• 23. november 2009 | 00:00

  Kuna huvi taotlusvooru vastu oli niivõrd kõrge, et vooru eelarve ei kata kõiki vastavaks tunnistatud projekte, teeb KIK lisaks 21 rahastusotsusele ka kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsused. See tähendab, et kõik vastavaks tunnistatud ja sisulise hindamise edukalt läbinud taotlused, mis 150 miljoni kroonise eelarve sisse ei mahtunud, saavad rahastatud niipea kui leitakse riigieelarvelised vahendid, mille abil taotlusvooru mahtu suurendada.

 • 10. november 2009 | 00:00

  Pea pooled laekunud taotlustest keskenduvad biojäätmete töötlemisele ja taaskasutamisele, proovides mõnel juhul ära kasutada ka tekkivat energeetilist potentsiaali. Positiivse rahastusotsuse korral võivad lisaks biojäätmetele taaskasutatud saada ka plastijäätmed, vanapaber ja kasutatud rehvid. Kolmandik projektidest on seotud jäätmejaamade või jäätmekäitluskeskuste rajamisega, mis aitab tekkivaid jäätmeid käidelda vastavalt tänapäevastele nõuetele.

 • 27. oktoober 2009 | 00:00

  Lõppenud voorus anti toetust jäätmekäitluskeskustele, mis teenindavad alates 16. juulist 2009 Kagu-Eestit ning taotlusi said esitada kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud.

  Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste laiendamiseks on kavandatud 30 miljonit krooni.

 • 26. oktoober 2009 | 00:00

  Toetust antakse ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks. Nii saab ERFi toel muuhulgas taastada ning hooldada kaitstavaid looduse üksikobjekte ja maastikke, piirata võõrliikide arvukust ning korrastada kaitstavaid parke. Toetuse abil uuendatakse ja rajatakse ka infrastruktuuri, mis võimaldab kaitstavaid loodusobjekte ilma neid kahjustamata külastada.

 • 08. oktoober 2009 | 00:00

  Kuna erinevalt 2004-2006 toetusperioodist on uue abiperioodi toetuste rakendamisega seotud õigusruum sama, võimaldab see loobuda fondide põhisest tööjaotusest ning ühtlustada toetuste vahendamise protsessi. Nii ongi üksuste liitmise põhieesmärgiks muuta Euroopa Liidu 2007-2013 perioodi toetuste vahendamise süsteem efektiivsemaks.

 • 07. oktoober 2009 | 00:00

  Keskkonnamaja aadress on Kalevi 1A, 64503 Räpina ning KIKi esinduse telefoninumber 799 0926. Nagu varem, nii on ka nüüd kontor avatud esmaspäevast neljapäevani 8.45-12 ja 12.45-17.15 ning vastuvõtt toimub neljapäeviti 10-12 ja 13-15.

  Kuna kolimine ning tehnika paigaldamine võtab aega, siis palume põlvamaalastel varuda esimesel nädalal veidi kannatust kui telefonid-arvutid ei pruugi veel korralikult toimida. Kiiremates asjades on kindlam helistada Põlvamaa esindaja Piret Sepa mobiiltelefonile 5333 8254.

  Kohtumiseni Räpinas!

   

 • 02. oktoober 2009 | 00:00

  Taotlusi võetakse KIKis vastu ning hinnatakse jooksvalt kuni eelarvemahu täitumiseni. See aga tähendab, et kõik prügilate sulgemiskohustusega juriidilised isikud ja kohalikud omavalitsused peavad kiirustama, et Ühtekuuluvusfondist ettenähtud töödeks raha taotleda.

 • 04. september 2009 | 00:00

  Viimastel aastatel on kõige rohkem rikkumisi registreeritud just kalapüügi valdkonnas ning valdav enamus neist avastatakse siseveekogudel. Suurel osal rikkumistest jääb aga pahategija avastamata ning KKI eemaldab üksnes ebaseaduslikult veekogusse pandud püügivahendid. Et tabada oleks võimalik ka röövpüüdjaid endid, peavad inspektorid viibima veekogu läheduses võimalikult sageli, et rikkumisi saaks kiiremini avastada.

 • 03. september 2009 | 00:00

  „Selle lepinguga on oluline takistus teelt läinud ja toetuse saajatele projektide omaosalus tagatud,“ tõdes KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. "Käesolevaks aastaks on erinevate veemajanduse infrastruktuuri projektide juures planeeritud läbi viia üle 80 hanke, mille õnnestumine ja lepingute sõlmimine võimaldab täies mahus töödega jätkata ning nii toetus- kui laenuraha ettenähtud aja jooksul ära kasutada," lisas ta.

 • 02. september 2009 | 00:00

  Taotlusvooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks. Nii on pool rahast ehk 100 miljonit eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks ning vähese või olematu taaskasutusega jäätmete ringlussevõtu arendamiseks.