Üleujutusohu riskide ehituslikud tegevused

Viimati uuendatud 24.03.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

Toetuse eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Toetuse abil ellu viidud tegevused peavad panustama üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016–2021 sisalduvatesse meetmekava tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse.

Toetust anname perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadava tulu riigi eelarvestrateegias määratud meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Ehituslikud tegevused

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. Avatud on üleujutusohu riskide uuringu taotlusvoor, mille kohta leiab info SIIT.

Toetasime üleujutusega seotud riskide maandamiskava meetmekavas kirjeldatud järgmisi tegevusi:

  • tiheasustusaladel sademevee hajutamiseks, äravoolu viivitamiseks (hetkeliste vooluhulkade vähendamiseks tiikide ja viibekraavide rajamine, kogumismahutite paigaldamine jms) ning vee pinnasesse sidumise soodustamiseks loodusliku veesidumismeetmena kirjeldatud ehituslikud tegevused (nt rohekatuste rajamine, vihmaaedade ja puhveralade rajamine);
  • loodusliku hüdromorfoloogia veesidumismeetme rakendamiseks, sh sademevee hajutamiseks (nt jõe sootide taastamine, kuivendatud alade veerežiimi taastamine, tehismärgalade rajamine liigvee mahutamiseks, lammialade taastamine) ning vee pinnasesse imbumise soodustamiseks kirjeldatud ehituslikud tegevused (nt imbväljakute rajamine ja vett läbilaskvate katendite kasutamine tehispindadel);
  • maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamiseks ja rekonstrueerimiseks, sh sademevee kraavidena kasutuses olevate endiste maaparandussüsteemi osade või muude kuivendussüsteemide uuendamine ja rekonstrueerimine;
  • äravoolu soodustavateks, veetaset alandavateks, kõrgveetekke võimalusi vähendavateks ehitustehnilisteks tegevusteks (nt kaldakindlustuste ja kaitsevallide rajamine, olemasolevate kaitserajatiste hooldus või rekonstrueerimine);
  • ehituslikeks tegevusteks, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks

Ehituslikest tegevusi toetasime ainult selliseid sobivaid lahendusi, mille mõju piirkonnas on suurim, arvestades rakendamise kulu ühiku kohta. Ehituslike lahenduste alternatiivide võrdluses pidi taotleja võtma arvesse investeeringu maksumust, ekspluatatsioonikulusid ning tehniliste lahenduste rakendamise mõjusid, sealhulgas mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtusele ja majandustegevusele.

Toetasime tegevusi ainult järgmistes piirkondades:

  • veeseaduse mõistes üleujutusega seotud riskipiirkondades, mis on avalikustatud kehtivas veemajanduskavas ja maandamiskavas;
  • väljapoole üleujutusega seotud riskipiirkondi jäävatel aladel, millel tehtavad tegevused vähendavad üleujutusohuga seotud riske üleujutusohuga seotud riskipiirkondades;
  • aladel, millel on uuringuga tuvastatud oluline üleujutusega seotud risk – varem esinenud või tulevikus esinev ja mis vastab üleujutusega seotud riskipiirkonna määramise kriteeriumidele.

Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused või kohaliku omavalitsuse liidud. Ehituslikele tegevustele, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks, said toetust küsida ka ühele või mitmele kohaliku omavalitsusele 100%-liselt kuuluvad vee-ettevõtjad. Taotleja pidi olema määratud kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega projekti piirkonnas vee-ettevõtjaks ja taotlejale pidi kuuluma projekti piirkonna veemajandustaristu. Vee-ettevõtja määramisel pidid olema täidetud Euroopa Komisjoni 2012/21/EL otsuse nõuded.

Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta oli 800 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal oli 85% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse saaja omafinantseering pidi katma vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotleja võis ühes taotlusvoorus esitada ühe projekti elluviimiseks ühe taotluse. Vooru eelarve kokku oli 1 177 149 eurot.

Teabepäev

Ehituslike ja ettevalmistavate tegevuste taotlusvooru infopäev toimus 30. augustil 2018 

  • Toetuse andmise tingimused (pdf) - Olav Ojala, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik ja Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.