Content section

Looduskaitse projektide elluviimiseks hankedokumentide vormide näidised

Hankija peab tingimusi vastavalt oma vajadustele muutma ja täiendama. Iga nõude seadmisel tuleb nõude sisu lähtuvalt hankija soovist läbi mõelda. Hankija peab tingimuse seadmisel olema veendunud selle vajalikkuses ning tingimuse täitmist peab olema võimalik pakkumuse vastavuse hindamise või hankelepingu täitmise käigus kontrollida.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et vastavalt kehtivatele õigusaktidele olete toetuse saajana vastutav oma tegevuse eest, sh riigihangete seaduse järgimise eest.

KIKi koostatud hankedokumentide vormid on soovituslikud, neid ei ole kohustuslik kasutada. Nende kasutamine ei tähenda, et KIK kinnitaks teie poolt hankimiseks koostatud dokumentide vastavust õigusaktidele või et KIK oleks aktsepteerinud dokumentide võimalikku vastuolu õigusaktidega. Kas ja kuidas toetuse saaja hankedokumentide vorme  ja nendes toodud näiteid ja soovitusi arvestab, on eelkõige siiski toetuse saaja otsustada, kuna vaid toetuse saajale on teada kõik asjasse puutuvad asjaolud.

KIK lähtus hankedokumentide vormide koostamisel ja sellega seotud soovituste esitamisel kehtivatest õigusaktidest ning enda kogemusest ja praktikast. KIKil puudub õigus anda riigihangete seaduse rakendamisele siduv hinnang.

KIK hindab vastavalt asjakohastele õigusaktidele toetuse kasutamist, projekti kulude abikõlblikkust, sh riigihangete seaduse järgimist, vastavalt vajadusele eelkõige väljamaksetaotluse menetlemisel.

Juhul, kui leiate, et hankedokumentides võiks midagi muuta või täpsustada, siis kõik ettepanekud on väga oodatud. Seda eelkõige seetõttu, et uuendatud Riigihangete seaduse (01.09.2017) järgi hangete koostamise praktika alles algab.  

Vormid: 

Loomad - avatud hankemenetlus

Asjad - lihthanke menetlused

Ehitus - lihthanke menetlused

Taastamine - avatud hankemenetlus

Alla lihthanke piirmäära hanke juhis

12.12.2017 toimunud infopäev

 

Kuidas meid leida