Skip to content
Vaegnägijatele

Koostöölepingud

KIK on sõlminud heatahte koostöölepingud Rohetiigriga ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga, et anda hoogu rohepöördele ja olla abiks kohalikele omavalitsustele kliima- ja keskkonnateemade juhtimisel. Samuti oleme liitunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepega.

 • Hea tahte koostööleping Rohetiigriga

KIK sõlmis augustis 2022 hea tahte koostöölepingu Rohetiigrigaet tõhustada veelgi sektorite ülest koostööd ja anda hoogu rohepöördele selliselt, et 1+1=3. 

Rohetiiger koostööleping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis peamiselt muutub, kuhu panustatakse?

Koostöö ja rahastusvõimalused

 • KIK ja Rohetiiger toovad kokku osapooled ehk avaliku-, era- ja kolmanda sektori partnerid, kutsuvad aruteludele ja koguvad sisendit probleemidest, näitavad vajadusi ja lahendusi.
 • Rohepöörde kaudu pannakse tööle Euroopa-üleseid otsetoetusi. KIK otsib täiendavaid riiklikke ja rahvusvahelisi rahastus- ja koostöövõimalusi KIKi ja partnerite (ettevõtted, avalik sektor, teadusasutused, vabakond, mh Rohetiiger) projektidele.
 • Seniseid praktikaid mõtestatakse kestlikkuse prismas ümber. KIK saab sarnaseid innovatsioonivajadusi riigini viia. Rohetiiger omab ettevõtete ja teadlaste võrgustikku ning veab dialooge vabakonnaga, et uudseid ja terviklikke rohelahendusi disainida.
 • 2021. aastal osalesid KIK ja Rohetiiger ühiselt Glasgow’s COP26 kliimakonverentsil, et leida partnereid ning tuua Eestisse maailmas aktuaalseid teemasid. Jätkatakse koostööd taoliste rahvusvaheliste koostöövormidega, vahetatakse kontakte ja tööriistu mõlema asutuse võrgustikes.

Uued toetusmeetmed, sh kohalike omavalitsuste toetamine rohepöördes

 • Rohetiigri majandus- ja teadustoimkondades analüüsitakse erinevaid keskkonnateemasid ning selle tulemusel pakutakse temaatilisi teekaarte. Rohetiiger nõustab riigi institutsioone, sh KIKi, kuhu investeeringuid suunata, ning kaasab KIKi oma toimkondade keskkonna- ja kliimateemade aruteludesse.
 • Rohetiiger koos keskkonnaühendustega julgustab kohalikke omavalitsusi kiirele arengule rohepöördes ning pakub Rohetiigri Akadeemia näol arenguhüpet. KIKil on mitmeid toetusi ja teenuseid omavalitsustele, sh nende piirkonna ettevõtetele. KIK kasutab Rohetiigritelt saadud infot meetmete väljatöötamisel, Rohetiiger aitab muutusi KOV-ideni viia ja mõtestada.

Keskkonnateemade infovahetus ja kommunikatsioon

 • Rohetiiger on strateegiliste projektide algataja ja elluviija ning pakub ka teistele osapooltele platvormi keskkonnaprojektide elluviimiseks. Rohetiiger korjab ja süstematiseerib ühiskondlikku tellimust, et see siis riigi institutsioonidele, sh KIKile edastada. KIK tunneb riigi õigust ja eelarve loogikat, teab oma klientide vajadusi ja tagasisidet.
 • Rohetiiger oskab juhtida ühiskonnas muudatusi ja neid selgitada. KIK annab Rohetiigri liikmetele suunatud teadmiste ja tegevuste pakkumisel infot toetusvõimalustest rohepöörde elluviimisel.
 • Rohetiiger korraldab kliimakogusid kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, et koosloomes elanikega olulistel keskkonnateemadel otsustada, arengut ja tegusid kiirendada. Rohetiiger vahendab KIKile saadavaid signaale keskkonnateemadel ja riigi tegutsemisvajaduse osas.
 • Rohetiiger osaleb rohepöörde ekspertkomisjonis, KIK rakkerühmas. Vastastikku vahetatakse infot toimuvast.

Täpsemad tegevused järgmiseks aastaks lepitakse kokku iga eelneva aasta 4. kvartalis.

***

 • Hea tahte koostööleping Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL)

KIK sõlmis aprillis 2023 hea tahte koostöölepingu Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL), et toetada kohalikke omavalitsusi keskkonna- ja kliimateemade juhtimisel.

ELVL koostööleping

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mis peamiselt muutub, kuhu panustatakse?

 • Algatatakse ühiseid arendusprojekte, mis toetavad keskkonna- ja kliimavaldkonnas omavalitsuste arengut jagades teadmisi, oskusi, tahet ja investeeringuid. Ühe praktilise tegevusena avati 12. aprillil kohalike omavalitsusjuhtidele suunatud R-klubi võrgustik, mis tegutseb omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga ning partnerluses ELVLi ja KIKiga. Esimene eesistuja on Tallinna linn.
 • Jagatakse ekspertteadmisi ja sisendeid. Näiteks toimus möödunud aastal KIKi, TREA ja TalTechi eestvedamisel kohalikele omavalitsustele mõeldud kliima- ja energiajuhtimise töötubade sari, mille eesmärk oli ametnike teadlikkuse ja võimekuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks.
 • Toimub regulaarne infovahetus, sh ministeeriumide arutelud, temaatilised rohekoalitsioonid, seminarid, üksteise info vahetamine, et tuua ekspertteadmisi ja koostöövõimalusi omavalitsustele.

Täpsemad tegevussuunad  ja fookused lepitakse KIKi ja ELVLi vahel kokku iga aasta 4. kvartalis ning info vahetamiseks ja projektide ühiseks vedamiseks kohtutakse igakuiselt.

***

 • Koostööleping EASi ja Kredexi ühendasutusega

KIK sõlmis novembris 2023 koostöölepingu EASi ja Kredexi ühendasutusega, et pakkuda ühiselt oma sihtgruppidele paremat ja terviklikumat teenust ning toetada seejuures ka mõlema organisatsiooni töötajate ekspertteadmiste ja oskuste kasvu.

Mis peamiselt muutub, kuhu panustatakse?

 • Suunatakse aktiivselt kliente üksteise toetusvõimalusteni ja vahetatakse omavahel sellega seotud infot: kliendipäringud, taustauuringud, eelnõustamised, kliendikoolitused, infopäevad, seminarid jms.
 • Toetatakse üksteist arendustegevustes ja -projektides: temaatilised töörühmad, teenusedisain ja -sprindid, klienditeekonnad jms.
 • Jagatakse infot ning ekspertteadmisi toetuste ja teenuste planeerimisel, toetustingimuste disainis ning järelevalves, et vältida dubleerimist ning luua toetuste ja teenuste vahel sünergiat.
 • Panustatakse kommunikatsioonitegevustesse ja temaatilistesse koostööformaatidesse partneritega: konverentsid, töörühmad, rahvusvaheline koostöö, võrgustikutegevus erialaliitudega jms.

***

 • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepe

KIK liitus 2022. aasta kevadel koos 23 asutusega sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

Koostöökokkulepe SEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. KIK on varasemalt rahastanud sotsiaalseid ettevõtteid ja/või nende toetajaid. Ühtlasi saame aidata tagada läbipaistvust sotsiaalsete ettevõtete ärimudelistes ja ennetada rohepesu, suunata sotsiaalkeskkondlike probleemide lahenduste teket ning aidata laiemalt kaasa võrgustamisele ja infovahetusele.

Koostöökokkuleppega liitusid: Baltic Innovation Agency, EASi ja KredExi ühendasutus, Estonian Business School, Heateo Sihtasutus, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Maaeluministeerium, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, Põhjala tehas, SEB Pank, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu linn, Tartu Ülikool, Vabaühenduste Liit, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, VIVITA, Võrumaa Arenduskeskus.

Osapooled leppisid kokku teha koostööd neljas valdkonnas:

 • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine;
 • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine;
 • Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine;
 • Valdkondlike uuringute teostamine ja analüüs.

Fotod: Rohetiiger, Karli Saul, SEV