Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Viimati uuendatud 11.07.2017 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks.

Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • Soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude. Hetkel on avatud soojusmajanduse arengukavade taotlusvoor.

Taotlemine: soojusmajanduse arengukavad

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

Toetust antakse: soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.

Taotleda saavad: kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

Meetme kontakt KIKis on Siim Umbleja, e-post: Siim.Umbleja@kik.ee, telefon: 627 4197

 

Taotlemine: katlamajad

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojuse tootmise seadme renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugküttekatelde renoveerimisse 43 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda alates 9. veebruarist 2017 läbi E-toetuse keskkonna. Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. aprill 2017 kell 17:15.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Taotlemine: uued kaugküttepiirkonnad

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: uue kaugküttesüsteemi rajamiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Toetust saab taotleda alates 9. veebruarist 2017 läbi E-toetuse keskkonna. Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. aprill 2017 kell 17:15.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Taotlemine: soojustorustikud

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojustorustiku renoveerimiseks ja lokaalkütet kasutava hoone tarbijapaigaldise ühendamiseks olemasoleva kaugküttevõrguga

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Aastatel 2014-2020 suunatakse kaugkütte soojustorustiku renoveerimisse 27,5 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda alates 9. veebruarist 2017 läbi E-toetuse keskkonna. Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. aprill 2017 kell 17:15.

Meetme kontakt KIKis on Jaanika Lilienberg, e-post: Jaanika.Lilienberg@kik.ee, telefon: 627 4124.

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid (katlamajad; uued kugküttepiirkonnad; soojustorustikud)

II taotlusvooru infopäevad taotlejale toimusid 28. veebruaril 2017 Tallinnas ja 3. märtsil 2017 Tartus.

Jaanika Lilienberg, KIK - Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest

Siim Umbleja, KIK - Soojusvarustuse investeeringute planeerimine

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.