Veemajandustaristu arendamine

Viimati uuendatud 02.07.2021 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Toetatavad tegevused olid:

  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rajamine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rajamine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine;
  • enam kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine.

Taotlusi sai esitada kuni eelarve täitumiseni. 

Toetust said taotleda vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut. Projekti abikõlblike kulude minimaalne suurus oli 200 000 eurot ning maksimaalne 20 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal oli 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust andsime  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Teabepäevad

Teabepäev Tallinnas 4. aprillil 2017

Teabepäev Tallinnas 10. veebruaril 2016

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leitab SIIT.