Skip to content
Vaegnägijatele

Koostöövõrgustikud

 • KIK on MTÜ GreenEst Summit asutajaliige. Võrgustiku eesmärgiks on ühiselt koos partneritega Põhjamaade suurima rohetehnoloogia konverentsi korraldamine ja osapoolte kokku toomine, aga ka teemale tähelepanu juhtimine. 
   
 • KIK osaleb Innovatsiooniliidrite Klubi nõukogu töös, kus pakume rohepöörde ja kestlikkuse valdkonna  strateegilist sisuloomet klubi üritustes ja ettevõtmistes.
   
 • KIK on liige kohalikele omavalitsusjuhtidele suunatud R-klubi võrgustikus, mis tegutseb omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga ning partnerluses ELVLi ja KIKiga. 2023. aastal on eesistuja on Tallinna linn.
   
 • KIK on partner Keskkonnaministeeriumi juhitud vabatahtliku süsiniku korvamise töörühmas, mis analüüsib ja kujundab laiemalt Eestis turuosaliste käitumist mõjutavaid tugi- ja järelevalvemehhanisme (regulatiivne raamistik, hea tava, potentsiaalsete valdkondade määratlemine jne). Näiteks tellisime partnerluses Keskkonnaministeeriumiga süsiniku jalajälje mõõtmise metoodilise raamistiku. LIFE BuildEst projekti partnerina panustame hoonete elukaarepõhise süsinikujalajälje hindamismudeli loomisse ja hoonete kestliku renoveerimisega seotud tegevussoovituste väljatöötamisse ning pilootprojektide läbiviimisse.
   
 • KIK juhib Keskkonnaministeeriumi volitusel riiklikku roheinnovatsiooni töörühma, kuhu kuuluvad ülikoolid, erinevad (rohe)kiirendite operaatorid ja ministeeriumide esindajad. Töörühmas kujundatakse partnereid kaasavalt toetusmeetmeid ja vahetatakse infot erinevate organisatsioonide ja algatuste vaheliseks sünergiaks ning terviklike klienditeekondade arendamiseks, sh ka praktikaid keskkonnamõju järgimise tagamiseks.
   
 • KIK on partner väärtuspõhiste (innovaatiliste, keskkonnahoidlike ja sotsiaalselt vastutustundlike) riigihangete töörühmas, mis on koostamas riiklikku strateegiat valdkonna edendamiseks koos asjakohaste sekkumistega. Sh on kaasatud OECD eksperdid Eesti riigis riigihangete väärtuspõhiseks, laiemalt ka läbipaistvamaks ja menetluse vaates lihtsustamiseks.
   
 • KIK on partner Keskkonnaministeeriumi kestliku rahastuse taksonoomia projektis ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kestliku rahastuse aruandluse automatiseerimise projektis, millega seotud partnerid kokku moodustavad kestlikkuse aruandluse rahvusvahelise võrgustiku. Muu hulgas aitavad need projektid korrastada, lihtsustada ja strateegiliselt juhtida kogu kestlikkuse aruandluse valdkonda Eestis.   
   
 • KIK on partner Riigikantseleile Eesti riigi roheplaani koostamisel ja juhtimisel, mis sätestab kestlikkuse, kliima- ja rohejalajälje mõõtmise ning keskkonnaväidete kvaliteedi juhtimisega seotud teemasid. Lisaks on KIKil oluline roll energeetika ja rohetehnoloogia valdkonna algatustes, aga ka kohalike omavalitsuste toetamisel rohepöördes.
   
 • KIK on partner minuomavalitsus.ee planeerimise, ehituse, energeetika ning keskkonna ja kliima töörühmades, millega nügitakse omavalitsusi keskkonnamõju jälgima ja süsteemselt juhtima.
   
 • KIK osales Riigi Tugiteenuste Keskuse juhitavas DNSH töörühmas, kus aitasime välja töötada “ei kahjusta oluliselt" eestikeelse lühijuhendi  ja aruandlusvormi, kliimariskide analüüsi aruandluse juhendi ja tabeli.

 •