Elektriliste sõidukite soetamine

Viimati uuendatud 26.10.2020 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Info toetuse kohta

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD! 

Taotluste esitamine algab pärast määruse muudatuse jõustumist eeldatavalt novembri alguses. Täpsematest toetuse andmise tingimustest anname teada enne taotlusvooru avamist.
 

Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine.

Esimese taotlusvooru tingimused

 • Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtja või Eesti isikukoodi omav füüsiline isik.

 • Milleks toetust antakse?

Toetust antakse täiselektrilise M1 või N1 kategooria sõiduki ostmiseks, mida hakatakse kasutama peamiselt Eestis. Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ja sellest vähemalt 80% Eestis.

 • Kui suur on toetus?

Toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

Toetust saab taotleda vaid selliste elektrisõidukite ostuks, mille maksumus käibemaksuta on alla 50 000 euro. Ettevõtjast taotleja saab küsida toetust kuni 15 elektrisõiduki ostuks ja füüsilisest isikust taotleja ühe elektrisõiduki jaoks.

Eraisikule makstavast toetusest peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.

 • Kuidas taotleda?

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas.

Taotlusvormi kõik väljad tuleb täita ja lisada kohustuslikud dokumendid:

 1. elektrisõiduki müügipakkumine AMTELi poolt tunnustatud automüüjalt (nimekiri on leitav siit) või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
 2. koopia elektrisõiduki EÜ tüübikinnitustunnistusest;
 3. koopia avalikult kättesaadavast sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud sõiduki arvestuslik energiakulu ja maksimumkiirus;
 4. liisingu korral liisingu pakkumine, millest nähtub liisingu andja, liisingu tingimused ja esmase sissemakse suurus. Liisingleping tuleb sõlmida krediidiasutusega või sellega ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga või välisriigi krediidiasutuse filiaaliga (nimekiri on leitav siit). 
 5. maanteetranspordiettevõtjast taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt ei kasutata ostetavat elektrisõidukit rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel;
 6. info ettevõtjast taotleja müügitulu suuruse kohta, kui ettevõtjast taotleja soovib toetust kolme või enama elektrisõiduki ostmiseks ja kui see info ei ole äriregistris kättesaadav.

KIK hindab taotlust ja juhul kui taotlus vastab kõigile nõuetele ning taotlusvooru eelarve võimaldab, teeb KIK taotluse rahuldamise otsuse.

Suhtlus taotlejaga toimub E-toetuse keskkonna vahendusel.

 • Kuidas aruannet ja maksetaotlust esitada?

Projekti periood võib kesta kuni üks aasta. Selle aja jooksul tuleb sõlmida sõiduki ostu-müügileping, tasuda sõiduki eest omaosalus või teha liisingu sissemakse ning sõiduk reaalselt kätte saada ja Maanteeametis registreerida toetuse saaja omandisse või valdusesse ning esitada maksetaotlus ja lõpparuanne.

Projekti aruande ja maksetaotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas. Selleks tuleb täita etteantud vormid.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

 1. elektrisõiduki müügi- või liisinguleping;
 2. elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
 3. arve või muu raamatupidamisdokument;
 4. elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
 5. elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
 6. kaskokindlustuse leping.

Koos maksetaotlusega tuleb esitada ka projekti lõpparuanne.

Kui kõik dokumendid on korras, kinnitab KIK projekti lõpparuande ja teeb toetuse väljamakse. Liisingu kasutamisel makstakse toetus pärast liisingu esmase sissemakse tasumist liisinguandja kontole.


Toetust antakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Mida ja millal teha?

 1. Valige auto välja ja küsige müügipakkumine AMTELi tunnustatud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt.
 2. Kui plaanite auto ostmiseks liisingut kasutada, küsige liisingupakkumine.
 3. Sisestage taotlus.
 4. Esitage taotlus.
 5. KIK teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 70 päeva jooksul.
 6. Sõlmige auto ostu-müügileping ja kaskokindlustuse leping, registreerige auto Maanteeameti registris.
 7. Kui soovisite GPS-seadme paigaldamist, võtke ühendust teenusepakkujaga.
 8. Esitage maksetaotlus ja projekti lõpparuanne enne projekti perioodi lõppu ja lisage:'

*elektrisõiduki müügi ja liisingleping;
* elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
* arve või muu raamatupidamisdokument;
* elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
* elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
* kaskokindlustuse leping.

9. KIK maksab toetuse välja.
10. Kui Te ei soovinud GPS-seadme paigaldamist, esitage kuni 80 000 km läbimiseni korra aastas auto läbisõiduinfo.
11. Kuni 80 000 km läbimiseni esitage korra aastas päritolutunnistuste koopiad, mis tõendavad taastuvenergia tarbimist.

Korduma kippuvad küsimused

Toetatakse M1 või N1 kategooria täiselektriliste ehk ainult elektri jõul liikuvate sõidukite ostu, mille maksimumkiirus on suurem kui 60 km/h ja millel on ELi tüübikinnitus. Elektrisõiduk peab ostmise hetkel olema uus, see tähendab, et elektrisõiduki esmane registreerimine toimub Maanteeametis pärast taotluse rahuldamist. Elektrisõidukile on antud vähemalt kaheaastane garantii või samaväärne läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii. Elektrisõiduk soetatakse AMTELi poolt tunnustatud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt. '

Juhul kui sõidukit ei soetata AMTELi tunnustatud automüüjalt, tuleb toetuse taotlejal lisada taotlusele tõendusdokumendid, et automüüja vastab kehtestatud nõuetele. Elektrisõiduki maksumus ei tohi olla suurem kui 50 000 eurot käibemaksuta. AMTEL-i kodulehelt leiab Eestis müüdavate elektriautode nimekirja.

Auto ostu-müügilepingu võib sõlmida kõige varem määruse jõustumise kuupäeval, kuid auto esmane registreerimise Maanteeametis võib toimuda alles pärast toetuse taotluse rahuldamist. Kui leping sõlmitakse enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist, peab taotleja arvestama, et toetust ei pruugi saada. Seetõttu soovitame lisada taotlusele elektriauto müügipakkumine ja sõlmida leping alles pärast toetusotsuse saamist.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehelt. Ühe ettevõtjana käsitletakse kõiki ühte kontserni kuuluvaid ettevõtteid. Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Kui ettevõtjast taotlejal ei ole piisavalt vähese tähtsusega abi vaba jääki, meetme raames toetust anda ei saa.

Maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedavate ettevõtjate puhul ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul maanteevedudeks antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ületada 100 000 eurot. Maanteetranspordivaldkonna ettevõtja kinnitab taotluses, et elektriautot ei soetata maanteevedudeks ettenähtud veokiks. KIK kannab antud toetuse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

Ettevõte saab taotleda rohkem kui kahe elektriauto ostuks toetust, kui tema müügitulu tegutsemisaja jooksul on vähemalt 150 000 eurot. Kui müügitulu suurus ei ole Äriregistrist tuvastatav, tuleb toetuse taotlejal taotluses oma müügitulu suurust tõendada.

Meetme eesmärk on Eesti transpordivaldkonna CO2 heite vähendamine, seetõttu on seatud kohustus, et nelja aasta jooksul peab toetusega soetatava elektriautoga läbima vähemalt 80 000 km ja sellest vähemalt 80% Eestis. Kohustuse täitmist tuleb KIKile tõendada.

Määruse järgi võib projekti periood olla kokku kuni üks aasta. Arvestatud on, et see on piisav aeg auto tellimiseks ja kätte saamiseks. Projekti perioodil peab auto valdus toetuse saajale üle minema ja toetuse saaja peab esitama projekti lõpparuande ja maksetaotluse. Põhjendatud juhul võib projekti perioodi pikendada, aga kui toetuse saaja ei jõua abikõlblikkuse perioodil kõiki eelnimetatud toiminguid sooritada, kaotab ta õiguse toetust saada.

Ei. Määruse järgi ei või projekti perioodi algus olla hilisem kui taotluse rahuldamise otsuse tegemise päev. Oma tegevuste planeerimisel võib arvestada, et KIKil on taotluse menetlemiseks otsuse tegemiseks kuni 70 kalendripäeva. Samuti ei saa rahuldada taotlust, millele on lisatud automüüja pakkumine, kus elektriauto kätte saamise aeg on rohkem kui aasta pärast.

Liisinglepingut sõlmides peab arvestama, et elektrisõiduki esmane sissemakse oleks vähemalt 5000 eurot. Liisinglepingu kasutamisel maksab KIK toetuse summa 5000 eurot, millest eraisikust taotleja puhul on kinni peetud tulumaksu osa 20%, otse liisinguandja kontole. Seda peab liisinglepingu sõlmimisel ja maksegraafiku kokku leppimisel tähele panema. Toetuse saaja on kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumise korral tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektrisõiduki liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise viie tuhande euro ulatuses KIKile.

Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast eraldi. Üks päritolutunnistus on üks megavatt-tund. Esimene variant on, et kui teie elektritarbimise pakett näeb ette taastuvenergia kasutamist (tarbite kodus või ettevõttes roheelektrit), on see piisav.

Sel juhul ei ole tarvis päritolutunnistusi soetada. Saate esitada oma elektrilepingu info. Teine variant on võtta ühendust mõne elektrimüüjaga (ei pea enda elektrimüüja olema, võib olla mõni teine elektrimüüja, sest elektrit ja päritolutunnistusi müüakse eraldi) ning küsida pakkumust oma tarbimise ulatuses päritolutunnistuste tühistamiseks.

Toetuse saaja kohustused jäävad kehtima kuni läbisõidunõude täitmiseni: vähemalt nelja aasta jooksul tuleb elektriautoga läbida 80 000 km. Juhul kui läbisõidunõue täidetakse varem, vabaneb ka toetuse saaja oma toetusega seotud kohustustest varem. Kui autot soovitakse müüa või vastutava kasutaja õigusi edasi anda enne läbisõidukohustuse täitmist, tuleb sellest KIKile teada anda ja elektrisõiduki uus omanik või liisingulepingu ülevõtja peab nõustuma toetusega kaasnevad kohustused üle võtma. KIK kontrollib enne esialgse toetuse saaja kohustustest vabastamist, kas auto uus omanik või vastutav kasutaja vastab taotlejale esitatud nõuetele.

Hanke tulemusel on elektrisõidukite meetmest toetust saanud autodele seireteenuse pakkuja CarCops OÜ. GPS seadme paigaldamiseks võtke ühendust CarCops OÜ-ga telefonil 55 900 656, info@carcops.ee või astuge läbi Marja 7, Tallinn. Andke paigalduse soovist teada võimalikult varakult koos esinduse infoga, kus auto asub. CarCopsi tehnik paigaldab GPS seadme esinduses ja saadab paigaldusakti Teie e-postile allkirjastamiseks. Esindusest saate kätte komplektse auto ning ei pea läbisõiduandmete esitamise pärast muretsema. Kõik toimib automaatselt. Rohkem infot ja kontaktid leiate ka kodulehelt.

Seireteenusega võite liituda ka hiljem, kuid enne 80 000 kilomeetrise läbisõidu täitumist. Sellisel juhul andke oma soovist kõigepealt teada E-toetuse keskkonna kaudu.

CarCops OÜ selgitus teenuse sisu kohta: Kui räägitakse GPS jälgimisest, siis arvatakse automaatselt, et jälgitakse igat liigutust. CarCops kinnitab, et päris nii see ei ole. KIK-i hankes oli nõue salvestada ainult hodomeetri näitu masina ajust, seega töötasid CarCops ja GPS seadmete tootja välja spetsiaalse tarkvara, mis võimaldab seadme GPS-mooduli välja lülitada. Asukohta seega ei jälgita, vaid salvestatakse serverisse kõigest 2 parameetrit – hodomeetri näit ja mobiilioperaatori kood, mis näitab, kas auto on Eestis või välisriigis. Andmed edastatakse korra kvartalis KIK-ile ja peale edastamist kustutatakse CarCopsi serverist.

Meetme raames loetakse keskmiseks tavaauto CO2 heiteks 1,97 tonni CO2 10 000 km kohta. Taotluse näitajate lehele märkige CO2 vähenemine oma eeldatavast läbisõidust lähtudes. Näiteks kui soetate ühe auto ja plaanite sellega aasta jooksul 20 000 km läbi sõita, sisestage taotluse näitajate tabelisse algväärtuseks null ja sihtväärtuseks 3,94 CO2 ekv tonni. Kõikide näitajate algväärtused peavad olema nullid.

Märkige mõlemale väljale taotletava toetuse summa. Vaadake ka küsimärkide alt abitekste!