Skip to content
Vaegnägijatele

Märgade elupaikade taastamine kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 13 823 529 €

Toetusfond: Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fond (2021-2027 periood)

Periood: 01.01.2022 - 31.12.2029

Projekti sisu:

Toetuse andmise eesmärk on Euroopa Liidu loodusdirektiivi märgade elupaikade taastamine kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks.

Toetatatakse:

  • looduslike soode ja märgade metsade taastamist
  • vooluveekogude taastamist

Kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaiku taastatakse kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel. Toetuse abil parandatakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Märgalasid taastatakse kokku 9400 hektaril. 

Jõgede taastamisest saavad otsest kasu eelkõige harrastuskalapüügiga tegelevad või seotud isikud ja kutseliste kalurite ettevõtted. Meetmete laiemaks kasusaajaks on kogu elanikkond tänu looduse pakutavate ökosüsteemiteenuste paremale kvaliteedile ja rohevõrgustiku paremale sidususele. Jõeelupaikade ja märgade metsade taastamine vähendab soovimatute üleujutuste mõju.

Kontakt
Dokumendid