Elektribusside soetamine ja laadimistaristu loomine

Viimati uuendatud 02.07.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD.

Toetuse eesmärk oli süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektribusside kasutuselevõtu abil ning elektribusside tarbimis- ja laadimisandmete kogumine ja analüüsimine, et aidata kaasa elektritranspordi arengule.

Toetust andsime Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Milleks sai toetust?

  • Vähemalt 8 madalapõrandalise elektribussi ostmiseks linnaliinide teenindamiseks.
  • Elektribusside laadimistaristu ostmiseks, projekteerimiseks ja ehitamiseks.
  • Andmeanalüüsi teostamiseks, et koguda, jagada ning analüüsida elektribusside opereerimisel saadavat infot võrdluses diisel- ja gaasibussidega.

Kes said toetust?

  • Kohalik omavalitsus, ühistranspordi keskus või muu pädev asutus ühistranspordi seaduse (edaspidi ÜTS) § 19 tähenduses;
  • Linnaliine teenindav vedaja ÜTS § 6 tähenduses, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise leping ÜTS § 20 tähenduses, mis kehtib 2. augustist 2021 arvates veel vähemalt viis aastat. Kui avaliku teenindamise leping kehtib vähem, peab taotlejal olema pädeva asutuse kinnitus uue lepingu sõlmimise kohta nimetatud perioodiks.

Kui palju sai toetust?

  • Taotlusvooru eelarve oli 4 000 000 eurot, mis oli ka maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest oli 50%.

Kuidas sai taotleda?

Taotluse sai esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Projekti ajakava planeerides tuleb arvestada taotluste hindamiseks kuluva ajaga (eeldatavalt kuni 30 päeva alates taotlusvooru sulgemisest). Hanked võib välja kuulutada pärast 02.08.2021.