• 07. aprill 2008 | 00:00

  Toetust antakse:

  * elanikele nõuetekohase veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks;
  * reoveekogumisalade, mille reostuskoormus on 2000 ja enam inimekvivalenti, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine;
  * projektile, mille abikõlblike kulude suurus on vähemalt 15 miljonit krooni.

  Toetust saavad taotleda:

  * kohalikud omavalitsused;
  * vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele.

 • 25. märts 2008 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul esitati kõige rohkem taotlusi keskkonnateadlikkuse (222 tk), veemajanduse (128 tk) ja looduskaitse (103 tk) programmi.

  Maakondadest laekus enim taotlusi Tartu maakonnast (76 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (54 tk) ja Harju maakond (53 tk). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (19 tk).

  KIKi ülesanne on kontrollida taotluste vastavust KIKi nõukogu poolt kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile sisuliseks hindamiseks.

 • 28. veebruar 2008 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul arutles nõukogu ka mõningate projektide rahastamise põhimõtteid. Pikemalt peatuti keskkonnakorralduse programmil. Nõukogu otsustas täpsustada maasoojusenergial põhinevate küttesüsteemide rahastamise tingimusi. Selliste projektide rahastamise eelduseks on see, et toetuse saaja omaosalus peab olema vähemalt 50% projekti maksumusest ja toetuse saajateks saavad olla ainult riigi- ja munitsipaalasutused.

  Rahastatud projektide täielik nimekiri on üleval KIKi koduleheküljel.

 • 15. veebruar 2008 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 01. veebruar 2008 | 00:00

  Elukeskkonna arendamise rakenduskavas on toetusteks ette nähtud 25,149 miljardit krooni, sellest otseselt keskkonna- ja looduskaitse heaks 11,2 miljardit. Kokku saab Eesti seitsme aasta jooksul Euroopa Liidu struktuuritoetusi 53,3 miljardit krooni.

  Teate edastas:
  Silja Luup
  6274 127

   

 • 29. november 2007 | 00:00

  Kõige rohkem taotlusi esitati keskkonnateadlikkuse (300 tk) ja looduskaitse (170 tk) programmi. Maakondadest laekus enim taotlusi Tartu maakonnast (77 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (64 tk), Pärnu maakond (63 tk) ja Harju maakond (61 tk).

 • 22. november 2007 | 00:00

  KIKi juhataja Kalev Auna sõnul plaanib KIK Moldovas loodavasse investeeringute jaotamise süsteemi panustada oma oskusteabe ja koolitustega.

  “KIKil on aastatepikkune kogemus keskkonnainvesteeringute rahade jaotamisel ning Moldova riigil seisab see kõik alles ees – kui saame Moldovat selle protsessi käigus abistada, on see suureks tunnustuseks ka meile,” selgitab Kalev Aun.

 • 07. november 2007 | 00:00

  Nõukogu otsusel saavad III vooru 303 taotlust kokku ligi 183,1 miljonit krooni. Kokku esitati III taotlusvooru 509 taotlust, mille maht oli enam kui 648 miljonit krooni. Keskkonnaprogrammi raames jaotatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summasid.

  Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul läksid suuremad toetussummad veemajanduse (68,6 miljonit krooni) ja jäätmekäitluse (43,9 miljonit krooni) valdkonda, väiksemad toetussummad metsanduse (8,4 miljonit krooni) ja kalanduse (3,6 miljonit krooni) valdkonda.

 • 15. oktoober 2007 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 12. oktoober 2007 | 00:00

  Nende alusel saab Eesti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames rahastada projekte aastatel 2007-2013. Koos riigi omaosalusega on investeeringute kogusumma 63,7 miljardi krooni, millest euroabi moodustab 53,3 miljardit krooni.