• 26. juuli 2011 | 10:44

  Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatav Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) looduse mitmekesisuse säilitamise II taotlusvoorus otsustati rahastada 20 projekti 2 307 669 miljoni euroga.

  Taotlusvoorus laekus KIK-ile 65 projekti kogumahus 8,1 miljonit eurot. Taotlusvooru esialgne eelarve oli 1,9 miljonit eurot, millele lisati teistest taotlusvoorudest vabanenud rahasummad ohustatud liikide ja elupaikade taastamiseks.

 • 07. juuli 2011 | 07:45

   

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava taotlusvooru eelarve on 13 miljonit eurot, soovitud toetuste kogusumma on aga 25 miljoni eurot, mis ületab plaanitud eelarve ligi kaks korda.

 • 01. juuli 2011 | 11:14

  Vooru eelarves on toetusteks ette nähtud 6,4 miljonit eurot, rahastusotsuseid on oodata selle aasta sügiseks. Laekunud taotlustest kuus on kalapääsude rajamiseks ja kaladele liikumisteede avamiseks, ülejäänud kaks on jõgede ja järvede tervendamiseks mõeldud projektid.

  "Kuna meetme peamiseks eesmärgiks on kalade rändetingimuste parandamine, on taotluste selline jagunemine väga hea," sõnas KIKi projektikoordinaator Ööle Janson. Valdav enamus laekunud taotlustest on MTÜ-de esitatud, kuid on ka kohalikke omavalitsusi ning äriühinguid.

 • 30. juuni 2011 | 10:53

  Ligi pool sellest ehk 14,4 miljonit eurot läheb veemajandusele. Tehtud rahastusotsustest on mahukamad ka atmosfääriõhukaitse ja keskkonnateadlikkuse programmid, millele eraldati vastavalt 3,9 miljonit eurot ja 1,9 miljonit eurot. Järgnesid kalandus 1, 17 miljoni euroga ja looduskaitse 1,6 miljoni euroga.

  Enim projektide esitati keskkonnateadlikkuse valdkonnas, mille alt sai rahastuse 100 projekti, taotlusi oli kokku 140. Kõige vähem, ehk kuus taotlust laekus jäätmekäitlus valdkonda, neist nõuetele vastasid kaks.

 • 28. juuni 2011 | 06:58

  13. juulil kell 10:00 -13:30 toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuses Narva mnt 7A  6. korrusel teabepäev RIS meetme „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ III vooru taotlejatele. Infopäevale saab registreerida KIKi kodulehe kaudu. Lisainformatsioon: Jaanika Lilienberg, tel 627 4124, e-post: jaanika.lilienberg@kik.ee

 • 17. juuni 2011 | 07:27

  Toetust saab küsida taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku taristuga. Samuti saab toetust taotleda katlamajade taastuvenergiale üleviimiseks.

  KIKi struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaatori Siim Umbleja sõnul on toetuse andmise eesmärk eelkõige vähendada fossiilsete kütuste tarbimisest tulenevat CO2 heitmete hulka. Samuti peaks toetuste mõjul stabiliseeruma kaugkütte hind.

  Toetust saavad taotleda eelkõige kaugkütteteenust osutavad äriühingud ja kohalikud omavalitsused

 • 06. juuni 2011 | 13:59

      

 • 23. mai 2011 | 07:11

  "Kokku püstitatakse kaks tuulegeneraatorit ning pargi eeldatav elektritoodang aastas on ligi 15000 megavatt-tundi," selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. "Rohelise investeerimisskeemi puhul on oluline projektide abil õhku paisatava süsinikdioksiidi koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks umbes 16000 tonni süsinikdioksiidi aastas," lisas ta.

 • 11. mai 2011 | 08:19

  „KIKi areng väikesest maavillasest asutusest suureks organisatsiooniks on olnud huvitav tee, mida mitmed meist on saanud kogu selle 11 aasta vältel lähedalt jälgida,“ sõnas KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Iga aastaga on meile lisandunud uusi huvitavaid ülesandeid nagu näiteks Eesti üleliigse CO2 kvoodi müük või Euroopa Investeerimispanga krediidiliini vahendamine Ühtekuuluvusfondi veeprojektide tegijatele.“

 • 11. mai 2011 | 08:09

  „Projektide täpne toetussumma ei kuulu vastavalt Austriaga sõlmitud lepingule avalikustamisele, kuid üldjoontes võib öelda, et me räägime enam kui 10 miljoni euro suurusest investeeringust,“ sõnas struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaator Siim Umbleja. „Kõige enam toetust leidnud projekte on esitatud Virumaalt, mis annab selle piirkonna  soojamajanduse arengule positiivse tõuke.“