Kliimateadlikkuse suurendamine

Viimati uuendatud 18.05.2022 Euroopa Majanduspiirkonna toetused

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

Kliimateadlikkuse suurendamise taotlusvoor

Taotlusvoor ei ole avatud. 

Toetuse andmise eesmärk on kliimateadlikkuse suurendamine nii laste ja noorte kui ka õpetajate ja keskkonnahariduskeskuse spetsialistide hulgas. Toetuse andmise tulemusel suureneb õpetajate (sh keskkonnahariduskeskuste keskkonnahariduse spetsialistide) kliimateadlikkus ja oskus kliimamuutuste temaatikat käsitleda ning valmivad kvaliteetsed õppematerjalid.

Toetatavad tegevused:

arvestades programmi eesmärki, eeldatavaid tulemusi ja väljundeid, antakse taotlusvoorus toetust järgmiste kliimateadlikkuse suurendamise tegevuste elluviimiseks:

  • kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õpetamise strateegiate välja töötamine (toetuse andmise tingimuste punkt 6.1.1);
  • kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise alaste õppevahendite koostamine koolieelsete õppeasutuste, üldharidus- ja huvikoolide, keskkonnahariduskeskuste õpilastele (punkt 6.1.2);
  • koostatud õppevahendite kasutuselevõtu toetamine vähemalt kolmekümnes haridusasutuses (punkt 6.1.3);
  • koolitusmaterjalide koostamine ja täiendkoolituste läbiviimine koolieelsete õppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajatele, huvikoolide juhendajatele ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistidele, selleks et toetada riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste saavutamist (punkt 6.1.4);
  • hindamisvahendite loomine kliimateadlikkuse hindamiseks, mis võimaldab punktis 6.1.2. loodud õppemavahendite kasutamise mõju seirata (punkt 6.1.5).

Taotlus on nõuetele vastav kui ta sisaldab kõiki eelpool toodud tegevusi.

Kes saavad toetust?

  • Eesti Vabariigis registreeritud teadusasutused ja ülikoolid, mis vastavad teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §-s 3 sätestatule.

Projektid tuleb ellu viia hilisemalt 30.04.2024.

Kui palju saab toetust?

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot. Toetuse minimaalne summa taotluse kohta on 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse summa on 500 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. 

Kuidas toetust taotleda?

Taotluseid saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu 14. märtsini 2022 kella 17.00ni.

Projektipartneriks võib olla Eesti, Islandi, Liechtensteini, Norra, mõne teise abisaaja riigi (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia) või Venemaa

  • kohaliku omavalitsuse asutus,
  • ülikool või teadussasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 mõistes.