Content section

Aruandlus

Vahe- ja lõpparuanne esitatakse läbi e-toetuse keskkonna rahastamise lepingus/taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevadel.

Lasteaiad

 • Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti rahastamise lepingu Lisa 2 täitmise ja allkirjastamise nii projekteerija kui ka omanikujärelevalve poolt (vt projekti rahastamise lepingu p 3.3.1). Kui Lisas 2 tuvastatakse puudusi, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada KIKi esindajat.
 • Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti lõpparuannetega.

Aruannete esitamist reguleeritakse projekti rahastamise lepinguga. Toetuse saaja esitab kõik projekti aruanded E-toetuse keskkonna kaudu.

 • Projekti lõpparuande tuleb esitada koos viimase väljamaksetaotlusega või enne seda.
 • Projekti eesmärkide saavutamise aruanne tuleb esitada eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt järgmise aasta 15. veebruaril, arvates projekti lõpparuande esitamise aastast kolmel järgneval aastal. Eesmärkide saavutamise aruandes peab kajastuma vähemalt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud kogu hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi kokku hoitud CO2 heitkogus võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.

Aruande vormi leiab siit.

Üleujutused

 • Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet ning hinnangut projekti eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta projekti lõpuks.
 • Projekti lõpparuanne sisaldab kogu projekti kohta vähemalt järgmist:
   1) peamiste tegevuste ülevaade;
   2) teave projekti eesmärgi ning tulemuste saavutamise kohta;
   3) ülevaade tegevuse mõjust ja sellest, milliseid riske maandatakse;
   4) sobivaima lahenduse valiku põhjendus ja alternatiivide analüüs juhul, kui valmistati ette tegevusi, mis on vajalikud sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks;
   5) tegevuse mõju hinnang veekogude või veekogumite seisundile ja negatiivse mõju leevendamise meetmete kirjeldus juhul, kui valmistati ette tehnilisi lahendusi veekogus või tegevust, mis mõjutab veekogumit või seab ohtu veemajanduskavas kehtestatud keskkonnaeesmärke.
 • Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande 10 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

Arenguriigid

 • Vahe- ja lõpparuanne sisaldab tegevusaruannet ja kuluaruannet. Lõpparuandega esitatakse ka projektiaudit.
 • Projekti aruanded esitatakse minimaalselt 6 kuu ja maksimaalselt 12 kuu järel. Toetuse saaja esitab lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul projekti lõppkuupäevast arvates. Kui projekti kestus on kuni 12 kuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande, kui KIKiga ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Toetuse saaja lisab projekti aruandele meetme määruse § 26 lõikes 2 ette nähtud dokumendid ning aruandlusperioodi jooksul projektiga seoses valminud dokumendid ja materjalid.
 • Lisaks projekti aruannetele esitatakse olenevalt projekti eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest pärast projekti elluviimist kuni viie aasta jooksul ka järelaruanded.
 • Järelaruannete esitamise tingimused ja tähtajad on toodud rahastamise lepingus.

 

 

 

Kuidas meid leida