Skip to content
Vaegnägijatele

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetuse eesmärk on toetada eraisikuid vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamisel.

KIK sulges taotlusvooru 16. jaanuaril kell 17 seoses eelarve täitumisega. Vooru eelarve oli 800 tuhat eurot. Toetust anti avatud taotlusvoorus jooksvalt taotluste saabumise järjekorras.

Esialgselt eelarvesse mahtunud taotluste osas on KIK rahastamisotsused taotlejatele välja saatnud. Teiste taotluste osas peatasime nende menetluse haldusmenetluse seaduse § 41 alusel kuniks selgub, kas vabaneb rahalisi vahendeid teiste projektide odavnemisest.

Paraku peame teatama, et suure taotlejate hulga ja väikese vooru eelarve tõttu ei ole kahjuks võimalik kõiki esitatud taotlusi rahastada. KIK on koostamas ootel olevatele taotlustele mitte rahuldamise otsuseid, mille saadame välja juuni esimeses pooles. Väikeses mahus saame jätta veel taotluseid ootele, sest senise praktika alusel vabaneb rahalisi vahendeid teistest projektidest jooksvalt. Kui esitatud taotlust on võimalik rahastada, siis võtab KIK taotlejaga ise ühendust.

 

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Milleks toetust anti?

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Siin saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal või mitte. 

 

NB! Hajaasustuse programmiga tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus, sealt on hajaasustuse elanikel võimalik toetust saada ka veetaristu rajamiseks. Rohkem infot leiab siit.