Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks

Viimati uuendatud 22.05.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgi „Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv” eesmärkide saavutamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada kliimamuutustele vastupanuvõimet suurendavaid tegevusi ning suurendada kliimamuutustest ja ulatuslikest reostustest tulenenud hädaolukordadele reageerimise võimekust.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

  • metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine;
  • merereostustõrjevõimekuse kasvatamine.

Toetust antakse investeeringute kava alusel. Vastavalt meetme määrusele ja kinnitatud investeeringute kavale saavad toetuse taotlejaks olla Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Taotlemine (investeeringute kava): metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine

Siseministri poolt 1. jaanuaril 2016 kinnitatud investeeringute kava taotluste vastuvõtt lõppes 4. mail 2016.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

  • multifunktsionaalsete päästesõidukite ja paakkonteinerite soetamine ja nende komplekteerimine varustusega;
  • merereostustõrjesõidukite, reostustõrje tehnika ja varustuse soetamine.

Vastavalt meetme määrusele ja kinnitatud investeeringute kavale saavad toetuse taotlejaks olla Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.