Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Viimati uuendatud 18.10.2017 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste elluviimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine.

Toetatavad tegevused on:

  • kaitstavate elupaikade taastamine;
  • pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud;
  • kaitsealade infrastruktuuri arendamine;
  • kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine;
  • kaitstavate maastikeväärtuste taastamine;
  • kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive;
  • elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid;
  • Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla kohalik omavalitsus, MTÜ või sihtasutus. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Esimene avatud taotlusvoor lõppes 29. veebruaril 2016, esitati 81 taotlust, neist toetati 53. Teise avatud vooru taotluste vastuvõtt lõppes ajutiselt 31. märtsil 2017, esitati 36 taotlust, neist toetati (18. oktoober 2017 seisuga) 27 projekti, millest üks katkestas. Taotluste hindamine veel käib. KIK peatas perioodiks 1. aprill 2017 - 18. detsember 2017 poollooduslike alade investeeringute toetamiseks taotluste vastuvõtu.

 III vooru avatud taotluste vastuvõtmise algus on planeeritud alates 19. detsembrist 2017. Taotlusvooru avamise täpse aja avaldame KIKi veebilehel. 

Juhime tähelepanu, et toetuste andmise tingimused muutuvad!

Taotlemine: PLK investeeringud

Avatud taotluste vastuvõtu III voor algus on planeeritud 19. detsembriks 2017.  Taotlusvooru avamise täpse aja avaldame lähiajal. 

Toetuse andmise eesmärk on parandada või säilitada kaitstavate poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit. Toetust antakse kindlate poollooduslike koosluste taastamiseks ning nendega seotud investeeringuteks.

Nendeks on hinnanguliselt jätkuvalt puisniit (6530*); loopealne (6280*); lubjavaene aruniit (6270*); lubjarikas aruniit (6210); nõmmeniit (4030); lamminiit (6450); soostunud niit (7230) ning keskkonnaministri 13.09.2013 käskkirjaga nr 897 (muudetud 01.03.2016 käskkirjaga nr 199) kinnitatud „Poollooduslike koosluste tegevuskavas 2014 – 2020“  toodud liigikaitseliselt oluline rannaala. 

Juhime tähelepanu, et toetuste andmise tingimused muutuvad, palume jälgida infot KIKi kodulehel. 

E-toetuse keskkond avatakse taotluste sisestamiseks enne taotluste vastuvõtu algust. Kuupäev on veel täpsustamisel. Taotluste vastuvõtmise algus on planeeritud alates 19. detsembrist 2017. Taotlusvooru avamise täpse aja avaldame lähiajal. Taotlusi saab esitada rakendusüksusele jooksvalt eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Taotluse kohustuslikud lisad, sh dokumendid täitmiseks, on täpsustamisel. 

Toetatavate poollooduslike koosluste asukohad 

Alusta taotlemist

Taotluste vastuvõtt on ajutiselt (1. aprill 2017 - 18. detsember 2017) suletud.Taotluste vastuvõtmise algus on planeeritud alates 19. detsembrist 2017. Taotlusvooru avamise täpse aja avaldame lähiajal. 

E-toetusele pääseb ligi siit. Sisse saab logida ID-kaardiga.

 

Teabepäeva materjalid

II taotlusvooru infopäevad taotlejale Kuressaares, Endlas ja Pärnus.

Kadri Möller, Keskkonnaministeerium - Avatud vooru toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused

Marko Angerjäv, Keskkonnaamet - KIKi avatud voorus toetatavad PLK-d ja KeA kooskõlastusvorm

Cätrin Martinson - Keskkonnaameti kooskõlastuse vormi täitmine

Piret Sepp, Keskkonnaamet - KIKi avatud voorus toetatavad PLK-d ja KeA kooskõlastusvorm

Kaidi Jaokobson, Maaeluministeerium - Pooloodusliku koosluse hooldamistoetuse nõuded

Eerika Purgel, KIK - ST taotlus E-toetuses, menetlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo

Looduskaitsega seotud dokumendid on leitavad:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/looduskaitse
                                          http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/
Keskkonnaagentuuri kodulehelt: http://www.keskkonnaagentuur.ee/
 
Looduskaitse, Natura 2000 kaardirakendus on leitav siit:
Maa-ameti kodulehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
 
Pool-looduslike koolustega seotud info on leitav siit:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt on leitav ka poollooduslike koosluste tegevuskava:
Keskkonnaameti kodulehel on pool-looduslike koosluste info siin: 
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/
Keskkonnaameti projektist „Elu alvaritele" on leitav kasulikku teavet nii taastamise kui ka taristu osas siit:
http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/ 
 
Poollooduslike koosluste rendihuviga seotud info:
Läbi rakenduse saate esitada Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) halduses olevatele riigimaadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele rendihuvi.

Projekti „LIFE to alvars” loopealsete taastamise koolitus, 11.04.2017

11. aprillil 2017 toimus Keskkonnaameti ja KIKi koostöös Muhus Koguval projekti „LIFE to alvars” loopealsete ja puisniitude taastamise koolitus. 

Koolituse käigus tutvuti purustajatega loopealsete ja puisniitude taastamise töödega. Tubases pooles said osalejad ülevaate erinevate poollooduslike koosluste tüüpide taastamisest praktikas. Lisaks tutvustas Keskkonnaamet nõudeid taastamistöödele. Eelkõige neid, mida tuleb arvestada ÜF looduskaitse projektide toel taastamisel ja hooldamisel.

KIKi esindaja selgitas osalejatele, mida tuleb eelkõige EL struktuuritoetuste abil projektide elluviimisel järgida. Oluline on arvestada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadust ja selle määruseid; toetuse andmise tingimuste määruses (TAT) toodut; taotluse rahuldamise otsust; projektis tehtu tuleb säilitada, näiteks tehtud tee korrashoid tuleb tagada peale lõppmakset vähemalt 5 aastat; kaasata tuleks alati Keskkonnaametit ning projekti elluviimisel ja pärast seda 5 aastat tuleb KIKi projekti olukorraga kursis hoida. Elluviimise kohta on juhiseid KIKi kodulehel siin. 

Ettekanded: 

Nõuded poollooduslike taastamise ja hooldamise tulemusele - Annely Esko, Keskkonnamet

Poollooduslike koosluste taastamine - Bert Holm, Pärandkoosluste Kaitse Ühing

ÜF looduskaiste projektide praktiline külg - Eerika Purgel, KIK

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.