Skip to content
Vaegnägijatele

Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 3 466 786,93 

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja RMK omafinantseering

Periood: 01.01.2016 -31.12.2023

Projekti sisu:

Jääksoo on turba kaevandamisest järele jäänud tiheda kraavivõrgustikuga, soole omase taimkatteta ala, kus turvas laguneb edasi, aga looduslikku isetaastumist enam ei toimu. Sellistelt aladelt vabaneb seotud süsinik, mis lendub süsihappegaasina. Eestis on aastate jooksul tehtud mitmeid nii teaduslikke kui ka rakenduslikke koostööprojekte, et taastada mahajäetud turbakaevandusalad. Kraavide sulgemisega püütakse taastada alade veerežiim. Sellega vähendatakse oluliselt nii kasvuhoonegaaside paiskumist atmosfääri ning luuakse uuesti soode ökosüsteemile kohaseid elupaiku.

Projekti tulemusena taastatakse turba kaevandamisest järelejäänud aladel veerežiim 2000 hektaril. Koostöös teadlastega külvatakse osadele taastatud aladele turbasambla diaspoore ning rajatakse soo ökosüsteemi paranemise jälgimiseks seirevõrgustik.

 

Maima jääksoo
Maima jääksoo