Ettevõtete ressursitõhusus

Viimati uuendatud 20.09.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse info

Toetuse eesmärk oli suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetati ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetust andsime  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Investeeringud

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD.

Toetuse eesmärk oli suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.
Meetme määruse leiab siit.

Toetasime tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 lõike 3 punktides a) – e) nimetatud tegevustele abi ei anta (ETS süsteemiga hõlmatud käitised ei saa toetust tegevustele, mis on suunatud CO2 vähendamisele, et vältida topeltrahastamist).

Kes said toetust taotleda?

Toetust said taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võis olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kui suur oli toetus?

Toetuse summa oli kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta oli kuni 50%.

Ressursiauditid

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks oli stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Millele sai toetust taotleda?

  • Ülevaatliku auditi tegemiseks
  • Detailse auditi tegemiseks.

Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasus taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.

Kes said toetust taotleda?

Toetuse taotleja võis olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kuidas sai toetust taotleda?

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta oli kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile oli 7500 eurot. Kui taotleti toetust üksnes ülevaatliku auditi tegemiseks oli maksimaalne toetussumma ühele projektile 4500 eurot.

Teabepäevad

 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.