Skip to content
Vaegnägijatele

Võru naftabaasi jääkreostuse likvideerimine

Staatus

Elluviidud
Võru naftabaas Foto: Kobras OÜ

Projekti eesmärk oli leida keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult kõige mõistlikum lahendus ohtlike ainete likvideerimiseks ja edasikandumise riski maandamiseks Võru endise naftaterminali territooriumil.

Võru endine naftaterminali kinnistu reostus pärineb nõukogudeaegsest naftasaaduste hoiustamise ning ümberlaadimisega kaasnenud töökultuurist, leketest, ülelaadimistest ning objekti hülgamisest. Jääkreostust on küll juba eelnevalt väheses ulatuses likvideeritud, kuid väga suures osas on kinnistul veel vedeljääke ja reostunud pinnast, mis on ohuks ümbritsevale keskkonnale.

KIK viis 2022. aastal läbi hanke Võru endise naftaterminali kinnistul ohustamistööde eelprojekti koostamiseks. Töövõtuleping sõlmisime Kobras OÜ-ga, kelle ülesandeks oli koostada eelprojekt, mille alusel saaks alustada projekteerimis-ehitustööde hankimist.
 

Eelprojekt valmis 2023. aasta alguses ja selle lühikokkuvõte: 

Valminud eelprojekti alusel on naftabaasi territooriumil asuvad mahutid ja kaevud lekkeohtlikud ning nendes asuvad vedeljäägid ohustavad lokaalselt nii maapinnalähedast põhjaveekihti kui ka territooriumist vahetult lõunas asuva Kubija järve suunas voolava oja vee kvaliteeti.

Võru naftabaasi territooriumil asuvates jätkuvalt likvideerimata mahutites ja kaevudes, leidub mitmesuguseid vedelaid ja tahkeid jäätmeid. Kokku inventeeriti ~1293 m³ vedelaid ning ~852 m³ tahkeid jäätmeid. Eelprojekt kajastab objektil alles olevate vedeljääkide ja reostunud setete likvideerimist ning naftasaadustega üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnase ohustamise tehnilist lahendust viisil, et võimalikult suur osa saastunud pinnast jääb objektile.
 

Projekt viisime ellu Keskkonnaministeeriumi tellimusel.

Objekti jääkreostuse likvideerimise tööde edasine tegevuskava ei ole hetkel teada, sest jääkreostus asub eramaal.
 

Ülevaade naftaterminali territooriumist vaadelduna masuuditerminali alalt. Foto: Kobras OÜ. 

Võru naftabaas3

Osaliselt likvideeritud sademevee puhasti uuringuala lõunaservas. Foto: Kobras OÜ

Võru naftabaas 2

Masuuditerminal uuringuala loodeosas. Foto: Kobras OÜ

Võru naftabaas