Skip to content
Vaegnägijatele

Maaülikooli analüüs võimaldab hinnata looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu

KIKi elluviidav projekt
Pilt rohelisest metsaalusest, esiplaanil murdunud puutüvi, mis lisab elurikkust. Foto: Anneli Palo

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Erametsaliidu juhitud erametsameetmete uuendamise töörühma tellitud Maaülikooli töö "Natura 2000 metsaaladele seatud piirangute tõttu maaomanikul saamatajääva sissetuleku arvutamise metoodika" on saanud täiendust ja tänu sellele on võimalik teha ülevaade, kuidas võiks edaspidi kaitstavate alade hüvitismäärasid senisest täpsemalt arvestada. Kliimaministeerium hindab nüüd, kuidas uue metoodika abil kujundada õiglased hüvitismäärad nii, et ka protsess ise oleks võimalikult bürokraatiavaba.

Kui esialgu tehti metoodika väljatöötamiseks arvutusi vaid üksikute kaitstavate alade kohta, siis selleks, et analüüsida hüvitismeetme uuendamise võimalust Eestis tervikuna, tellisime lisaarvutused kõigi Eesti kaitsealuste erametsade kohta eraldiste kaupa. Igale kaitse all olevale metsaeraldisele arvutati kaitse tõttu iga-aastaselt saamata jäänud tulu, võttes sh arvesse metsatüüpi, puiduvaru ja täpseid kaitsenõudeid.

Nüüdseks on Maaülikool täiendavad arvutused teinud ning saame hakata kujundama saamata jäävat tulu hästi arvesse võtvaid erametsatoetusi.

Maaülikooli uue metoodika ja selle järgi tehtud arvutuste põhjal järeldame:  

  • Arvestades piirangute ulatust ja saamata jäänud tulu on sihtkaitsevööndites (sh piiranguvööndi ja hoiualade metsaelupaikades) viimase viie aasta keskmiste puiduhindade jt sisendite hindade alusel õiglane hüvitise määr keskmiselt 134 eur/ha ja viimase kolme aasta keskmiste hindade alusel 167 eur/ha. Eraldiste kaupa olid hüvitise määrad küllaltki varieeruvad. Seda mõjutab, kui vana ja kui produktiivne on mets ning millised tegevused oleks metsas võimalikud ilma kaitseta. Praegu makstakse 134 eurot/ha erametsaomanikele range kaitsega aladel. 2023. a hindade järgi kujunes keskmiseks ühikuhinnaks 197 eur/ha.
  • Piiranguvööndites kujunes praeguseid piiranguid arvestades viimase viie aasta keskmiste hindadega hüvitise keskmiseks määraks 30 eur/ha. 2023. a hindade järgi kujunes keskmiseks ühikuhinnaks 40 eur/ha. Maaülikool arvutas piiranguvööndi võimaliku tasumäära välja lähtudes looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõus kavandatud uutest metsamajandamise piirangutest (eelkõige lageraiekeeld). Arvestades 2023. a hindu, kujunes hüvitise määraks keskmiselt 61 eur/ha.

Projekti „Loodusrikas Eesti“ käigus algatatud looduskaitseliste piirangute hüvitamise süsteemi uuendamist veavad projektipartnerid Keskkonnainvesteeringute keskus ja Erametsaliit.

Viide: "Natura 2000 metsaaladele seatud piirangute tõttu maaomanikul saamatajääva sissetuleku arvutamise metoodika

Arutelu, kuidas valminud tööd kõige paremini rakendada, peetakse 10. juunil Keskkonnainvesteeringute keskuses koos Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti,  Erametsaliidu, Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ja Eestimaa Looduse Fondiga.

Kontakt