Rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis

Viimati uuendatud 23.09.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

Toetuse eesmärk on vähem keskkonnahäiringut tekitavale rohevesinikku tarbivale ühistranspordile ülemineku ergutamine.

Toetust anname Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Milleks saab toetust?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud tingimused toetamaks ühistranspordisektoris rohevesiniku kasutuselevõtu süsteemi loomist, mille käigus töötatakse välja tervikahel, mis koosneb: 

  • tootmisüksusest (nt elektrolüüser) 
  • tarnetaristust 
  • transpordivahendist (nt buss, rong, laev, sõiduauto) 

Projekt, mis ei koosne kõigist kolmest komponendist, toetust ei saa. Samas ei pea toetust taotlema kõikidele osadele.  

  • Projektis kasutatavate tehnoloogiate valmiduse tase (TVT) skaalal peab olema 7 või suurem.  
  • Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 30. november 2024.
  • Toetus on riigiabi, mille suurus oleneb tervikahela osast.

Kes saab toetust?

Taotlejaks võib olla iga Eestis registreeritud juriidiline isik, kuid enne taotluse esitamist ei tohi taotleja teha mingisuguseid projekti tegevusi, mille kulude hüvitamist ta soovib.

Milline on toetuse suurus tulenevalt riigiabi reeglitest?

Taotlusvooru eelarve ja ühe projekti toetuse summa on 5 miljonit eurot.

  • Transpordivahendi soetamise puhul on toetuse maksimaalne osakaal 40%, mis arvutatakse tavatranspordi (diisel) ja rohevesinikku kasutava transpordivahendi maksumuse vahest; 
  • Tootmisüksuse (nt elektrolüüser) soetamise kuludest on toetuse maksimaalne osakaal 30%;
  • Tarnetaristu rajamiseks antav toetus oleneb taristu otstarbest (avalik kasutus või kasutus oma tarbeks).

Eestil on piirkondlikust asukohast tulenevalt õigus anda 15% ulatuses täiendavat riigiabi kuni 31.12.2021 tehtavate rahastusotsuste puhul. Alates 01.01.2022 tehtavate rahastusotsuste puhul on täiendav võimalik riigiabi määr 5%.

Kuidas saab taotleda?

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu ja nende vastuvõtt lõpeb 15. oktoobril 2021 kell 17.