Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine Antsla vallas

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tasuta kokku koguda elanike elukoha lähedal ning need üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele, millega vähendatakse võimalust, et ohtlikud jäätmed satuvad olmejäätmete hulka või looduskeskkonda.