Keskkonnalaen

Viimati uuendatud 28.06.2018 Keskkonnalaen

Taust

Alates 2016. aastast  annab KIK laenu perioodil 2014-2020 Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu tagamiseks.

Vajadusel annab KIK lühiajalist laenu ÜF poolt rahastatud veeprojektide käibemaksu tasumiseks.

KIK annab vastuse laenutaotlusele ca ühe kuu jooksul. Positiivse laenuotsuse puhul korraldab KIK lepingute sõlmimise ja tagatiste seadmise.

Laenusumma suurus

Kuni 100% ÜF veeprojekti omafinantseeringust. Laenuga saab rahastada ka projekti taotluses nimetatud mitteabikõlblikke kulusid, mis on projekti elluviimiseks vajalikud.

Laenu andmise tingimused

Laenu saavad ÜFist positiivse rahastamise otsuse saanud taotlejad ning ka kohalikud omavalitsused, kes on kaasrahastajad ÜF projektis.

Tähtaeg

Laenu tähtaeg saab olla maksimaalselt 20 aastat ning on võimalus võtta maksepuhkust projekti elluviimise ajal ja vajadusel kuni 2 aastat pärast projekti lõppemist.

Tagatis

KIK annab laenu ainult tagatise olemasolul, milleks saab olla ettevõtete puhul kinnisturegistris olev vara ning millele saab seada hüpoteegi eeldusel, et vara väärtus katab kõik nõuded suhtega 100/70. Ettevõtetel, kelle puudub vara, millele saaks seada hüpoteeki, saab olla tagatiseks kommertspant vallasvarale. Kohalike omavalitsuste puhul on tagatiseks tema eelarve.

Laenu taotlemine

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1. Laenutaotlus
2. Laenutaotleja pädeva organi (nt üldkoosolek, juhatus, nõukogu, volikogu) otsus laenu taotlemise ja vajadusel ettevõtte esindaja volitamise kohta laenu läbirääkimiste pidamiseks ja laenulepingu allkirjastamiseks
3. Jooksva aruandeaasta kvartaliaruanded (bilanss, tulemi- ja rahavoogude aruanne)
4. Kohaliku omavalitsuse puhul kinnitatud eelarve ja selle täitmise aruanne viimase võimaliku seisuga
5. KOV puhul volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia (lähtuvalt KOFS nõuetest)
6. Krediidivõimelisuse analüüsi jooksul on KIKil õigus küsida taustinfot taotleja kohta (seotud osapooled, toote/teenuse turupositsioon võrreldes teiste samaväärsetega ning võimalikud turuarengud) ning muid aruandeid

Laenutaotlusele lisatavate dokumentide eraldi esitamine ei ole vajalik, juhul kui need on avalikest allikatest kättesaadavad. Sel juhul tuleb taotlusele lisada viide/link.

Intress

Intressimäär koosneb kahest komponendist:

  • Kuue (6) kuu Euribor, mis fikseeritakse kaks korda aastas -- 01. märtsil ja 01. septembril;
  • Riskimarginaal, mis fikseeritakse igale laenusaajale sõltuvalt tema krediidivõimekusest.