Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursiauditid

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame ettevõtete ressursiauditite läbiviimist.

Taotlusvoor ressursiauditite toetamiseks on avatud, taotlemiseks vajalikud e-toetuse keskkonna lingid leiab parempoolsest infoplokist.

Ressursiaudit on aluseks toetuse taotlemiseks ressursitõhususe investeeringuteks RRF meetmest Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine (voor suletud) ja ÜF meetmest Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027 (voor avatud).

Toetuse andmise tingimused ressursiauditi toetusmeetmes Ettevõtete ressursiauditite toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027 on kehtestatud Kliimaministri 11.10.2023 määrusega nr 61. Määruse muudatus, mille eesmärgiks on võimaldada anda toetust vähese tähtsusega abi uutes piirmäärades vastavalt  Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2023/2831 (senise 200 000 euro asemel 300 000 eurot kolme aasta jooksul), on allkirjastatud ja jõustub 12.04.2024. Seoses muudatusega on ka fail Taotlusele lisatav VTA kinnitus viidud uute reeglitega kooskõlla. 

Ressursiaudit on ettevõtte ressursikasutuse analüüs, mille eesmärk on anda hinnang säästuvõimalustele ettevõttes. Ressursiaudit jaguneb ülevaatlikuks ja detailseks auditiks. Ülevaatlik audit on ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ja soovitused edasiseks tegevuseks. Detailne audit on detailne analüütiline ülevaade, mis on ressursisäästliku projekti aluseks ja milles sisaldub hinnanguline säästupotentsiaal, projekti kirjeldus ja tasuvushinnang, soovituslik tegevuskava ning seireplaan. 

Auditid tuleb teha vastavalt metoodilisele juhendile „Nõuded ressursiauditile”. Auditiaruande lisana on vajalik esitada pakutavate meetmete "ei kahjusta oluliselt" hinnang ning taristuinvesteeringu planeerimisel kliimakindluse hinnang. Seireplaan meetmete mõju hindamiseks on failis "RT finantsanaluus, seireplaan ja KHG hinnang" seostatult projekti majandusnäitajatega, ressursitõhususe projektide andmetega, KHG arvutusega ja ressursiinvesteeringu toetusmeetme valikukriteeriumite arvutustega. Juhend, seireplaan ja taotluse juures esitatavad muud materjalid leiab käesoleva lehe paremal servas asukohas "Taotlemisega seotud dokumendivormid ja juhendid". 

Eelarve kasutamine seisuga 02.07.2024 (29 projekti)Kulu 

Eelarve (väljaspool Tallinna ja Tartut 40%, 

eelarve võib suureneda Tallinna ja Tartu 

regiooni  arvel)

Jääk
Kokku228 766,40 € 500 000,00 € 271 233,60 € 

Ressursiauditite toetus ettevõtetele väljaspool Tallinna 

ja Tartu regioone

157 208,00 € 200 000,00 € 42 792,00 € 

Ressursiauditite toetus Tallinna ja Tartu regiooni 

ettevõtetele

71 558,40 € 300 000,00 € 228 441,60 € 

Infot ressursitõhususe meetmete, koolitatud audiitorite ja tehtud auditite kohta leiab Kliimaministeeriumi ringmajanduse veebilehelt

Infot varasemate ressursiauditi ja -investeeringute taotlusvoorude kohta leiab KIKi ettevõtete ressursitõhususe meetmete lehelt.

Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga. 

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo
Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotlemisega seotud dokumendivormid ja juhendid
"Ei kahjusta oluliselt" ja kliimakindluse hindamisega seotud dokumendid
E-toetuse keskkond taotluse esitamiseks
Infot ressursitõhususe meetmete, koolitatud audiitorite ja tehtud auditite kohta
Struktuuritoetuste (2021-2027) teavitusnõuded
Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist