Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Viimati uuendatud 05.04.2022 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Info toetuse kohta

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. Taotluste vastuvõtt lõppes 20. aprillil 2021 kell 17 seoses eelarve täitumisega. Palume KIKi Tallinna kontori külastuseks aeg eelnevalt kokku leppida! Telefon: 6 274 171 või e-mail: info@kik.ee

PS! Hajaasustuse programmiga tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus, sealt on hajaasustuse elanikel võimalik toetust saada ka veetaristu rajamiseks. Rohkem infot leiab siit.

Mis oli toetuse andmise eesmärk?

Kui suur oli vooru eelarve?

 • Kogu vooru eelarve oli 17 373 629 eurot. 

Detsembri lõpus 2021 kinnitas keskkonnaminister toetuse eelarve muudatuse, mille kohaselt suunatakse eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitorude rajamise toetuseks täiendavalt ligikaudu 1 miljon eurot. KIK hakkab ootelolevaid taotluseid läbi vaatama esitamise järjekorras. (PS! UUSI TAOTLUSI VASTU EI VÕETA).

Kes said toetust taotleda?

 • Toetust said taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal.
 • Toetust said taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust anti?

 • Toetust anti reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagasime toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetasime juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Üle 2000 tarbijaga reoveekogumisala Alla 2000 tarbijaga reoveekogumisala
Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga Elamu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
Elamule kogumismahuti rajamine Elamule kogumismahuti rajamine
  Elamule omapuhasti rajamine


Kui suur oli toetus?

 • Toetuse suurus lähtus sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltus rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäid vahemikku 1132-3792 eurot.


Vaata selgitust siit samalt lehelt kordumakippuvate küsimuste juures, küsimus nr 2. 

Mida tuli silmas pidada?

 • Töödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist. 
 • KIK vaatab taotlused üle 90 kalendripäeva jooksul.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Üldjuhul võib ühe kinnistu kohta esitada ühe taotluse.
 • Kui ühele kinnistule on rajatud mitu elamut ja igaühe jaoks on välja ehitatud eraldi liitumispunkt, siis on lubatud ühe kinnistu kohta esitada vastav arv taotlusi.
 • Korterelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni puhul võib esitada nii mitu taotlust, kui on kinnistule liitumispunkte rajatud.
 • Kui kinnistu jaoks ehitatakse pärast toetuse saamist ja projekti elluviimist võimalus liituda ka teise teenusega, on lubatud esitada uus taotlus.
 • Kui pärast ühisveevärgiga liitumist ilmneb vajadus kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks, on lubatud esitada uus taotlus.
 • Teise isiku arvelduskontole makstakse toetust, kui selleks on esitatud KIKile volitus, mis on digitaalselt allkirjastatud, esitatud KIKi kontoris või notariaalselt tõestatud. 

Toetust ei saanud taotleda:

 • Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
 • Pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Kuidas teavitada toetusest avalikkust?

 • Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse toimumise asukohas ja avalikkusele nähtavas kohas (aed, aken vms) plakati olemasolu kogu ehitustööde tegemise perioodi. Plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt A3 formaadis. Kui printimisvõimalus puudub, siis soovitame abi küsida kohalikult vee-ettevõtjalt. Nõuetekohase plakati leiab siit.

Juhis, kuidas sisestada LÕPPARUANNET ja MAKSETAOTLUST E-toetuse keskkonnas (pdf): 


Toetuse ajakava peale toetuse otsuse saamist

1. KIK teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta.

2. Teostage tööd pärast positiivset otsustsh majasisesed torustike ehitustööd.

3. Esitage väljamaksetaotlus koos lisadega:

 • Projekti lõpparuanne;
 • Vee-ettevõtjaga sõlmitud teenusleping. Palun veenduge, et see on kahepoolselt allkirjastatud!
 • Teostusjoonis (allkirjastatud geodeedi poolt);
 • Kogumismahuti või omapuhasti paigaldamisel ostudokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis.

4. KIK teeb väljamakse pärast tööde vastuvõtmist.

Otsing

Siin saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal või mitte. 

Korduma kippuvad küsimused

Küsimusi täiendame jooksvalt vastavalt KIKi saabunud päringutele. 

Abikõlblik on reoveekogumisaladel kinnistule veevärgi ja kanalisatsiooni torustiku rajamine liitumispunktist kuni elamu ühenduspunktini, kogumismahuti rajamine või ümberehitamine ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamine või ümberehitamine. Kogumismahuti rajamisel või ümberehitamisel peab kogumismahuti suurus olema vähemalt 5 m³.  Kogumismahuti ümberehitamise all mõeldakse olemasoleva kogumismahuti väljavahetamist uue vastu, mitte olemasoleva parandamist.

 

Näiteks, kui taotlete toetust nii vee- kui kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks ja taotlemise hetkel eeldate, et torustik on 9 m pikk, tehakse otsus summale 1796 €. Kui tegelikult osutub torustik teostusjoonise järgi nt 11 m pikkuseks, tasutakse peale tööde teostamist teostusjoonise järgse tegeliku pikkuse alusel 2718 €. Või vastupidi, kui tegelikkuses osutub rajatud torustik lühemaks, kui taotlemise hetkel eeldatud, tasutakse vastavalt tegelikule pikkusele vastava ühikuhinna alusel (vt tabel ülal).

Toetuse väljamaksmise eelduseks on teostusjoonise esitamine, sest see kinnitab rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni reaalset asukohta ja mahtu ning selle järgi selgub toetuse suurus. Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada ka vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuse osutamise leping.

 • Kui kinnistu joogivee- ja kanalisatsioonitorustik asuvad eraldi kaevikutes ning on erineva pikkusega, lähtutakse toetuse suuruse määramisel pikemast torustikust. Torustike pikkuseid ei liideta.

NB! Kui elamul on mitu ühenduspunkti ja ehitatakse välja mitu liitumistorustikku, siis välja ehitatud liitumistorustike pikkusi ei liideta ja toetus määratakse pikima väljaehitatud liitumistorustiku pikkuse järgi.

 • maksmisel ei võeta arvesse pinnase erinevusi, toetuse summa suurus oleneb vaid torustiku pikkusest.

Ei, taotleja peab esitama kinnituse, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. Hoonestatuse nõue on eelnõus seatud põhjusel, et ilma elamuta ja reaalselt eksisteeriva majapidamiseta ei panusta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) liitumine meetme väljundnäitajasse, sest kinnistul ei teki reovett ega tarbita joogivett. Hoonestatus tähendab olemasolevat ja elamiseks kasutusvalmis elamut. Toetust ei ole võimalik taotleda alles ehitamisjärgus või muul põhjusel pooleli oleva, hoonestamata või elamuna mittekasutatavale hoonele. KIK kontrollib hoonestust maa-ameti kaardirakenduse abil, ehitisregistri, kohaliku omavalitsusüksuse info alusel või kohapeal olukorraga tutvudes. Pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule torustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks toetust anda ei saa.

Tegevused ei tohi alata enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Projektide elluviimiseks on seatud maksimaalne ajaraam 6 kuud, mille jooksul tuleb taotlejal ellu viia vajalikud tegevused ÜVK-ga liitumiseks või kogumismahuti rajamiseks, mis sõltuvad olulisel määral kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) ÜVK liitumise eeskirjast ja vee-ettevõtete tingimustest ning rakendatavast praktikast.

Lõppresultaadiks peab kõikidel juhtudel olema sõlmitud teenusleping ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooni kasutamiseks ja teostusjoonis. Tingimused on KOV-de ja vee-ettevõtete lõikes erinevad, mistõttu tuleb taotlejatel teha aktiivset koostööd nii vee-ettevõtete kui KOV-ga.

Toetust saab küsida kinnistu omanik olenemata sellest, kas ta omab nimetatud aadressil sissekirjutust. Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

 

Korteriühistud kui juriidilised isikud toetust taotleda ei saa, kuid kortermajade ühendamine ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga  on sellegipoolest abikõlblik ehk toetatav tegevus.

Selleks peab toetust taotlema üks korteriomanikest eraisikuna. KIK sellekohaseid eraisiku ja ühistu vahelisi kokkuleppeid ei küsi, taotlejaks ja toetuse saajaks on konkreetne eraisik.

Kui on kahtlus, et kogumismahuti ei ole lekkekindel (nt kuus tarbitav veekogus on suurem kui olemasolevast mahutist väljaveetav kogus), tuleb kaaluda kogumismahuti väljavahetamist. Vajadusel tuleb konsulteerida vee-ettevõtja või KOV-iga.

Kogumismahuti ümberehitamise või rajamise korral on toetuse väljamaksmise eelduseks toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis, millest ainult toote sertifikaat võib olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast.

Poolelioleva hoone kohta vt küsimus nr 4 ja 5.

KIKil on õigus igal hetkel teostada kohapealset kontrolli. 

Teostusjoonis, millest peab selguma rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni pikkus, peab vastama majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruses nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele ja mille on teostanud isik, kellel on kutseregistris kutsestandard geodeet vähemalt tase 5.

Teostusjoonise tegemiseks võite pöörduda ka Eesti Geodeetide Ühingu poole. 

NB! Teostusjoonise koostamiseks vajalikud mõõdistused teostatakse enne kaeviku kinni ajamist.

Ei. 21.novembril 2018 võttis Riigikogu vastu Tulumaksuseaduse muutmise seaduse (jõustumise kuupäev 16.12.2018), millega tagasiulatuvalt 2018. aasta 1.juunist Euroopa Liidu struktuuritoetusest füüsilisele isikule makstavat toetust kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks või kogumismahuti paigaldamiseks tulumaksuga ei maksustata.

Omapuhasti rajamisel või ümberehitamisel peab KIK väljamakstavast toetuse summast kinni tulumaksu.

Ei, liitumistasu ei ole abikõlblik.

Liitumistingimused ja -tasu määrab piirkonna vee-ettevõtja. Liitumistasu võtmise aluseks on vee-ettevõtte poolt ÜVVK torustike ehitamiseks tehtud konkreetsed kulutused, mis on vajalikud ÜVVK teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. Liitumistasu arvutamise metoodika peab vee-ettevõtja kooskõlastama Konkurentsiametiga. Liitumistasu suuruse või sellest vabastamise määrab vee-ettevõtja arvestades mh omavahenditest tehtud investeeringuid.

2018. aasta sõlmis Keskkonnaministeerium, KIK ja Eesti Vee-ettevõtete Liit hea tahte ja koostöö lepingu antud meetme paremaks rakendamiseks, mille punkt 7 kohaselt loobub vee-ettevõtja võimalusel liitumistasudest toetusmeetme rakendamise perioodil. Teadaolevalt paljud vee-ettevõtjad on seda teinud, kuid see sõltub iga piirkonna eripäradest. Seega tuleb liitumistasu suurus ja liitumise tingimused üle küsida oma piirkonna vee-ettevõtjalt.

Kui teenuse saamiseks on olemas teenusleping, siis ümberehitusi ei toetata. Antud küsimuse puhul on abikõlblik ainult kanalisatsioonitorustiku rajamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku võib ehitada ühises kaevikus, kuid toetust arvestatakse ainult kanalisatsioonitorustiku hinna alusel.

Jah, juhul, kui kinnistul on võimalik liituda ühisveevärgiga, kuid kanalisatsiooniga liitumiseks võimalus puudub, saab kogumismahuti rajamiseks toetust vaid juhul, kui liitutakse ka ühisveevärgiga ning KOV või vee-ettevõtja on kinnitanud, et 5 aasta jooksul ei planeerita selles piirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt kanalisatsioonitorustikku rajada.

Toetuse andmise tingimuste kohaselt peavad liitumistingimused kindlasti sisaldama liitumispunkti asukoha koordinaate ning seda, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas.

Kogumismahutite rajamisel tuleb esitada ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teeninduspiirkonda opereeriva vee-ettevõtja või KOV kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning 5 aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.

Jah, kõik ettevalmistavad tegevused nagu projekteerimine või materjalide hankimine on lubatud. Enne rahastamise otsuse tegemist ei tohi alustada ehitustöödega.

Vastavalt toetuse andmise tingimuste § 9 p 4 ei tohi taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik olla juriidiline isik (sh kohalik omavalitsus). Kirjeldatud olukorras on võimalik toetust saada, kui äripinna omanikuks ei ole juriidiline isik.

Jah, kogumismahuti rajamisel või ümberehitamisel on väljamakstava toetuse summa 1132 eurot, mis on toetuse andmise tingimuste § 7 kohaselt 66% standardiseeritud ühikuhinnast. Kogumismahuti suurus peab olema vähemalt 5 m3.

5 m3 kogumismahuti ühikuhinna kujundamisel võeti aluseks Keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Infragate Eesti poolt 2015. aastal koostatud „Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks“, kus on välja toodud kogumismahutite materjalide ja tööjõukulude maksumused.

Juhendmaterjalis välja toodud maksumuse hindasid korrigeeriti ühikuhinna määramisel Statistikaameti ehitushinna indeksi alusel ja täiendavalt lisati käibemaksu osa.

Juhendmaterjal on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Leheküljel 71 on kirjeldatud erineva suurusega kogumismahutite ehitusmaksumusi materjalide ja paigaldamistöö ühikute kaupa. Leheküljel 107 on kirjeldatud eelnimetatud ehitusmaksumuste arvutuste aluseid.

 

 

KIK ei sea piiranguid sellele, kui pikka torustikku peab inimene otstarbekaks rajada, küll aga on maksimaalne toetus üle 20 meetri rajatava torustiku puhul 2692 eurot või kahe teenuse puhul 3792 eurot.

Antud olukorras tuleb esmalt pöörduda vee-ettevõtja poole ja uurida, kas on võimalus tuua liitumispunkt kinnistutele lähemale. Vee-ettevõtja väljastab liitumistingimused igale kinnistule ja iga kinnistu saab toetust küsida oma liitumispunktist kuni majani (iga kinnistu omanik esitab eraldi taotluse).

Juhul, kui vee-ettevõtjal on võimalik väljastada kinnistu liitumistingimused ehitusprojekti alusel (ilma, et liitumispunkt on reaalselt välja ehitatud, aga on koheselt ehitamisel), siis võib rakendusüksus rahastusotsuse tegemisel lähtuda ehitusprojektis märgitud liitumispunkti koordinaatidest. Nimetatud erisust on võimalik rakendada ainult siis, kui ehitusprojekt, mille alusel kavatsetakse liitumispunkt rajada, on valmis, ning vastavalt sellele ka liitumispunkt ehitatakse. Rakendusüksus eeldab dokumentide kontrollimisel, et kui vee-ettevõtja on ehitusprojekti alusel liitumistingimused väljastanud, siis vastav ühendamine ka mõistliku aja jooksul toimub. Toetuse saaja peab sealjuures arvestama asjaoluga, et toetust ei maksta enne välja, kui teenusleping on sõlmitud ehk teenust saab reaalselt kasutada.

Liitumispunkti rajamiseks toetust ei anta.

 • Taotluse saab esitada nii taotleja kui volitatud isik. Viimasel juhul tuleb E-toetuse keskkonnas LK 4 „Sisu“ lehele lisada allkirjastatud volikiri; LK 1 „Taotleja“ lehel tuleb lisaks taotlejale märkida kontaktisikuks volitatud isik. Volitatud isik saab taotleja eest E-toetuse keskkonnas taotluse allkirjastada.
   
 • Teise isiku arvelduskontole makstakse toetust, kui selleks on esitatud KIKile volitus, mis on digitaalselt allkirjastatud, esitatud KIKi kontoris või notariaalselt tõestatud.
   
 • Kui makse saajaks on volitatud isik, siis E-toetuse keskkonnas LK 1 „Taotleja“ lehel taotlejat makse saajana ei märgita. Sellisel juhul sisestab volitatud isik LK 3 „Partnerid ja makse saajad“ enda andmed ja määrab enda rolliks „Makse saaja“.

Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik, millal toetatavad tegevused ellu viiakse ehk ehitustööd tuleb teha abikõlblikkuse perioodil.

Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ja lõpp sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Abikõlblikkuse perioodi kõige varasemaks alguspäevaks saab olla taotluse rahuldamise otsuse tegemise kuupäev. Seega projekti tegevustega (ehitustöödega) võib alustada taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Abikõlblikkuse periood lõpeb kuus kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Abikõlblikkuse perioodil peavad kõik projekti tegevused olema ellu viidud ja teenusleping sõlmitud. Kui mingil põhjusel (nt külmumine) ei ole võimalik ehitustöid ära teha kuue kuu jooksul, tuleb KIKilt taotleda abikõlblikkuse perioodi pikendamist.

Projekti lõpparuanne ja maksetaotlus tuleb esitada hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu e-posti teel, e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna või allkirjastatuna paberkandjal.

Väljamaksetaotlusele peab olema lisatud teostusjoonis ja teenusleping. Kogumismahuti või omapuhasti ümberehitamise või rajamise korral toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaadi ning kasutusteatise, millest ainult toote sertifikaat võib olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast.

Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse toimumise asukohas ja avalikkusele nähtavas kohas (aed, aken vms) plakati olemasolu kogu ehitustööde tegemise perioodi. Plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt A3 formaadis. Kui printimisvõimalus puudub, siis soovitame abi küsida kohalikult vee-ettevõtjalt. Nõuetekohase plakati leiab siit. 

Hea tahte ja koostööleping

4. juunil 2018. aastal allkirjastasid Keskkonnaministeerium, KIK ja Eesti Vee-ettevõtete Liit omavahel hea tahte ja koostöö lepingu, et taotlusvooru edukalt ellu viia ja aidata eraisikuid toetuse taotlemisel ja rakendamisel.

Hea tahte ja koostöölepinguga saad tutvuda siin