Ettevõtete ressursitõhusus

Viimati uuendatud 11.01.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse info

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetust anname  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust annname Euroopa Regionaalarengu Fondist  ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Investeeringud

TAOTLUSVOOR ON AVATUD

NB! Taotlusvooru maht on peaaegu ammendunud ning järelejäänud vahendite summa sõltub jooksvalt juba esitatud taotluste rahastusotsustest, projektide odavnemise tõttu vabanenud vahenditest või projektide katkestamisest. Soovitame enne taotluse sisestamist E-toetuse keskkonda uurida asjade seisu KIKi vastutavalt projektikoordinaatorilt Aire Arike-Trutinilt (6 274 186, aire.arike@kik.ee).
 

Toetuse eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.
Meetme määruse leiab siit.

Toetame tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

 • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
 • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
 • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
 • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 lõike 3 punktides a) – e) nimetatud tegevustele abi ei anta (ETS süsteemiga hõlmatud käitised ei saa toetust tegevustele, mis on suunatud CO2 vähendamisele, et vältida topeltrahastamist).

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kui suur on toetus?

Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Kuidas ja millal taotleda?

Taotlusi saab sisestada E-toetuse keskkonnas. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni vooru eelarve täitumiseni taotluste esitamise järjekorras. Taotlusvooru eelarve on 7,5 miljonit eurot, millele lisanduvad vabanevad vahendid lõppevatest projektidest.

Olulisemad nõuded taotlejale ja taotlusele

 • Taotleja viimase majandusaasta müügitulu summeeritult sobivate EMTAK koodide (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09, EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33 va C 12) lõikes peab toetuskõlbuliku põhi- ja kõrvaltegevuste kohta olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga.
   
 • Tootmisüksus, millele toetust taotletakse, peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat.
   
 • Projekt peab vastama ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusele.
   
 • Taotlus peab sisaldama vähemalt ülevaatliku ressursiauditit või selle uuendust ulatuses, mis kinnitab tekkivat ressursisäästu ning kavandatavate investeeringute asjakohasust. Selle peab olema teinud selleks koolitatud audiitorid hindamaks senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus.
   
 • Taotlus peab sisaldama tõendeid omafinantseeringu tasumise suutlikkuse kohta. Kui omafinantseering tagatakse laenu abil finantsasutusest, siis sh laenuandja krediidikomitee laenuotsust.
   
 • Kasutama peab KIKi kodulehel (paremal lehe ääres) olevat näidismudelit lihtsustatud finants- ja ressursikasutuse analüüsi, ressursikasutuse arvutuste ning seireplaani koostamiseks.

Ressursiauditid

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Millele sai toetust taotleda?

 • Ülevaatliku auditi tegemiseks
 • Detailse auditi tegemiseks.

Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasus taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.

Kes said toetust taotleda?

Toetuse taotleja võis olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kuidas sai toetust taotleda?

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta oli kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile oli 7500 eurot. Kui taotleti toetust üksnes ülevaatliku auditi tegemiseks oli maksimaalne toetussumma ühele projektile 4500 eurot.

Teabepäevad

 

 

Alusta taotlemist ja elluviimine

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.