Skip to content
Vaegnägijatele

Maardu tööstusalale tungiv kaevandusvesi suunatakse Kroodi ojja

KIKi elluviidav projekt
Kroodi oja Foto: Kliimaministeerium

Riik puhastas 2021. aasta lõpuks Harjumaal asuva Kroodi oja jääkreostusest, nüüd ootab lahendust ka Maardu tööstusala kinnistutele tungiva kaevandusvee probleem. Liigvee ümbersuunamiseks kuulutas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) välja projekteerimis-ehitushanke.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektijuhi Maarja Küttä sõnul on pärast kaevandamistegevuse lõpetamist endise fosforiidikaevanduse suletud karjäärides ja käikudes veetase tõusnud. „Kuna kaevandusest vett välja ei pumbata ning sademete ja põhjavee hulk on suurenenud, siis voolab Maardu endise fosforiidikaevanduse alalt liigvesi tööstusala kinnistutele,“ selgitas Küttä. „Kõige kiirem ja parem lahendus on vee suunamine kinnistutelt eemale,“ lisas ta.

Kuna kaevandusest vett välja ei pumbata ning sademete ja põhjavee hulk on suurenenud, siis voolab Maardu endise fosforiidikaevanduse alalt liigvesi tööstusala kinnistutele. Kõige kiirem ja parem lahendus on vee suunamine kinnistutelt eemale. 

KIKi projektijuht Maarja Küttä

Hanke võitja ülesandeks on suunata Maardus Fosforiidi tänavalt maapinnale pressiv liigvesi tööstusala kinnistutelt Kroodi ojja ja paigaldada veetorule õlipüüdur, et takistada võimalike saasteainete ojja jõudmist ning uuendada olemasolevad kuivenduskraavid liigvee paremaks suunamiseks. Hange on avaldatud riigihangete registris viitenumbriga 270119 ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.11.2023 kell 12.

Probleem tööstusalale tungiva kaevandusveega kerkis pärast Maardu Kroodi tööstuspiirkonna veemajandustaristu rekonstrueerimist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel. Kõikidele piirkonna klientidele rajati uus joogivee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik, paraku ei pääse pärast uute torustike rajamist kaevandusalalt tulenev liigvesi enam kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemi kaudu Kroodi ojja ning on asunud uputama Kroodi tööstusala kinnistuid. Kaevandusalalt voolavat vett ei ole spetsialistide hinnangul otstarbekas uuesti sademeveesüsteemi suunata, sest setted võivad ummistada torustikku, mis omakorda takistab sademevee äravoolu.

„Kroodi oja on pikka aega toitunud osaliselt kaevandusšahtidest sinna voolavast põhjaveest, kuna ka vanade amortiseerunud sademeveetorustike kaudu jõudis kaevanduse alalt pärinev vesi Kroodi ojja,“ märkis Küttä. „Edaspidi on Maardu Linnavalitsusel kohustus väljavoolu seirata, et oleks selge, kuivõrd mõjutab see Kroodi oja seisundit,“ lisas ta.

 

KIK viib projekti ellu Kliimaministeeriumi tellimusel.

Kontakt

Pressiinfo

Projekti info