Skip to content
Vaegnägijatele

Pärnusse tuleb Eesti esimene kliimahariduse näidisala ja taastuvenergial toimiv õuesõppeklass

Autor: Gerli Ramler ja KIK

Pernova Hariduskeskuse juurde valmib järgmisel kevadel unikaalne kliimahariduse näidisala SmartPark ning taastuvenergial põhinev keskkonna ja kliimamuutuste väliõppeklass. Hariduskeskuse direktori Kaire Mertsini sõnul on projektil mitu eesmärki, aga eeskätt lahendab see kliimaärevusega seotud teemade käsitlemist, andes võimaluse tegeleda teemaga pehmemalt ja avarama pilguga.

„Meie projekt on suunatud kolmele olulisele sihtrühmale. Esiteks on eesmärk ellu viia Pärnu linna õpilastele ja õpetajatele kliimahariduse õppekava nii, et valdkonnaga tegelemine saaks päris- ja loomulikuks osaks meie elust juba väga maast-madalast east alates. Teiseks soovime linnaelanikele anda parema ülevaate taastuvenergialiikidest ehk päikese- ja tuuleenergiast ning nende tootlikkusest meie põhjamaises kliimas. Paigaldatav monitooringusüsteem annab ülevaate nii energia tootmisest kui ka tarbimisest reaalajas,” räägib Mertsin.

Pernova Hariduskeskusest saab Pärnu linnas kõigile suunatud keskkonnahariduse suunamudija
Pernova Hariduskeskusest saab Pärnu linnas kõigile suunatud keskkonnahariduse suunamudija. Foto: Pernova Hariduskeksus 

 

 

 

 

 

 

 


Ja kolmandaks on projekt suunatud omavalitsuse ametnikele, sest jätkusuutlike kliimaprojektide kirjutamisel on väga olulisel kohal sisend ning teadmine energiatõhusatest meetoditest ning vahenditest, mida soetama hakatakse. Mertsini sõnul on aga keerukas Eestist leida referentsi, mis vastaks meie kliimale ja annaks ülevaatlikku ning väärt sisendiga tulemust. Seega võib loota, et loodav ala ning sellega kaasnev monitooring on abiks tarkadele tuleviku otsustele.

Vaid pooled maailma koolide õppekavad pööravad tähelepanu kliimamuutustele

Kliima on muutustes ning selle peamised tagajärjed on kuumus, põud, sademete hulk ja merepinna tõus. Kui end ette valmistada, siis kannatame nende mõjude all vähem: meie elukeskkond on suvise kuumusega jahedam, haljastus elab üle ka kuivad perioodid ja meid ei häiri paduvihmadest tingitud üleujutused. Paraku mainib aga 2021. aastal avaldatud UNESCO raporti järgi kliimamuutust vaid 53% kogu maailma koolide õppekavadest ja ainult 2% teeb seda sisukalt.

Erandid ei ole ka Eesti koolid. Pernova Hariduskeskus on küll olnud edukas üldhariduskoolidele keskkonnaprogrammide väljatöötamisel ja rakendamisel, aga kliimamuutused on programmides käsitletud vähesel määral, sest otsest vajadust ega tellimust ei ole olnud. Vastavaid õppeprogramme ei ole ka üldhariduskoolide õppekavades ja teema käsitlemine on pinnapealne.

Õppeklass peidetakse loodusliku mäenõlva sisse
Õppeklass peidetakse loodusliku mäenõlva sisse. Foto: Pernova Hariduskeksus 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartParki eesmärk on luua taristu ja täiendada Pernova Hariduskeskuse võimekust, et keskusest saaks Pärnu linnas kõigile suunatud keskkonnahariduse suunamudija ning valdkondlike arengute ja arenduste toetaja. Samuti on projekti eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et kaasa aidata globaalne soojenemise pidurdumisele. Sellele aitab kaasa fossiilkütuse vaba aiahooldus- ja huvihariduse tehnika kasutuselevõtt, näiteks Pernova Hariduskeskuse motomajas vähendab elektrimotokrossirataste kasutuselevõtt saaste- ja mürareostust.

Lõppeesmärgina rajab Pernova Hariduskeskus kliimahariduse näidisala, taastuvenergial töötava õuesõppe klassi ja töötab välja kliimamuutuste õppeprogrammid koolidele ja teistele sihtgruppidele. Lisaks paigaldab keskus side- ja liikuvate nutiseadmete ning e-tehnika laadimisjaama, lisab soojussaare mõju vähendamiseks haljastust ja suurendab liigirikkust õuealal koos sadevee kogumissüsteemiga. Päikeseenergiale viiakse üle ka välisvalgustus.

Plaanis on võitlus soojasaartega

Hetkel on projekt jõudmas ettevalmistavate tegevustega lõppfaasi. „Oleme valmis lähema kuu jooksul välja kuulutama ehitustööde ning haljastusega seotud hanked.
Loodame püsida kenasti ajagraafikus ning hoone ise peaks valmima hiljemalt märtsiks 2024,” räägib Mertsin. „Pehmeid tegevusi viime ellu jooksvalt ning võimalik, et haljastustööd, mis viiakse ellu projekti omaosaluse raames, tehakse kohe, kui lumi on sulanud ja maa lubab teha aktiivsemaid mullatöid.”

Soojasaartega võitlemiseks luuakse kõrghaljastus ning mitmekesistatakse liigirikkust
Esimene pidu uuel lauluväljakul toimub 9. juunil 2024. Praegu käivad ehitustööd. Foto: Keila Linnavalitsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti käigus uuendatakse Perova Loodusmaja hooviala haljastust ning ka õppeklass ise saab olema peidetud loodusliku mäenõlva sisse. „Meie maja asub kesk soojussaari ning selle leevendamiseks oleme samuti plaaninud kasutusele võtta erinevaid meetmeid, sealhulgas kõrghaljastuse loomine ja liigirikkuse mitmekesistamine kogu hoovialal. Lisaks annab arhitektuuribüroo SALTO poolt loodud projekt lisaväärtust esteetilise looduse ja linnakeskkonna rikastamise näol,” ütleb hariduskeskuse direktor.

  • KIK toetab Pernova Hariduskeskuse projekti „Pernova kliimahariduse näidisala "SMART PARK" loomine“ 351 172 euroga. Toetusraha tuleb Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest.
  • Rohkem infot projekti kohta Pernova SmartParki lehelt.
  • KIKil ja Keskkonnaministeeriumil on kohalikele omavalitsustele planeerimisel toetus linnade elurikkuse parandamiseks ning sadeveesüsteemide rajamiseks. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Loodetavasti saame taotlusvoorud avada selle aasta lõpus või 2024. aasta esimeses pooles.

Hetkel on kaasatud projekti kohaliku sihtrühmana eelkõige Pärnu linna loodusainete õpetajaid nii üldhariduskoolidest kui ka keskuse õpetajaid. Pehme tegevusena on valmimisjärgus esimene õpetajatele suunatud kliimahariduse käsiraamat, mille koolituspäevad toimusid mais Pernova Loodusmajas. Koolituse viis läbi OCE partner, üks raamatu autor Simon Klein. Käsiraamat on praktiline, tunnikirjeldusi ja töölehti sisaldav ülesannete kogumik, mis annab õpetajale head tööriistad teemadega tegelemiseks. Samuti on see oluline sisend loodusmaja õpetajatele, kelle abil keerukamad ja näitlikustamist vajavad teemad jõuavad tuleval aastal Pernova Loodusmaja õppeprogrammide nimistusse.

EMP logo