Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Vääna veemajandusprojekti eesmärgiks on tagada Vääna reoveekogumisalas kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Kvaliteetse joogivee tagamiseks nähakse ette veetöötlusjaama ning amortiseerunud veevõrgu rekonstrueerimine. Kanalisatsioonisüsteemi töökindluse tagamiseks ja põhjavee reostusohu vähendamiseks rekonstrueeritakse amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud.