Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Viimati uuendatud 18.01.2018 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks.

Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • Soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude. 

Taotlemine: soojusmajanduse arengukavad

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

Toetust antakse: soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.

Taotleda saavad: kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

Meetme kontakt KIKis on Siim Umbleja, e-post: Siim.Umbleja@kik.ee, telefon: 627 4197

 

Taotlemine: katlamajad

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojuse tootmise seadme renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugküttekatelde renoveerimisse 43 miljonit eurot.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2018.

Taotlemine: uued kaugküttepiirkonnad

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: uue kaugküttesüsteemi rajamiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2018.

Taotlemine: soojustorustikud

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojustorustiku renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2018.

Taotlemine: lokaalküttele üleminek

Toetuse andmise eesmärk on hoone kütmise efektiivsuse suurendamine.

Taotlusvooru eelarve on 5 mln eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 100 000 eurot.

Projekti tegevus peab olema kirjeldatud ja soovitatud soojusmajanduse arengukavas

Toetust antakse: 

1.    olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine.

2.    kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine

3.    olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbi

Taotleda saavad: hoone omanikust juriidilised isikud, soojusettevõtjad.

Meetme kontakt KIKis on Siim Umbleja, e-post: Siim.Umbleja@kik.ee, telefon: 627 419

Teabepäeva materjalid

11. jaanuaril 2018 Tallinnas toimunud teabepäeva ettekanne "Kaugküttesüsteemide
investeeringutoetustest",
Jaanika Lilienberg

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.