• 02. aprill 2007 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi juhi Heiko Põdersalu sõnul oli II vooru taotluste maht ettearvatav.

  “Jätkuvalt laekus kõige rohkem projektitaotlusi keskkonnateadlikkuse, looduskaitse ja veekaitse valdkonda. Kõige vähem esitati taotlusi keskkonnakorralduse ning jahinduse alamprogrammi valdkonna projektidele,” ütles Põdersalu.

  Enim taotlusi laekus KIKile Harju maakonnast (69), Tartu maakonnast (58), järgnesid Ida-Viru maakond (49) ja Pärnu maakond (46). Kõige vähem laekus taotlusi Põlva maakonnast (15).

 • 01. märts 2007 | 00:00

  Tänavusest I taotlusvoorust läksid suuremad toetussummad veekaitse (83,5 miljonit krooni) programmile. Üks suuremaid rahaeraldusi oli Juuru Vallavalitsuse projektile „Juuru aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine” summas 10,4 miljonit krooni. Jäätmekäitluse (77,9 miljonit krooni) programmi suurim rahaeraldus oli AS Ökosil projektile „Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitseline saneerimine” summas 32,2 miljonit krooni.

 • 31. oktoober 2006 | 00:00

  KIKi nõukogu otsustas 27.10.2006 koosolekul keskkonnaprogrammi III vooru taotluste rahastamise. Kokku toetati 285 projektitaotlust summas 133 561 603 krooni.

 • 13. oktoober 2006 | 00:00

   

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale. Kõik maakonnas teostatavate projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Üleriigiliste projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse samaks kuupäevaks. KIK palub taotlejatel kasutada ettenähtud KIKi taotluse vormi.

   

 • 04. august 2006 | 00:00

  Kokku rahastatakse taotlusvooru tulemusel 22 keskkonnaprojekti kogusummas 44,2 miljonit krooni, millest 37,1 miljonit krooni kaetakse ERDFi vahenditega ning 7,1 miljonit krooni Eesti riigieelarvelist päritolu keskkonnatasudega.

 • 04. juuli 2006 | 00:00

  KIKi nõukogu otsustas oma 28. juunil toimunud koosolekul keskkonnaprogrammi II vooru rahastuse. Kokku rahastati 480 projektitaotlust summas 206,1 mln krooni. Sel korral läksid suuremad rahad veekaitse (76,6 mln kr), jäätmekäitluse (43,3 mln kr) ja looduskaitse (35,7 mln kr) programmidele.

  KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude ja keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

 • 06. mai 2006 | 00:00

  Voorus jagatakse ERDF toetusi kokku summas 50 miljonit krooni. Lisaks peavad taotlejad ise panema projektide elluviimisse omafinantseeringuna 25 - 65 %.

  ERDF keskkonnameetme raames rahastatakse projekte veekaitse ja –kasutuse, taastuvenergeetika, jäätmekäitluse ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas.

 • 06. märts 2006 | 00:00

  Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts. Maakondades teostatavate keskkonnaprojektide taotlused tuleb esitada KIK maakondlikesse esindustesse, üleriiklike projektide taotlused jätkuvalt KIK Tallinna büroosse.

  KIK nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammi I taotlusvoorus 612 projekti kogumahus 216 693 918 krooni. Projektide lõikes jaotusid rahaeraldused järgmiselt:

 • 14. veebruar 2006 | 00:00

   

  Maakonnas teostatava projekti rahastamise taotlus (v.a keskkonnateadlikkus) tuleb esitada KIKi maakondlikule esindusele. Erandina tuleb jätkuvalt maakonnas läbi viidava keskkonnateadlikkuse programmi projekti rahastamise taotlus esitada KIKi maakondlikule koostööpartnerile. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele. Üleriiklike projektide rahastamise taotlused tuleb esitada jätkuvalt KIKi Tallinna kontorisse.

   

 • 09. juuni 2005 | 20:15