Skip to content
Vaegnägijatele

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive

Projekti elluviija: Keskkonnaamet

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 3 388 923

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond, riiklik kaasfinantseering, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogramm

Periood: 01.01.2015-31.12.2023

Projekti sisu:

Projekti käigus inventeeritakse kaitstavaid loodus- ning linnudirektiivi liike ja elupaigatüüpe, et saada informatsiooni nende seisundi ja aja jooksul toimunud muutuste kohta. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade kohta võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-eestiliselt ning infot senise kaitse tulemuslikkuse kohta. Andmete abil saab planeerida investeeringuid seisundi parandamiseks ja võtta aluseks kaitsekorralduse parandamisel.

Lisaks tegeletakse projekti käigus liigi elupaiga leviku mudelite väljatöötamisega, kaasajastatakse andmebaasides liikide ja elupaikade andmeid ning arendatakse Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS), millega luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks.

Projektis osalevad Keskkonnaamet (KeA), Keskkonnaministeerium (KeM), Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT) ja Keskkonnaagentuur (KAUR).

 

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuur.