Üleujutusohu riskide uuringud

Viimati uuendatud 25.03.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

Toetuse eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Toetuse abil ellu viidud tegevused peavad panustama üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016–2021 sisalduvatesse meetmekava tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse.

Toetust anname perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadava tulu riigi eelarvestrateegias määratud meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Uurimuslikud ja ettevalmistavad tegevused

TAOTLUSVOOR ON AVATUD kuni eelarve täitumiseni. 

Toetatavad tegevused

Toetust anname uurimuslikeks ja muudeks ettevalmistavateks tegevusteks, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks, eelprojekti koostamiseks või ehituslikuks projekteerimiseks üleujutusega seotud riskide maandamiskavade meetmekavas 2016–2021 kirjeldatud järgmistele tegevustele:

  • tiheasustusaladel sademevee hajutamiseks ning vee pinnasesse sidumise soodustamiseks looduslike veesidumismeetmete rakendamine;
  • loodusliku hüdromorfoloogia veesidumismeetme rakendamiseks sademevee hajutamiseks ning vee pinnasesse imbumist soodustavad ehituslikud tegevused;
  • maaparandussüsteemide hooldus ja rekonstrueerimine;
  • äravoolu soodustavad, veetaset alandavad ning kõrgvee teket vähendavad ehituslikud tegevused;
  • üleujutuste ajal elanikkonna turvalisuse tagamiseks vajalikud tegevused;
  • korduva üleujutusega ala piiri määramine ja ehituskeeluvööndi suurendamine.

Toetame tegevusi ainult järgmistes piirkondades:

  • veeseaduse mõistes üleujutusega seotud riskipiirkondades, mis on avalikustatud kehtivas veemajanduskavas ja maandamiskavas;
  • väljapoole üleujutusega seotud riskipiirkondi jäävatel aladel, millel tehtavad tegevused vähendavad üleujutusohuga seotud riske üleujutusohuga seotud riskipiirkondades;
  • aladel, millel on uuringuga tuvastatud oluline üleujutusega seotud risk – varem esinenud või tulevikus esinev ja mis vastab üleujutusega seotud riskipiirkonna määramise kriteeriumidele.

Taotleda saavad kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liidud ning taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada ühe projekti teostamiseks ühe taotluse.

Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 100 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal on 70% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse saaja omafinantseering katab vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest. Projektide kestvus on kuni 18 kuud.  

Taotlusvooru eelarve on 800 000 eurot (Keskkonnaministri 19.12.2019 käskkiri nr 1-2/19/780). Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitame üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel. 

Toetust anname perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadava tulu riigi eelarvestrateegias määratud meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Teabepäev

Ehituslike ja ettevalmistavate tegevuste taotlusvooru infopäev toimus 30. augustil 2018 

  • Toetuse andmise tingimused (pdf) - Olav Ojala, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik ja Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leitab SIIT.