Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes

Viimati uuendatud 02.10.2020 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on suurendada teisese toorme kasutust ja vähendada esmase toorme ammutamist läbi jäätmete liigiti kogumise võimekuse suurendamise kohalikes omavalitsustes. Tegevusega toetatakse kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist (rajamist ja laiendamist), biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist.

Toetust jagasime heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Milliseid tegevusi toetasime?

 • Jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist, sõidukite soetamist ning biojäätmete ringlussevõtuks vajalike vahendite soetamist.
 • Jäätmemajade rajamist ja inventari soetamist, tervikliku kogumissüsteemi soetamist ning kodukompostrite ja kodumajapidamises vajalike liigiti kogutud jäätmete konteinerite soetamist.

NB! Punktis üks nimetatud tegevusteks toetuse andmise korral on tegemist vähese tähtsusega abiga riigiabi regulatsioonide mõistes.

Millele toetust ei saa?

 • personali- ja üldkuludeks, sh opereerimiskuludeks;
 • kinnisasja ostmiseks;
 • projekti ettevalmistamiseks (sh detailplaneeringute, teostatavus- ja tasuvusuuringute, arengukavade, keskkonnamõju hindamise tegemiseks);
 • projektijuhtimise kulude katmiseks;
 • segaolmejäätmete konteinerite soetamiseks.

Kes said toetust taotleda?

Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsus. Toetust ei saa taotleda kohalike omavalitsuste omandis olev juriidiline isik.

Kui suur oli toetus?

Taotlusvooru eelarve oli 1 400 000 eurot. Toetuse summa oli kuni 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr oli 90%. Teine taotlusvoor on kavas avada 2020. aasta sügisel. Kogu meetme eelarve on 2 855 000 eurot.

 

Taotlemise juhis

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Projekti ajakava planeerides tuleb arvestada taotluste hindamiseks kuluva ajaga, (kuni 120 päeva alates taotlusvooru sulgemisest).

Taotlus peab muu hulgas sisaldama järgmisi dokumente:

 • projekti kirjeldus, oodatavad tulemused ja põhjendus projektis kogutavate või töödeldavate jäätmete koguste osas;
 • teenuste, asjade või tööde, mille eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, võrdlevad hinnapakkumused koos lähteülesandega või turuhinna analüüs, millest on näha teenuse, asja, töö või õiguse eeldatav maksumus ning projekti eelarve kujunemise selgitus;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 • dokumendid, mis tõendavad projekti tegevusega seotud kinnisasja, maatüki või ehitise või nende osa omandit või eelnimetatute kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolm või viis aastat sõltuvalt toetatavast tegevusest projekti lõppemisest arvates;
 • kinnitus, et taotleja kohustub projektis soetatut kasutama eesmärgipäraselt vähemalt kolm või viis aastat (sõltuvalt toetatavast tegevusest) projekti lõppemisest arvates.
 • kinnitused ja tõendid omafinantseeringu olemasolu kohta.

Kui toetust taotletakse jäätmejaama rajamiseks, laiendamiseks või inventari soetamiseks, peab jäätmejaama tehnilise varustatuse loend sisaldama kogumiskonteinereid vähemalt järgmiste jäätmeliikide vastuvõtmiseks (jäätmeliigid peavad vastama keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 - Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu LISAS toodud koodidele)

 • paber ja kartong
 • plastid
 • metallid
 • klaas
 • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed
 • pakendid, sh paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, segapakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid
 • puit
 • tekstiil
 • suurjäätmed
 • probleemtoodete jäätmed
 • vanarehvid
 • asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
 • ehitus- ja lammutuspraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega
 • käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 

Kui toetust taotletakse jäätmemaja rajamiseks või inventari soetamiseks, siis peab jäätmemaja olema lukustatav ja jäätmemaja tehnilise varustatuse loend sisaldama kogumiskonteinereid vähemalt järgmistele jäätmeliikidele (jäätmeliigid peavad vastama jäätmenimistu koodidele):

 • biolagunevad jäätmed - kohustuslik ainult tiheasustusaladel
 • pakendid, sh paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, segapakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendid
 • paber ja kartong
 • patareid
 • väikeelektroonika
 • tekstiil

Toetuse taotlemisel teisteks tegevusteks (st välja arvatud jäätmejaama või – maja rajamiseks, laiendamiseks või inventari soetamiseks) peab taotlus sisaldama

 • ülevaadet, kuidas kavandatud vahendite kasutuselevõtt aitab kaasa jäätmete liigiti kogumisele ja olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvude saavutamisele;
 • jäätmete liigiti kogumise osas terviklikku plaani teadlikkuse suurendamiseks, sh kirjeldust jäätmete liigiti kogumise ja kodus kompostimise alase teadlikkuse tõstmise plaanist.