Skip to content
Vaegnägijatele

Pikendame rohevesiniku taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega 28. augustini

Toetus/taotlusvoor
Rohevesinik Foto: Getty Images

30. jaanuaril avasime KIKis taotlusvooru rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena. Toetuse eesmärgiks on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni. Pikendatud tähtaeg taotluste esitamiseks on 28. augustil 2023.

9. märtsil 2023 kiitis Euroopa Komisjon heaks üldise grupierandi määruse (ÜGEM) muudatused, mis aitavad toetada, lihtsustada ja kiirendada rohe- ja digipööret Euroopa Liidus, vastav pressiteade on leitav siit. Määruse muudatused on (esialgu vaid inglise keeles) leitavad siit.

Muutmisel on majandus- ja taristuministri 30.12.2023 määrus nr 109 „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena”.

Määruse muutused:

1) Täpsustatakse rohevesiniku mõistet viidates asjakohastele säästlikkuse kriteeriumidele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta artikli 25 lõikes 2, artikli 27 lõikes 3 ja artiklis 29.

2) Täpsustatakse „ei kahjusta oluliselt“ välistusnimekirja.

3) Määruse § 8 „Toetatavad kulud“ ja 10 „Toetuse summa ja osakaal“ muudatused ja täpsustused tervikahela erinevate osade puhul on järgmised:

  • Rohevesiniku tootmisüksuse, sealhulgas taastuvallikatest toodetud vesiniku ülekandeks või jaotamiseks mõeldud eriotstarbelise taristu ning taastuvallikatest toodetud vesiniku hoidlate rajamise kulu vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 41 lõigetele 3 ja 6.
  • Rohevesiniku tootmisüksuse toetuse osakaal on vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 41 lõike 7 punktile a kuni 45 protsenti toetatavatest kuludest (art 41 lg 3).
  • Keemiatööstuse lähteaine tootmisüksuse jaoks antav toetus on keskkonnakaitseks antav investeeringuteks ette nähtud abi üldise grupierandi määruse artikli 36 tähenduses. Toetuse suurus keemiatööstuse lähteaine tootmisüksuse puhul ei tohi ületada täiendavate keskkonnainvesteeringute kulu, mis on tuvastatud kooskõlas üldise grupierandi määruse artikli 36 lõike 4 punkti a või c tingimustega.
  • Tankimistaristu ehitamise, paigaldamise, uuendamise või laiendamise kulud on toetatavad vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36a lõikele 3. Toetuse osakaal tankimistaristu rajamise puhul on kuni 100 protsenti toetatavatest kuludest vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36a lõikele 5. Täpsustatakse, et toetust ei anta tankimistaristu ehitamiseks, paigaldamiseks, uuendamiseks või laiendamiseks, mis asub sadamas vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36a lõikele 2.
  • Transpordivahendi puhul on toetatav kulu toetuse abil soetatava rohevesinikku kasutava transpordivahendi soetamiskulude ja võrreldava tavalise transpordivahendi vastavate soetamiskulude vahe vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36b lõike 3 punktile a.
    Toetuse osakaal on heiteta transpordivahendi soetamise puhul kuni 100 protsenti toetatavatest kuludest vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 36b lõike 5 punktile a.
    Keskkonnasõbraliku sõiduki soetamise või sõiduki keskkonnasõbralikuks sõidukiks muutmise eesmärgil moderniseerimise korral võib toetuse osakaal olla kuni 80 protsenti toetatavatest kuludest.

4) Täpsustatakse taotlusvooru eelarvet ja järelaruandlusele esitatavaid nõudeid.

Muudatustest tulenevalt pikendame taotluste esitamise tähtaega ja uus tähtaeg on 28. augustil 2023 kell 17.00.

Toetust anname taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga