Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Viimati uuendatud 08.09.2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Toetuse eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetatavad tegevused on:

  • kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus;
  • amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine;
  • soojusmajanduse arengukava koostamine;
  • lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

Toetame „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks. Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Katlamajad

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust anti soojuse tootmise seadme renoveerimiseks.

Taotleda sai taotleda soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Toetust anti kuni 50% projekti kuludest.

Uued kaugküttepiirkonnad

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust anti uue kaugküttesüsteemi rajamiseks.

Taotleda saavad soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Toetust anti kuni 50% projekti kuludest.

Soojustorustike uuendamine

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine.

Toetust anti soojustorustiku renoveerimiseks.

Taotleda said soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv äriühing.

Toetust anti kuni 50% projekti kuludest.

Soojusmajanduse arengukavad

TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Taotlusvoor lõppeb vooru eelarve täitumisega, milleks on 500 000 eurot. 

Toetuse eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetust antakse: 

  • soojusmajanduse arengukava koostamiseks;
  • soojusmajanduse arengukava kaasajastamiseks.

Taotleda saavad kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 90%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 5000 eurot.

 

Lokaalküttele üleminek

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on hoone kütmise efektiivsuse suurendamine.

Toetust anti: 

  • olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks;
  • kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks;
  • olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamiseks ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbi.

Taotleda said hoone omanikust juriidilised isikud, soojusettevõtjad ja korteriühistud.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta oli kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile oli 100 000 eurot. Projekti tegevus peab olema kirjeldatud ja soovitatud soojusmajanduse arengukavas

Teabepäevad

16. juunil 2020 elektrooniliselt toimunud infopäeva ettekanne Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest- Kristjan Kalda, KIK

27. juunil 2019 Tallinnas toimunud infopäeva ettekanne "Kaugküttesüsteemide investeeringutoetustest" - Kristjan Kalda, KIK

 

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.