Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest saavad erametsaomanikud taotleda hüvitisi looduskaitseliste piirangute eest

Toetus/taotlusvoor
Mets Foto: Andres Orula

4. aprillist kuni 2. maini saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 erametsamaal ja väljaspool. Uuendusena laieneb toetus nüüd rohkematele kaitsealustele aladele ja piiranguvööndi metsaelupaikadele. Taotluste esitamine toimub läbi e-PRIA portaali.

Kuigi tänavu tuleb metsaomanikel esmakordselt esitada hüvitiste taotlused KIKile*, siis tegelikkuses see taotlejatele muudatusi kaasa ei too. „Nii taotlemine kui ka peamised tingimused on analoogsed varasemate aastatega,“ kinnitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu.

Mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab jätkuvalt näidata e-PRIAs ühes ja samas taotluses ning kahte eraldi taotlust klient esitama ei pea. Samuti ei tasu unustada, et taotlus piirangute hüvitamiseks tuleb esitada igal aastal uuesti. „Tänavuse taotlusvooru puhul on aga oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik KIKil hilinenud taotlusi vastu võtta. Seega tasub kindlasti vältida taotluse esitamise viimasele minutile jätmist,“ rõhutas Reinapu.

Ka tänavu aitavad toetustaotluste täitmisel taotlejaid kohalikud metsaühistud üle Eesti. „Natura metsa toetuse taotlejad, kellel ei ole endal arvutit või kes ei tunne ennast digimaailmas koduselt, saavad pöörduda abi saamiseks kas oma piirkondliku metsaühistu või KIKi poole,“ selgitas KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees. „Kogu taotlusperioodi jooksul aitame metsaomanikke KIKi Tallinna kontoris taotluste täitmisel teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-16. Kohalikku metsaühistusse nõustamisele minnes soovitame enne metsakonsulendiga sobiv aeg kokku leppida,“ lisas Kiivramees.

Hüvitise suurus on:

  • 134 eurot Natura sihtkaitsevööndis, Natura piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura ala sihtkaitsevööndis;
  • kuni 60 eurot Natura alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Uuendusena on aladel, kus majandustegevus on reeglina keelatud, suurenenud hüvitise määr 134 euroni hektari kohta. Samuti on kõrgema määraga alade sekka nüüd arvatud Natura piiranguvööndis või hoiualal asuvad metsaelupaigad ning Natura alal sihtkaitsevööndiks projekteeritavad alad.

2023. aastal toetusõiguslike Natura alade ja neist väljapoole jäävate eraomandis olevate metsaaladega saab tutvuda Maa-ameti geoportaali Erametsatoetuste kaardirakenduses. Hüvitiste taotlemisel aluseks olevad metsaalad on kantud 2023. aastal toetusõiguslike aladena Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Kaardikihi koostamise aluseks on looduskaitseliste piirangutega alad, sh metsaelupaigad, mis on EELISesse kantud kuni 20.02.2023 seisuga.

Keskkonnaameti poolt 2022-2023. a inventeeritud metsaelupaikade muudatusi on arvukalt kantud EELISesse ka pärast 20.02.2023. Keskkonnaameti poolt tellitud inventeerimised jätkuvad ja sellest tulenevalt korrastatakse kaardikihte jooksvalt ka edaspidi. EELISesse kantud metsaelupaikade seisu näeb sisse logituna metsaportaalis. Sellised jooksvad muudatused ei kajastu aga automaatselt e-PRIAs ja Maa-ameti kaardirakenduses, kuna toetusõiguslike metsalaade kaardi loomine on mitme asutuse koostöös sündiv aeganõudev protsess.

KIK võtab kuni taotlusperioodi lõpuni Natura metsaelupaikade ja kaitse-eeskirjade muutustest tulenevad toetusõigusliku metsamaa muudatused esitatud taotluste osas arvesse sama aasta taotluses.

Taotluse juurde eraldi kaarti pole vaja lisada, hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Taotluse esitamise lihtsustamiseks sobib üldjuhul e-PRIAs eeltäidetud taotluse vorm, mis on tehtud toetusõiguslike metsaalade kaardi ja kinnistusregistri andmete alusel.

Kui hüvitise nõuetele mittevastav ala või selle osa on siiski kaardil, saab taotleja enne taotluse esitamist e-PRIAs metsaala või selle pindala vähendada. Taotlusele saab e-PRIAs vajadusel lisada märkusi ja lisafaile (nt kaasomaniku nõusolek).

Kui hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on maaomaniku hinnangul kaardilt puudu või vajab muutmist, tuleb esitada avaldus KIKile hiljemalt 31. detsembriks. Sel juhul arvestatakse avaldusega järgmise aasta kaardi loomisel.

Taotlejal on õigus tänavuse taotlusperioodi jooksul KIKile esitatud toetustaotluse osas esitada muudatusi metsamaa ja selle piiride kohta (nt lisada või eemaldada alasid) kuni 15. juunini 2023.

Täpsema info toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab erametsaportaalist toetuse lehelt. Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil [email protected] või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

 

*Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Erametsakeskus jätkab oma senist tööd Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsaosakonnana.

Kontakt
Toetuse täpsem info