Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetus

Viimati uuendatud 16.06.2020 Vabariigi Valitsuse toetused

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Keskkonnaministri määruse „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele" eesmärk on toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude leevendamisel seoses eriolukorraga kaasnenud liikumispiirangute tõttu keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ärajäämisega. 

Toetuse eesmärk on, et loodus- ja keskkonnahariduskeskused jätkaksid tegevust ja teenuste osutamist ka peale kriisi.


Taotleja ning talle esitatavad nõuded

Toetust saab E-toetuse keskkonnas taotlema hakata alates 1. juunist ning taotlusvooru tähtaeg on 15. juuni 2020 kell 17. 

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele süsteemset ja juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme.

Nõuded taotlejale:

 • Toetuse taotleja peab olema ennast registreerinud keskusena ning programmide pakkujana keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks.
   
 • Keskuse poolt pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise. Juhul kui need seda veel ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamiseks esitada (võtta ühendust oppeprogrammid@gmail.com).
   
 • Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab. Arvesse lähevad viimase viie aasta jooksul läbitud koolitused, mille teemaks on olnud õppimise toetamine (nt õppemetoodikad; õppematerjalide loomine ja kasutamine; üldpädevuste kujunemise toetamine; õppimine ja areng jm) või otseselt programmi sisu puudutavad teemad. Samuti arvestame asjakohase tasemeõppega. Seminarid, konverentsid ja konverentside töötoad ei kuulu koolituste alla.
   
 • Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
   
 • Seisuga 12. märts 2020 puuduvad riiklike maksude maksuvõlg või maksuvõla tasumine on ajatatud.
   
 • Toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded.
   
 • Taotlejal ei tohi olla seoses saadud toetustega varasemaid täitmata kohustusi. Täitmata kohustustena on silmas peetud nii täitmata rahalisi kohustusi kui ka näiteks mõne eelneva rahastamismeetme kasutamise aruande õigeaegselt mitteesitamist.
   

Taotluse esitamine ja toetuse summa

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt E-toetuse süsteemi kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-IDga. Taotlusvooruks valige „Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeede.“

Taotluses tuleb esitada info pakutavate keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ja juhendajate koolituste kohta. Täpsema info esitamiseks palume täita tabel „Programmid ja juhendajad" (paremal lehe ääres) ning lisada see taotluses sisu lehele.

Toetuse maksimumsumma on iga keskuse kohta välja arvestatud, võttes aluseks KIKi keskkonnaprogrammi 2018-2020 taotlusvoorude andmed ning tingimust, et keskus on pakkunud programme sel perioodil vähemalt kahel aastal. Konkreetse summa oma keskuse kohta leiab tabelist „Toetuste summad keskuste kaupa" (paremal lehe ääres). Toetust võib küsida ka väiksemas summas, kui abikõlblikus perioodis sellises summas kulusid ei teki.
 

Toetuse kasutamise periood ja tingimused

Toetust on võimalik kasutada 12. märts 2020-31. detsember tekkivate kulude katteks (nt keskuse kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus jms).

Toetuse maksab KIK välja pärast positiivse rahastusotsuse tegemist toetuse saaja poolt esitatud maksetaotluse alusel, mis tuleb esitada e-toetuste süsteemi kaudu.

Toetuse arvelt kaetavate kulude osas tuleb pidada projektipõhist raamatupidamist ning toetuse kasutamise kohta tuleb esitada e-toetuste süsteemis ühe kuu jooksul peale projekti lõppu (hiljemalt 31.01.2021) aruanne. Aruandes tuleb ära näidata üldiselt, milleks toetust kasutati ning milliste tegevustega on projektis näidatud perioodil panustatud keskuse jätkusuutlikku tegevusse. Aruande lisana tuleb esitada raamatupidamise väljavõte tehtud kulude kohta.

 

Korduma kippuvad küsimused

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Antud toetus on suunatud just MTÜ-dele ja SA-dele, kuna enamik keskkonnahariduskeskuseid tegutsevad mittetulundusühingu või sihtasutuse vormis. Toetuse saajate ringi ei ole kaasatud teisi juriidilisi isikuid eelkõige kahel põhjusel:  õppeprogrammide läbiviimist pakutakse oma põhitegevuse kõrvalt ning väikse osakaaluga (nt äriühingud) ning neile on riik välja töötanud teisi kriisileevenduse toetusmeetmeid, millest võimalik toetust küsida (nt KOV).

Taotleja leiab enda maksimaalse toetuse suuruse KIKi kodulehel olevast tabelist (paremal lehe ääres). Taotluse võib esitada ka väiksema summa peale, kui taotlejal ei teki abikõlblikul perioodil (12.03.2020-31.12.2020) sellises summas kulusid, mida toetuse arvelt katta.

Toetust saab kasutada perioodil 12.03.2020-31.12.2020 tekkivate kulude katteks. Näiteks keskuse toimimiseks vajalikud ülalpidamis- ja kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus, programmide arendamiseks vajalikud kulud jms.

 

Taotleja peab olema registreeritud keskusena ning õppeprogrammide pakkujana portaalis www.keskkonnaharidus.ee. Keskuse poolt pakutavad programmid peavada olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise ning juhul kui ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamisele esitada. Toetuse taotlejal ei tohi olla maksuvõlga või täitmata kohustusi riigi ees ning tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust. Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus E-toetuse keskkonnas oleval taotlusvormil.


 

Hindamisele tuleb esitada kõik keskkonnahariduslikud aktiivõppeprogrammid, mida taotleja pakub või plaanib hakata pakkuma haridusasutustele. Taotluses tuleb esitada info keskuse poolt pakutavate programmide kohta: pakutava programmi nimetus, kas on esitatud kvaliteedihindamisse ning tagasiside (kvaliteedimärk saadud/parandusettepanekutega tagasi saadetud/ootab hindamist).

Programme on võimalik kvaliteedihindamiseks esitada jooksvalt aadressile oppeprogrammid@gmail.com. Programmile tuleb kaaskirjaga lisada keskuse/programmi saatja nimetus, kontaktisiku nimi ja kontaktid (e-mail, mobiilinumber), mõne kõnealusest programmist osa võtnu kirjalik tagasiside (juhul, kui on tegemist juba kasutusel oleva programmiga). Saadetav programmi kirjeldus peab olema tutvumiseks ja valiku tegemiseks kättesaadav võimalikele külastajatele – koolidele, lasteaedadele jt. Kvaliteedikriteeriumidega saab tutvuda siin aadressil. Loetletud kriteeriumid on vaid loend omadustest, mis peaksid heal õppeprogrammil olema.

CV-d ega koolituse tunnistust ei ole vaja esitada. Taotluses tuleb ära näidata juhendaja ees- ja perekonnanimi, tuua välja läbitud koolituse nimetus, koolituse läbiviija ning toimumise aeg. Samuti kirjeldada, kuidas läbitud koolitus aitab aktiivõppeprogrammi läbiviimisele kaasa. Juhendajate koolituste kohta esitage info faili „Programmid ja juhendajad“ tabeli (paremas lehe ääres) teisel lehel.

Jah, kõik programme pakkuvad juhendajad peavad olema läbinud viimase viie aasta jooksul mõne programmi läbiviimist toetava koolituse.

 

 

Arvesse lähevad viimase viie aasta jooksul (alates 2015) läbitud koolitused, mille teemaks on olnud õppimise toetamine (nt õppemetoodikad; või otseselt programmi sisu puudutavad teemad. Samuti arvestatakse asjakohase tasemeõppega (nt magistri või bakalaureusekraad loodusteaduste valdkonnas või omandatud õpetaja kutse), kui see on saadud viimase viie aasta sees. Ka õpetaja või õppejõuna töötavad juhendajad peavad olema läbinud viimase viie aasta jooksul asjakohase täiendõppe. Seminarid, konverentsid ja konverentside töötoad ei kuulu koolituste alla.

 

Toetuse suuruse arvutamise aluseks on võetud  KIKi infosüsteemis KIKAS aastatel 2018–2020 keskkonnaprogrammi taotlusvoorudesse esitatud taotluste andmed. Taotlustest on võetud iga keskuse puhul taotlusvoorudesse esitatud planeeritavate programmide arv ning selle alusel arvutatud aastate keskmine programmide arv, mis on korrutatud koefitsiendiga 75.

KIKi taotluste andmete aluseks võtmise põhjuseks on, et toetuse suurus oleks võimalikult lihtsalt arvutatav ning algandmed oleksid võimalikult lihtsalt kättesaadavad ja kontrollitavad.

Toetust on võimalik küsida ka sel juhul, kui olete taotlenud või plaanite taotleda toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või mõnest muust toetusest. Vastav info tuleb taotluses esitada ning toetuse eraldamise otsustamisel hinnatakse sel juhul toetuse vajadust.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne E-toetuse keskkonnas oleval vormil. Aruandes tuleb esitada info, milleks on toetust kasutatud ning milliste tegevustega panustatud keskuse jätkusuutlikku tegevusse. Aruanne tuleb esitada peale toetuse kasutamist, kuid mitte hiljem kui 31.01.2021.

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.