Skip to content
Vaegnägijatele

Mitteheas seisundis veekogumite tervendamine

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 4 705 882

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond ja riiklik toetus

Periood: 01.01.2022 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Toetuse andmise eesmärk on veekogumite ökoloogilise seisundi parandamine ja kliimamuutustega kohanemise, katastroofiriski ennetamise ning vastupanuvõime edendamine, võttes arvesse ökosüsteemi põhiseid lähenemisviise.

Mitteheas seisundis veekogumite tervendamistegevustega on plaanis hõlmata 300 hektarit veekogumeid. Projekti käigus viiakse ellu järgmised tegevused: 

a) mitteheas seisundis järvede setetest puhastamine, veevahetuse parandamine, biomanipulatsioon, kemomanipulatsioon, väliskoormuse piiramine, veetaseme tõstmine või stabiliseerimine, hüpolimnioni aereerimine jm tegevused, mis on suunatud järve hea seisundi saavutamiseks; sette kasutuselevõtt, sealhulgas pilootprojektina järvemuda väärindamise tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendamine või muul moel taaskasutamine;

b) mitteheas seisundis olevate vooluveekogude loodusliku hüdromorfoloogia taastamine vastavalt hüdromorfoloogilisele koormusele, sh jõgede looduslike sängide taastamine, sootide avamine, paisude likvideerimine, looduslähedaste kalapääsude rajamine, puhveralade taastamine ja rajamine ning muud maastikukujundusega seotud tegevused.

Mitteheas seisundis veekogumite hea seisundi taastamine on sünergias Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmetega, kuna loob eeldused kalavarude loodusliku taastootmisvõime suurendamiseks ning seekaudu kalapüügi kestlikkuse tagamiseks.

Kontakt
Dokumendid
Projekti info