Skip to content
Vaegnägijatele

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetuse eesmärk on toetada eraisikuid vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamisel.

KIK sulges taotlusvooru 16. jaanuaril kell 17 seoses eelarve täitumisega. Vooru eelarve oli 800 tuhat eurot. Toetust anti avatud taotlusvoorus jooksvalt taotluste saabumise järjekorras.

Käesoleval hetkel ei ole planeeritud uut taotlusvooru korraldada.

 

 

Toetuse eesmärk oli tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust jagati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Milleks toetust anti?

Toetust anti reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagasime toetust piirkondadesse, kus puudus ühiskanalisatsioon ning kus oli teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetasime juhul, kui selleks oli võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei oldud liitutud.

Siin saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal või mitte. 

 

NB! Hajaasustuse programmiga tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus, sealt on hajaasustuse elanikel võimalik toetust saada ka veetaristu rajamiseks. Rohkem infot leiab siit.