Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Viimati uuendatud 14.05.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

Taotluste vastuvõtt algas 3. mail ja lõppeb 5. juulil 2021.  

Taotlusvooru eesmärk on suurendada üldhariduskoolide (1.-9. klassid) õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast.

Toetust anname Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi õhusõiduki käitajate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tuludest. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Kes saavad toetust? 

 1. Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik.
 2. Valitsusasutus või selle hallatav asutus.
 3. Kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus.

Õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektidele võivad toetust taotlema tulla näiteks koolid, kes soovivad õpilaste seas tutvustada rohetehnoloogiaga seotud tegevusi, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused või mittetulundusühingud, kes tegelevad õpilaste teadlikkuse suurendamisega rohetehnoloogia valdkonnas.

Toetust anname üldhariduskoolide õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektidele, mis arendavad õpilaste teadlikkust teadusest ja rohetehnoloogia nutikatest lahendustest.

Selleks võib olla näiteks õpilasi kaasavate rohetehnoloogiaprojektide korraldamine või teadlikkuse suurendamisega seotud algatused, mis toovad teaduse õpilastele lähemale ning õpetavad nutikaid lahendusi leidma. Samuti saavad õpilased teadmisi kliimamuutuse leevendamisest ja/või sellega kohanemisest. Teadlikkuse suurendamise projekt on üldhariduskoolide õpilastele suunatud tegevus või tegevuste kogum, mille käigus tutvustatakse õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda ja selle seost kliimamuutusega. Teadlikkuse suurendamise projekt võiks lisaks teoreetiliste teadmiste edastamisele olla ka praktilise suunitlusega.

Teadlikkuse suurendamise projekti võib ellu viia näiteks kooli teadus- või keskkonnaringis, see võib olla klassi või teatud õpilaste osalusel elluviidav projekt, teatud klasside õpilastele peetav praktiliste näidetega loeng või meeskonnas (kuhu kuuluvad ka õpilased) tehtav kooli arendav rohetehnoloogiaalane projekt.

Kui palju saab toetust?

 • Taotlusvooru eelarve on 123 000 eurot. 
 • Ühe projekti toetuse summa on 2000 - 10 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on 95% abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Abikõlblikud kulud on täpsemalt lahti kirjutatud failis "Milline on abikõlblik kulu" (vt lehe paremal olevasse veergu Dokumendid). 
 • Projektide maksimaalne kestus on 18 kuud

Kuidas saab taotleda?

 • juhime tähelepanu, et taotlus tuleb esitada E-TOETUSTE KESKKONNAS (mitte KIKASes) hiljemalt 5. juulil 2021. Projektiga seotud suhtlus toimub E-toetuse keskkonnas ja E-toetuse kaudu edastatud dokumendid loetakse kättetoimetatuks. Sellekohase nõusoleku ja e-posti aadressi annab taotleja taotlemise käigus. 

 

Rohetehnoloogia on säästev ja keskkonnahoidlik tehnoloogia, mis vähendab inimtegevuse mõju keskkonnale. Selline tehnoloogia kasutab maksimaalselt ära taastuvaid energiaallikaid ja materjale, sh energia kasutus on minimaalne. Kõige olulisem on loodavate toodete säästlik iseloom kogu elutsükli ulatuses. Rohetehnoloogia määratluses arvestatakse toote või teenuse kogu elutsükli ulatust, mitte ainult kasutusfaasi. See tähendab, et rohetehnoloogiline ei ole toode, mille üksnes kasutusfaas on keskkonda säästev, vaid arvestama peab kõiki toote elutsükli faase (toorme kavandamine/tootmine; toote tootmine; levitamine, pakendamine; kasutus, taaskasutus; lõplik kasutusest kõrvaldamine; ümbertöötamine).

Projektil peab olema seose kliimamuutuste leevendamise ja/või kohanemisega ning see peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio markeritest) (inglise keeles Rio markers developed for the OECD Development Assistance Committee’s Creditor Reporting System, OECD DAC CRS), mille abil otsustatakse, kas on tegemist projektiga, mis panustab kliimamuutuse leevendamisesse või selle mõjudega kohanemisesse. Taotleja märgib taotluses OECD metoodika järgi Rio markeri koodi, mis kohaldub tema taotlusele.

Taotluses nimetatud tegevused peavad olema kooskõlas ringmajanduse põhimõtetega vt Eesti ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava | Ringmajandus (envir.ee)

 • uued ärimudelid (sh mitme osalise, nt ettevõtete koostööl põhinevad ärimudelid), nagu ressursi taaskasutamine, ringtarneahel, jagamisplatvorm, toodete eluea pikendamine, toode kui teenus, ringmajandust soodustavad digilahendused (nt materjalipass, andmete efektiivsem töötlemine); 
 • kohalikud algatused, mis on suunatud lisandväärtuse loomisele kohalike ressursside (nt põllumajanduses, metsanduses) kestliku ja ökoinnovaatilise kasutamisega või sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamise kaudu (linnade, külade, MTÜde algatused);
 • tarbijakäitumise muutus – tarbitakse mõistlikult ning vajaduse põhjal keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid (sh tooteid teenustena), kohalikul toorainel põhinevat toitu ning taastuval energial põhinevaid teenuseid (nt transpordis);
 • tooteid ja teenuseid on disainitud kogu olelusringi ning tarbija reaalseid vajadusi arvestades;
 • toodete võimalikult kaua kasutuses hoidmine – korduskasutus, ümberkujundamine, parandamine, renoveerimine, kasutusotstarbe muutmine;
 • korduskasutamise, parandamise ja renoveerimise soodustamine kohalikul tasandil – näiteks kohalikud omavalitsused saavad motiveerida ja luua eeldused toodete korduskasutuseks ulatuslikuma teavitustööga ja võimaluste loomisega;
 • tegevustes juhindutakse jäätmehierarhiast, kus eelistatuim on jäätmetekke vältimine. Kus jäätmete vältimine on võimatu, tuleb kasutada tekkinud jäätmeid kui ressurssi ning seejuures on võimalik saada loodusvaradest maksimaalset väärtust ja vähendada nõudlust uute loodusvarade järele;
 • avalik sektor kasutab toodete ja teenuste hankimiseks keskkonnahoidlikke ja innovatiivseid riigihankeid ning loodud on tingimused, mis soodustavad ettevõtete ringmajanduse praktiseerimist;
 • erinevad osalised teevad laialdast koostööd ühise kasu leidmise eesmärgil (nt tööstussümbioos, era- ja avaliku sektori koostööprojektid);
 • ringmajanduse täieliku potentsiaali saavutamiseks on loodud süsteemne lähenemine kogu sotsiaal-majanduslikus süsteemis, et jõuda tõeliste muutusteni tarbimises, tootmises, planeerimises, poliitikas, elustiilis, kultuuris ja väärtushinnangutes.

Toetusvooru raames toetatakse ka teist tegevust, milleks on rohetehnoloogiaga seotud ettevõtluse arendamise programmide sh häkatonide ja ideekonkursside korraldamine. Täpsema info selle taotlusvooru kohta leiab SIIT