendustöid, merestrateegia meetmekavas toodud tegevusi ning muid tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks. Lisaks toetame sadamate reostustõrjeplaani täitmiseks investeeringute tegemist ning laevadest ja sadametest lähtuva reostuse tõrjealaseid tegevusi.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.