• 22. juuli 2021 | 08:13

  Üleeuroopalise keskkonnaprogrammi LIFE taotlusvoor on taas avatud ning keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojekte toetatakse sel aastal ligikaudu 580 miljoni euroga. Toetusi on võimalik taotleda looduse ja bioloogilise mitmekesisuse, ringmajanduse ja elukvaliteedi, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning puhtale energiale ülemineku valdkondades.

 • 16. juuli 2021 | 09:47

  Aasta keskkonnateo, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse konkursid pikenevad kuu aja võrra: kandidaate on võimalik esitada kuni 18. augustini.

  „Aasta keskkonnategu 2020“ on konkurss, kuhu on kandideerima oodatud keskkonna heaks tehtud asjad, mis innustavad ja on eeskujuks. Tegu peab olema uudne ja mõeldud laiemale avalikkusele.

 • 15. juuli 2021 | 16:16

  Keskkonnahoiu ja rohepöörde vajalikkusest pole tarvis pikalt rääkida. Kõige selle juures on oluline võimaluste loomine uute keskkonnaalgatuste tekkimiseks ja elluviimiseks. Kuldaväärt roheideest võib alguse saada väga oluline muutus teenuste ja toodete tarbimises, aga ka inimeste mõttemaailmas. Kuidas aga teha nii, et nendest uutest mõtetest ka reaalsus saaks, analüüsib KIKi roheideede konkursi Negavatt eestvedaja Anni Raie.

 • 15. juuli 2021 | 14:42

  Eestis nagu Euroopaski on seatud eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050.  Selleks on välja töötatud Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia. Rohelise vesiniku osakaaluna kogu taastuvenergeetikast nähakse aastal 2050 umbes 13-14%. Seda just nendes sektorites, kus otsene taastuvelektri või muude taastuvenergiaallikate kasutus oleks raskendatud ning võrreldes rohevesiniku kasutusega vähemtasuv.

 • 15. juuli 2021 | 09:10

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja ühistranspordisektoris rohevesiniku kasutuselevõtu süsteemi loomise taotlusvooru, mille käigus tuleb välja töötada tootmisüksusest, tarnetaristust ja transpordivahendist koosnev ahel. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärgiks on testida vesiniku tervikahela toimimist ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mis võivad osutuda takistuseks vesinikuturu laialdasemale arengule. Toetuse eelarve on 5 miljonit eurot. Taotluste esitamine E-toetuse keskkonnas algab 26. juulil ja kestab 15. oktoobrini 2021.

 • 07. juuli 2021 | 09:27

  Valmis Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Sihtasutus KredExi koostöös tellitud uuring, mis analüüsis elektriliste sõidukite ostutoetuse vajadust ning andis ülevaate elektrisõidukite ja laadimistaristu turuolukorrast.

 • 06. juuli 2021 | 17:13

  Rohetehnoloogia taotlusvoorus esitati KIKile 47 taotlust kogusummas 712 794 eurot, mis on kaks korda rohkem kui vooru eelarve.

  Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmi laekus 15 taotlust summas 477 14 eurot ja eelarve on 246 000 eurot. Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise vooru laekus 32 taotlust summas 235 653 eurot ja eelarve on 123 000 eurot.

 • 06. juuli 2021 | 09:02

  Aastatel 2018-2021 panid 40 haritlast kirja oma sada rida Eesti loodusele. Mõtted, mis kogumis moodustavad võimsa austusavalduse. Artiklid on avaldatud ajakirjas Eesti Loodus, mille toetajateks on KIK ja Keskkonnaministeerium olnud juba aastaid nii sõnas kui ka teos. Avaldame väärt artiklid nüüd tervikliku kogumina.

 • 05. juuli 2021 | 12:34

  Soodustamaks erinevatest jäätmeliikidest uute toodete tegemist avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jäätmete ringlussevõtu ja ringlusse võtmise ettevalmistamisega seotud tegevuste toetuse. Taotlusvooru eelarve on 2 172 523 eurot.

 • 02. juuli 2021 | 09:38

  Jäätmevaldkonna üheks olulisemaks eesmärgiks on jäätmetekke vältimine ja vähendamine, mis pole aga täna siiski veel mitmete jäätmeliikide osas tulemuslik. Kuigi suurem osa jäätmetest tekib tööstuses, puutume kõik igapäevaselt kokku olmejäätmetega. Statistikaameti andmetel tekkis 2019. aastal Eesti kodumajapidamistes ligi 371 kg erinevaid olmejäätmeid inimese kohta. See teeb kokku ligi pool miljonit tonni olmejäätmeid aastas.