Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes

Viimati uuendatud 16.09.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

Taotlusvoor on avatud 1. novembrini 2021 kella 17-ni. 
NB! Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. 


Toetuse eesmärk on suurendada teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete ladestamist. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse kohalikule omavalitsusele või jäätmeseaduse nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele toetust biojäätmete liigiti kogumise taristu rajamiseks ja laiendamiseks. Toetust jagame heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Milliseid tegevusi toetame?

 • Kodukompostrite soetamiseks. Kodukompostriks loetakse kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.
 • Biojäätmete konteinerite soetamine. Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni 140-liitrine kogumismahuti.
 • Projektiga seotud trükiste ja digitaalsete materjalide väljaandmist ja teavitustegevusi. 

Millele toetust ei saa?

 • Personali- ja üldkuludeks, sh opereerimiskuludeks
 • Projekti ettevalmistamiseks
 • Projektijuhtimise kulude katmiseks
 • Segaolmejäätmete konteinerite soetamiseks
 • Kodumajapidamises mittekasutatava biojäätmete konteinerite ja kompostrite soetamiseks
 • Taotlejalt elanikule inventari transpordiks

Kes saavad toetust?

 • Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus või kohalike omavalitsuste koostöö üksus. Kohalike omavalitsuste koostöö üksus on jäätmeseaduse § 67 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühing või sihtasutus, mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit.
 • Toetust ei saa taotleda kohalike omavalitsuste omandis olev juriidiline isik.

Kui suur on toetus?

 • Taotlusvooru eelarve on 1 455 000 eurot. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 90%.
 • Taotluste hindamisel saavad suurema omaosalusega ning nii konteinereid kui ka kompostreid sisaldavad taotlused rohkem hindepunkte. Võrdsete punktide korral eelistatakse väiksema toetussummaga taotlusi.

Kuidas taotleda?

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu kuni 1. novembrini 2021 kella 17-ni. 

Mida peaks veel teadma?

 • Elanikel avaneb võimalus komposter või konteiner enda majapidamisse saada pärast seda, kui kohalik omavalitsus on KIKilt saanud positiivse otsuse ning alustanud oma piirkonnas nende jagamist.
 • Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerid või kompostrid mõeldud on.
 • Kui omavalitsus annab kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui elanik peab selle eest tasuma omaosaluse summa, siis saab ta inventari omanikuks.
 • Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.

Taotlemise juhis

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Projekti ajakava planeerides tuleb arvestada taotluste hindamiseks kuluva ajaga, so kuni 120 päeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Taotlus peab muu hulgas sisaldama järgmisi dokumente:

 • projekti kirjeldus, oodatavad tulemused ja põhjendus projektis kogutavate või töödeldavate biojäätmete koguste osas;
 • teenuste, asjade või tööde, mille eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, võrdlevad hinnapakkumused koos lähteülesandega või turuhinna analüüs, millest on näha teenuse, asja, töö või õiguse eeldatav maksumus ning projekti eelarve kujunemise selgitus;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 • kinnitus, et taotleja tagab projektis soetatut kasutamise eesmärgipäraselt vähemalt kolm aastat projekti lõppemisest arvates.
 • kinnitused ja tõendid omafinantseeringu olemasolu kohta.

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.