Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Viimati uuendatud 10.03.2017 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste elluviimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine.

Toetatavad tegevused on:

  • kaitstavate elupaikade taastamine;
  • pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud;
  • kaitsealade infrastruktuuri arendamine;
  • kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine;
  • kaitstavate maastikeväärtuste taastamine;
  • kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive;
  • elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid;
  • Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla kohalik omavalitsus, MTÜ või sihtasutus. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Esimene avatud taotlusvoor lõppes 29. veebruar 2016. Hetkel on avatud ainult PLK investeeringute taotlusvoor. KIK peatab perioodiks 1. aprill 2017-18. detsember 2017 poollooduslike alade investeeringute toetamiseks taotluste vastuvõtu.

Taotlemine: PLK investeeringud

Toetuse andmise eesmärk on parandada või säilitada kaitstavate poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit. 

Toetust antakse kindlate poollooduslike koosluste taastamiseks ning nendega seotud investeeringuteks. Nendeks on puisniit (6530*); loopealne (6280*); lubjavaene aruniit (6270*); lubjarikas aruniit (6210); nõmmeniit (4030); lamminiit (6450); soostunud niit (7230) ning keskkonnaministri 13.09.2013 käskkirjaga nr 897 (muudetud 01.03.2016 käskkirjaga nr 199) kinnitatud „Poollooduslike koosluste tegevuskavas 2014 – 2020“  toodud liigikaitseliselt oluline rannaala. 

Toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot, maksimaalselt 85% abikõlblikest kuludest. Taotlejateks saavad olla põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused ja/või omavalitsusliidud.

Taastamistööde ja taristu soetamisel on võimalik taotleda omafinantseeringut KIKi keskkonnaprogrammist kaasfinantseeringuna.

E-toetuse keskkond avatakse taotluste sisestamiseks alates 19. oktoobrist 2016. Taotluste vastuvõtt algab 21. novembrist 2016. Taotlusi saab esitada rakendusüksusele jooksvalt eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Taotluse kohustuslike lisade esitamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata. Esitatud dokumendid peavad vastama nõuetele!

Toetatavate poollooduslike koosluste asukohad 

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid

II taotlusvooru infopäevad taotlejale Kuressaares, Endlas ja Pärnus.

Kadri Möller, Keskkonnaministeerium - Avatud vooru toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused

Marko Angerjäv, Keskkonnaamet - KIKi avatud voorus toetatavad PLK-d ja KeA kooskõlastusvorm

Cätrin Martinson - Keskkonnaameti kooskõlastuse vormi täitmine

Piret Sepp, Keskkonnaamet - KIKi avatud voorus toetatavad PLK-d ja KeA kooskõlastusvorm

Kaidi Jaokobson, Maaeluministeerium - Pooloodusliku koosluse hooldamistoetuse nõuded

Eerika Purgel, KIK - ST taotlus E-toetuses, menetlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele

Korduma kippuvad küsimused

Lisainfo

Looduskaitsega seotud dokumendid on leitavad:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/looduskaitse
                                          http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/
Keskkonnaagentuuri kodulehelt: http://www.keskkonnaagentuur.ee/
 
Looduskaitse, Natura 2000 kaardirakendus on leitav siit:
Maa-ameti kodulehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
 
Pool-looduslike koolustega seotud info on leitav siit:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt on leitav ka poollooduslike koosluste tegevuskava:
Keskkonnaameti kodulehel on pool-looduslike koosluste info siin: 
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/
Keskkonnaameti projektist „Elu alvaritele" on leitav kasulikku teavet nii taastamise kui ka taristu osas siit:
http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/ 
 
Poollooduslike koosluste rendihuviga seotud info:
Läbi rakenduse saate esitada Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) halduses olevatele riigimaadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele rendihuvi.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.