Skip to content
Vaegnägijatele

Jääkreostusobjektidel kasutusse jäetavate puuraukude rekonstrueerimise projekteerimistööd

Staatus

Elluviidud
Abroi kinnistul puurauk. Foto: KIK. Fotol puurauk Abroi kinnistul.

Projekti eesmärk oli tellida rekonstrueerimisprojektid lagunenud seirekaevudele.

2018. aastal valmis Eesti Keskkonnakaitse Ühingu poolt tellitud töö „Jääkreostusobjektide seirevõrgu inventuuri ja veekvaliteedi hindamine". Töö teostas AS Maves ja töö sisuks oli uuringu- ja seirepuuraukude (edaspidi VPA) tehnilise seisundi määramine ja nende edasise kasutamise otstarbekuse hindamine ning soovitusliku seirekava koostamine.

Tööd toimusid kolmes etapis:

  1. VPA-de andmebaasi koostamine, nende seisundi kontroll ja VPA-de koordinaatide ning suudmete absoluutkõrguste määramine;
  2. Veeproovide võtmine ja keemilised analüüsid
  3. Lõpparuande koostamine koos soovitusliku seirekavaga.

Töö tulemusena tehti ettepanekud edasiseks jääkreostusobjektide seireks vajalike seirekaevude ümberehitamiseks ja mittevajalike VPA-de lammutamiseks.

KIK ja Keskkonnalahendused OÜ sõlmisid 17.04.2023 projekteerimistöödeks töövõtulepingu, mille tähtaeg oli november 2023. Objektide ülevaatuse järgselt valmis 20 puurkaevu rekonstrueerimise ehitusprojekti, 8 puurkaevu rajamise ehitusprojekti ja 6 puurkaevu likvideerimise ehitusprojekti.

Lagunenud seirekaevud, mida on edaspidi vaja kasutada, tuleb ümber ehitada vastavalt  valminud projektidele. Seirekaevude ehitustööd on plaanis ellu viia eraldiseisva hankega.

KIK viis projekti ellu Keskkonnaministeeriumi tellimusel.

Kontakt