Skip to content
Vaegnägijatele

Suurprojekt tõi Aespa-Vilivere kraanidesse kvaliteetse joogivee

Valminud projekt
Foto: Kohila maja

Kohila vallas Aespa alevikus ja Vilivere külas, kus suveperioodil elab tulevikuga arvestades enam kui 7000 inimest, puudus enne projekti elluviimist ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Kvaliteetse joogivee puudumine ja lekkivates kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ei mõjutanud mitte ainult paljude inimeste igapäevaelu, vaid pärssis ka piirkonna arengut. 

Projekti eesmärk oli tagada piirkonna elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks ning reovee kokku kogumiseks ja puhastamiseks. Liitumispunkti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega sai 2828 kinnistut.

Projekti maksumus oli 24 999 993 eurot, millest KIKi kaudu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist oli 21 249 994 eurot. Kohila Maja omafinantseering oli 3 749 999 eurot ning lisaks mitteabikõlblike kulude katmine ca 800 000 eurot. 

Projekti raames rajati üks veetöötlusjaam ja II astme pumpla koos veereservuaariga, kaks puurkaev-pumplat, 85,9 km veetorustikku, 24 reovee ülepumplat, 92,7 km kanalisatsioonitorustikku, kolm kanalisatsiooni vaakumpumplat ja 1092 vaakumkaevu. 

Pilt on eemaldatud.

 

Kontakt