Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Viimati uuendatud 12.12.2017 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks.

Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • Soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude. Hetkel on avatud soojusmajanduse arengukavade taotlusvoor.

Taotlemine: soojusmajanduse arengukavad

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

Toetust antakse: soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.

Taotleda saavad: kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

Meetme kontakt KIKis on Siim Umbleja, e-post: Siim.Umbleja@kik.ee, telefon: 627 4197

 

Taotlemine: katlamajad

TAOTLUSVOOR POLE HETKEL AVATUD!

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojuse tootmise seadme renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugküttekatelde renoveerimisse 43 miljonit eurot.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Taotlemine: uued kaugküttepiirkonnad

TAOTLUSVOOR POLE HETKEL AVATUD!

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: uue kaugküttesüsteemi rajamiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

 

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Taotlemine: soojustorustikud

TAOTLUSVOOR POLE HETKEL AVATUD!

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojustorustiku renoveerimiseks ja lokaalkütet kasutava hoone tarbijapaigaldise ühendamiseks olemasoleva kaugküttevõrguga

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugkütte soojustorustiku renoveerimisse 27,5 miljonit eurot.
 

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Taotlemine: lokaalküttele üleminek

Taotlusvooru eesmärk on toetada lokaalse küttelahenduse ehitamist kaugküttelahenduse asemele.

Hoone omanikust juriidilised isikud saavad taotleda toetust:

  • olemasoleva hoone kaugküttest lahti ühendamiseks ja lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade, sh torustike lammutamiseks.

Soojusettevõtjad saavad taotleda toetust:

  • olemasoleva hoone kaugküttest lahti ühendamiseks ja lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade sh torustike lammutamiseks tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalselt.

Toetatakse ainult investeeringuid, kus toimub kaugküttest lahti ühendamine. Projekti tegevus peab olema kooskõlas kehtiva võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukavaga ning taotlusele tuleb lisada uue tehnilise lahenduse eelprojekt.

Toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot ning projekti maksimaalne kestus 24 kuud.

Taotlusvooru eelarve on 5 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni 2020 aasta lõpuni või kuni eelarve täitumiseni.

Meetme kontakt KIKis on Siim Umbleja, e-post: Siim.Umbleja@kik.ee, telefon: 627 4197

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid (katlamajad; uued kugküttepiirkonnad; soojustorustikud)

II taotlusvooru infopäevad taotlejale toimusid 28. veebruaril 2017 Tallinnas ja 3. märtsil 2017 Tartus.

Jaanika Lilienberg, KIK - Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest

Siim Umbleja, KIK - Soojusvarustuse investeeringute planeerimine

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.