Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Viimati uuendatud 16.09.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks.

Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • Soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude. 

Taotlemine: soojusmajanduse arengukavad

Taotlusvoor on avatud kuni eelarve täitumiseni ning taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

Toetust antakse: soojusmajanduse arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.

Taotleda saavad: kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

 

Taotlemine: lokaalküttele üleminek

Taotlusvoor on avatud kuni eelarve täitumiseni ning taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse andmise eesmärk on hoone kütmise efektiivsuse suurendamine.

Taotlusvooru eelarve on 5 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni meetme eelarve täitumiseni.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 100 000 eurot.

Projekti tegevus peab olema kirjeldatud ja soovitatud soojusmajanduse arengukavas

Toetust antakse: 

1.    olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine;

2.    kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine;

3.    olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbi.
 

Taotleda saavad: hoone omanikust juriidilised isikud, soojusettevõtjad ja korteriühistud.

Taotlemine: katlamajad

Taotlusvoor oli avatud kuni 13. septembrini 2019. 

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojuse tootmise seadme renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Katelde renoveerimiseks on planeeritud 4 miljonit eurot. 

 

Taotlemine: uued kaugküttepiirkonnad

Taotlusvoor oli avatud kuni 13. septembrini 2019. 

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: uue kaugküttesüsteemi rajamiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks on planeeritud 5 miljonit eurot.

 

Taotlemine: soojustorustikud

Taotlusvoor oli avatud kuni 13. septembrini 2019. 

Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust antakse kuni 50% projekti kuludest.

Toetust antakse: soojustorustiku renoveerimiseks

Taotleda saavad: soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste loomiseks on planeeritud 5 miljonit eurot. 

Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks on planeeritud 5 miljonit eurot.

Teabepäeva materjalid

27. juunil 2019 Tallinnas toimunud infopäeva ettekanne "Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest" - Kristjan Kalda, KIK

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.