Keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine

Viimati uuendatud 20.07.2021 LIFE programm

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja -kavadele. Programmi on rakendatud 1992. aastast ning selle perioodi vältel on toetatud üle 4500 projekti.

Olulisemad eesmärgid:

 • aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele
 • aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele
 • aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähendamise peatamisele ja ümberpööramisele, sh Natura 2000 võrgustiku toetamisele ning ökosüsteemide seisukorra halvenemise vastu võitlemisele
 • tõhustada liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist
 • toetada keskkonna- ja kliimavaldkonna paremat juhtimist kõikidel tasanditel, samuti kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja kohalike osalejate suuremat kaasamist

Alaprogrammid: keskkond ja kliima

Keskkonna programmi kuulub kaks prioriteetvaldkonda: 

 1. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus.
 2. Ringmajandus ja elukvaliteet.

Kliimameetmete programmi kuulub kaks prioriteetvaldkonda:​

 1. Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine.
 2. Puhtale energiale üleminek.
   

Taotlemine

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusametile (CINEA).

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-taotluse süsteemi kaudu. Tegemist on otsetoetusega, mida Eesti ametiasutused ei vahenda.

KIK aitab muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid​.

Info taotlusvooru kohta:

 • Igal aastal korraldatakse üks taotlusvoor ja sõltuvalt prioriteetsest valdkonnast on taotluse esitamise tähtajad erinevad.
 • Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa mõõde on väga oluline.
 • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud.
 • Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse määr olenevalt valdkonnast on 60-95 protsenti.
 • Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.
 • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes parimaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.

Taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal

 • Tehnilise abi projektid (22. september 2021) 
 • Strateegilised integreeritud projektid (eeltaotlus 19. oktoober 2021) 
 • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (30. november 2021) 
 • Ringmajandus ja elukvaliteet (30. november 2021) 
 • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine (30. november 2021) 
 • Puhtale energiale üleminek (12. jaanuar 2022) 

NB! LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 mln eurot) ehitamist ja teadusuuringuid (selleks on Horisont 2020) ning see pole mõeldud maaelu ja regionaalarengu toetamiseks (selleks on põllumajandustoetused ja struktuuritoetused).

Kaasrahastus

LIFE projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIKi keskkonnaprogrammist, kus toetatakse tegevusi atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse valdkonnas.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

LIFE kaasfinantseerimise taotluseid saab KIKi esitada nii taotlusvooru ajal kui ka vooruväliselt. Vooruvälisel taotlemisel tuleb ühendust võtta KIKi vastava valdkonna projektikoordinaatoriga:

Taotleja koostab ja esitab taotluse andmesüsteemis KIKAS, kuhu lisab ka LIFE programmi esitatud taotluse.

Taotluse esitamine ei garanteeri kaasrahastust. KIK võib projekti toetada kogu summas, osaliselt või jätta rahastamata.

Kaasrahastuse saamise tõenäosuse suurendamiseks on tungivalt soovitatav juba projektiidee tekkimisel pöörduda Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna LIFE kontaktisiku poole. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused panustaksid riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse.

Koostöös on võimalik tagada projekti olulisus nii Eesti riigi kui ka Euroopa jaoks.

 

Kust saab abi?

Lisainfot LIFE programmist ja taotlemise tingimustest leiab:

Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE programmi kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Samuti suunavad, kust leida abimaterjale.