Skip to content
Vaegnägijatele

Kliendid ja ministeeriumid on KIKiga rahul

KIK kui asutus
KIKi kollektiiv Foto: Andres Orula

Viime iga kahe aasta tagant läbi mahukat kliendiuuringut, et mõista täpsemalt meie toetuse taotlejate rahulolu. Samuti küsime igal aastal ministeeriumite arvamust. Kokkuvõtvalt on hea meel tõdeda, et nii klientide kui ministeeriumite rahulolu on stabiilselt kõrge. Toetuse taotlejate rahulolumäär KIKi tegevusega on 87% ning ministeeriumite puhul lausa 98%.
 

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et toimiva koostöö aluseks on süsteemne ja läbimõeldud tegutsemine ning uuringu tulemused näitavad, et oleme selles osas õigel teel. „Oleme südamest tänulikud hea tagasiside eest ja kuigi tulemused on suurepärased, siis töötame kõik kommentaarid ja tähelepanekud hoolikalt läbi. Nii saame muuta protsessid kõigi jaoks veelgi sujuvamaks ning ootused ja nõuded paremini mõistetavaks,“ selgitab Treier. 

Tõeliselt hea meel on KIKi töötajate üle, kes said uuringus väga positiivse tagasiside oma tööle.

Andrus Treier

„Tõeliselt hea meel on KIKi töötajate üle, kes said uuringus väga positiivse tagasiside oma tööle. See näitab, et meil töötavad pühendunud oma ala spetsialistid, kes hoolivad nii ümbritsevast elukeskkonnast kui ka meie klientidest. Täname oma kliente ja ministeeriumeid usalduse eest ning jätkame tempokalt. Kuid loomulikult ei kaota heade tulemuste valguses valvsust, et toetusrahad oleksid asjakohaselt kasutatud ja tingimused täidetud ning projektid ellu viidud,“ lisab Treier. 

  • Kliendiuuring

Iga kahe aasta tagant läbi viidava kliendiuuringuga soovime mõista täpsemalt toetuse taotlejate, sh nende, kes on saanud oma rahastusotsustele eitavad vastused, tagasisidet toetuse andmise tingimuste, toetuskeskkondade, klienditeeninduse ning informatsiooni kättesaadavuse kohta. See annab võimaluse parandada vajalikke protsesse kuid ka saada sisendit edasistesse toetusmeetmetesse ja projektidesse. Uuringule vastasid aastatel 2021-2023 KIKist toetust taotlenud ettevõtted, kohalikud omavalitsused, mittetulundusorganisatsioonid, riigiasutused, haridusasutused ja eraisikud. Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS. 

Keskmine hinnang KIKiga koostöö osas on aasta-aastalt kasvamas – 2019. aastal oli see 10-palli skaalal 8,1 punkti, 2021. aastal 8,2 ning 2023. aastal 8,3. Vastajatest 87% vastas, et nad on meie tööga väga rahul või pigem rahul. 2022. aastal oli see samuti 87%. 

 

A graph with numbers and a number of years

Description automatically generated with medium confidence

Joonis 1. Keskmine hinnang KIKiga koostöö osas on 8,3

 

Kõrge on ka KIKi usaldusväärsus - 96% vastajatest usaldab KIKi, sh 41% usaldab väga ja 53% pigem usaldab. Mitte-usaldajaid on ainult 4%.

A graph with red and orange bars

Description automatically generated with medium confidence

Joonis 2. 87% vastajatest on koostööga väga rahul või pigem rahul

 

Toetuste taotlemine. Valdav osa, so 96% vastajatest peavad toetuse andmise tingimusi sobivateks ning 86% vastajatest lihtsasti mõistetavaks ning reaalsetele probleemidele vastavateks. Kriitilist suhtumist ühe või teise mainitud aspekti suhtes esines vähe, ka kitsamate kliendigruppide vaates ulatus see enamasti vaid kuni kümnendikuni vastanutest. Näiteks võrreldes 2021. aasta uuringuga on veidi langenud nende osakaal, kes nõustusid, et toetuse andmise tingimused vastasid reaalsele probleemile. Samuti on võrreldes varasemaga tingimustega vähem rahulolevad eraisikud ja ettevõtted, samas rahulolu on tõusnud kohalike omavalitsuste seas. Ilmselt on see selgitatav ühtede kliendigruppide mõistes toetusraha vähenemise ja otsa saamisega, teiste vaates jälle mitmete toetuste lisandumisega. 

Taotlemise keskkonnad. E-toetuse keskkonda peetakse reeglina mugavaks (83%), nende abitekste arusaadavaks (85%) ning ka suhtlust selle kaudu KIKiga mugavaks (86%). Mõningast kriitikat keskkonna suhtes siiski muidugi esineb. Näiteks olid e-toetuse keskkonna kasutusmugavuse suhtes vähem rahulolevamad eraisikud, mis on ka mõistetav, kuna eraisik taotleb KIKist toetust ühe korra (võrreldes kohalike omavalitsuste, ettevõttete jms asutustega) ning igas uues elektroonilises keskkonnas ongi esmalt keeruline mõista, mida peab kuskil tegema ja sisestama. 

A graph with numbers and a number of people

Description automatically generated with medium confidence

Jooni 3. 94% vastajatest hindas, et KIKi töötajad on abivalmis

 

Klienditugi ja täiendav infovajadus. Üldine hinnang meie töötajate tegevusele püsib eelmise uuringuga võrreldes stabiilselt kõrgel tasemel. Seejuures on väga rahul 2/3 toetuse taotlejatest ja rahulolematuid kokku vähem kui 5%. Töötajate puhul olid vastajad rahul 94% abivalmidusega, 92% küsimustele vastamise kiirusega ning 90% ammendavate vastuste saamisega. 

KIKi toetuste kohta tundis mingit laadi infost puudu 17% taotlejatest, 2021 oli neid 13%. Täiendav infovajadus on keskmisest suurem eraisikute ja mittetulundusorganisatsioonide seas, kelle puudujääk seisneb eelkõige selles, et neile suunatud toetusmeetmed on lõppenud või on eelarves vähem võimalusi, kui soovijaid, ning mõistatavalt soovivad kliendid teada tulevaste toetuste kohta. 

Infoallikad. Enamlevinud infoallikaks KIKi tegevuste kohta on meie koduleht, kust hangib infot 84% vastajatest. Hea meel on tõdeda, et üldine hinnang koduleheküljele püsib eelmise uuringuga võrreldes stabiilselt kõrgel tasemel arvestades sellega, et kahe uuringu vahel sai valmis KIKil uus koduleht ning selle tase ei ole kasutajate silmis langenud. 
Aga kliendid kasutavad infoallikana ka e-kirju, teabepäevasid ning otsesuhtlust KIKi töötajatega ja teiste taotlejatega, KIKi uudiskirja, sotsiaalmeediat, üleriigilist meediat jne. Erinevad sihtgrupid kasutavad erinevaid neile omaseid infokanaleid ning arvestades KIKi klientide laia ampluaad, siis jätkame erinevate kanalite kaudu info levitamist. Näiteks eristub, et haridusasutused kasutavad KIKi infoallikatena sagedamini uudiskirja ja sotsiaalmeediat, ettevõtted üleriigilist meediat ja erialaliitude infokirjasid ja kohalikud omavalitsused uudiskirja. Eraisikud seevastu teisi toetuse saajaid ja kohalike omavalitsuste infokirjasid. 

  • Ministeeriumite rahulolu

Iga aasta lõpus viime läbi KIKiga kokkupuutuvate ministeeriumite töötajate seas rahuloluküsitluse, et saada tagasisidet oma tööle. Rõõm on taas tõdeda, et KIKi hinnatakse keskkonnaalaste lahenduste pakkumisel ministeeriumite poolt kõrgelt ning tulemused on samaväärselt kõrged võrreldes varasemate aastatega.

Keskmine hinne koostööle oli 2023. aastal 5-palli skaalal 4,6 (2022 4,4). Neid ministeeriumite partnereid, kes hindasid koostööd väga heaks ja pigem heaks oli 98% (2022 – 92%). 

 

Küsitlusele vastasid KIKi kontaktisikud Kliimaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Siseministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumist.   

  • Edasised tegevused

KIKi kõrge usaldusväärsus on pika töö tulemus ja meile on oluline, et kliendid ja partnerid saaksid meilt asjatundlikku tuge. Selleks pöörame järjepidevat tähelepanu, et KIK tehtud toetuste otsused oleksid üheselt mõistetavad, piisavalt põhjendatud ning asjatundlikult koostatud.

Tagasiside näitas selgelt, et toetuste esitamise ja menetlemise keskkond peab olema kaasaegne ja kasutajasõbralik. Tegeleme sellega, et toetuse taotlemine ei jääks raskesti mõistetavate tingimuste ja keerukate taotlustingimuste tõttu toppama. Püüame taotlemisega ning hilisema elluviimise ja aruandlusega seotut ka edaspidi lihtsustada.

Toetused ja rahastusvõimalused peavad vastama tegelikele vajadustele. Võtame kliendiuuringus tehtud ettepanekuid tõsiselt ja jagame neid koostööpartneritega. Püüame tagada ka tulevikus rahastamise võimalused kaasaegsete ja mõjusate lahenduste projektide elluviimiseks keskkonnavaldkonnas.

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar