Kui kiri ei avanenud korrektselt, saate selle sisuga tutvuda siin.
KESKKONNATEADLIKKUSE PROGRAMMIST ÜLDHARIDUSKOOLIDELE JA LASTEAEDADELE TOETUSE TAOTLEMINE
KIK avas 2017. aasta taotlusvooru keskkonnaprojektide esitamiseks. Haridusasutustel on võimalik toetust taotleda keskkonnateadlikkuse programmist. Taotluste esitamise tähtaeg on 27.02.2017.

Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks on võimalik toetust taotleda:
  • õpilaste ja lasteaialaste õppekäikudeks (osalemiseks loodus- ja keskkonnahariduse keskuste aktiivõppeprogrammides või keskkonnakasutusega seotud ettevõtete külastamiseks);
  • gümnaasiumi astme või looduse valdkonna huvikooli õpilaste praktikumilaagri korraldamiseks.
Toetatavad tegevused on nimetatud keskkonnaministri määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord“ § 8 lg 4 p 1 ja 2.

KES SAAB TAOTLEDA
JA MILLISED ON TINGIMUSED?
Aktiivõppeprogrammides osalemiseks saab toetust taotleda haridusasutus või kooli/lasteaia pidaja, kellel on senisest suurem võimalus ja vastutus aktiivõppeprogramme valida. Ühte taotlusse saab sisestada õppeprogrammidel osalemise mitmele erinevale klassile/rühmale. Haridusasutuse pidajal on võimalus esitada ühisprojekt mitme oma piirkonna kooli klasside tarbeks. 2017. aasta taotlusvoorus toetab KIK ühe aktiivõppeprogrammi läbiviimist klassi või lasteaiarühma kohta 2017/18 õppeaastas.
ÕPPEKÄIK
Õppekäigud vajalikud koolis omandatud teadmiste kinnistamiseks või teabe kogumiseks keskkonnaprojektide raames. Õppekäikude puhul hinnatakse õppetegevuste loodusteaduslikku alust ning omandatavate teadmiste eeldatavat mõju õppijate hoiakute ja tarbimisharjumuste kujundamisele keskkonnahoidlikuks ning eelarve optimaalsust.

Transpordikulu ülempiir on kuni 300 eurot klassi/rühma kohta ning toetus aktiivõppeprogrammi läbiviimiseks on kuni 150 eurot. Kuni 10% ulatuses projekti maksumusest on abikõlblik ka projekti juhtimine, ehk lisatöö, mis tekib õpetajale seoses projekti logistilise poole jm korraldamisega. Omafinantseering ei ole nõutav.

Kuidas valida õppekäiku?
  • Leia sobiv aktiivõppeprogramm lähimast (nt RMK, Keskkonnaameti, loodusmuuseumi) loodus- või keskkonnahariduskeskusest, abiks on portaal www.keskkonnaharidus.ee; õppeprogrammi valikul lähtuda jätkusuutliku arengu põhimõtetest ja riiklikust õppekavast;
  • Õppeprogramm teise maakonda on põhjendatud teatud kindla teema omandamisega, millele spetsialiseerunud keskusi on Eestis vaid üks või kaks (nt loodusmuuseumid, botaanikaaiad);
  • Keskkonnahoiu põhimõtete ja loodusressursside säästliku kasutamisega saab tutvuda nt vee- või jäätmemajanduse-, põllumajanduse-, puidu-, paberi- plasti- jpt ettevõtetes — leia koostööpartner lähikonna ettevõtete seast.

PRAKTIKUMILAAGER
Praktikumilaagrite läbiv teema peab käsitlema ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Toetatakse gümnaasiumiõpilaste ning looduse valdkonna huvikooli õpilaste praktikumilaagreid. Gümnaasiumiõpilastele saab laagri korraldamiseks toetust taotleda kool või kooli pidaja, huvikooli pidaja saab toetust taotleda ainult oma loodusvaldkonna huviringi õpilastele. Huvikool peab olema registreeritud hariduse infosüsteemis www.ehis.ee ja tal peab olema looduse suuna õppekava.

Abikõlblikud on kõik laagri korraldamiseks vajalikud kulud, sh toitlustamine, samas kaetakse KIK-st projekti kogumaksumusest ainult kuni 50%. Toitlustamise kulu on abikõlblik ainult omaosalusest. Laagrite puhul hinnatakse laagri õpieesmärgi seadmist, sh teema loodusteaduslikku käsitlust, õpieesmärgi saavutamiseks valitud tegevuste tõhusust ning eelarve optimaalsust.

Laagri korraldamisel planeeri võimalikult praktilised tegevused, leia laagrile tegevuste sisu kontekstis loogiline asukoht, lõimi tegevused erinevate õppeainetega, keskendu ühele-kahele teemale, seosta laagritegevused õpieesmärgi täitmisega.
KUIDAS TAOTLEDA?
  • Toetatavate tegevuste täpne loetelu ja toetuse taotlemise tingimused on KIK-i kodulehel www.kik.ee.
  • Toetuse taotlemiseks tuleb esitada KIK-ile vormikohane taotlus e-keskkonnas KIKAS https://kikas.kik.ee/.
  • Õppekäikude või praktikumilaagri projektide sisestamisel valida KIKAS-es esmalt rakenduspiirkonnaks „maakond“ ja seejärel programmiks „Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud pr“.
  • Üks projektitaotlus võib hõlmata ainult ühte toetatavat tegevustüüpi. Sellega tagatakse projektide võrdne kohtlemine hindamisel, mille tulemusel sarnased projektid reastatakse samade hindamiskriteeriumite alusel.
Haridusasutustel on võimalik mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi (roheline kool) välja töötamiseks ja rakendamiseks toetust taotleda keskkonnakorralduse programmist.
Vajadusel küsi nõu KIK-i spetsialistilt maakonnas (www.kik.ee/et/kontaktid).
KIKi töötajad on abiks nii Tallinnas kui ka kõigis Eesti maakondades. Küsi nõu! Kontaktid leiate siit. Hoidke end Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegemistega kursis ka meie Facebooki lehel.
Hea koostööpartner! SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse uudiskirjas jagame Teiega päevakajalist infot selle kohta, millised on võimalused saada toetust Eesti elu edendavatele keskkonnaprojektidele. Aga ka praktilisi näpunäiteid selle kohta, mida taotlust kirjutades silmas pidada ning kust leida vajalikku infot. Lisaks tutvustame juba ellu viidud projekte, et innustada julgelt oma mõtetega meie poole pöörduma. Väikese valiku edulugusid leiate SIIT, valides filtritest Keskkonnateadlikkus.
Loodame, et uudiskirjast kujuneb Teie jaoks kasulik materjal.

Kui Te siiski ei soovi edaspidi infokirju oma e-posti aadressile saada, siis
loobuge infokirjadest.